Open Procurement Albania

Ndërtim I rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshem dhe të restaurimit të depove ekzistuese në bashkinë Fushë -Arrëz

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fushë-Arrëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fushë Arrëz
Tender object Ndërtim I rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshem dhe të restaurimit të depove ekzistuese në bashkinë Fushë -Arrëz
Reference No.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 62 366 257,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-11-2016
Last date of Submitted Documents 19-12-2016
Tender Held Date 19-12-2016
No. of Bidders 2
Bidders JUNIKU SHPK - BOSHNJAKU.B & SHENDELLI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUNIK SHPK
 • The winning bid ALL without vat 61 742 594,00
  Bidder Announcement date 22-12-2016
  Award and Contract Amount ALL with VAT 74091113
  Contract date 20-01-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka patur nje ankimim nga Bashkimi i Perkohshem i Operatoreve "BASHNJAKU.B dhe SHENDELLI"shpk lidhur me klasifikimin e operatorve,dhe me Shkresen e Autoritetit Kontraktor me nr.2412, date 30.12.2016 i eshte dhene pergjigjja duke e rrezuar Ankimimin e bere. Dhe me date 11.01.2017,eshte leshuar Urdheri i Autoritetit Kontraktor per heqjen e pezullimit te procedures,pasi deri ne kete moment nuk kishte ndonje reagim nga Operatoret ankimues.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Shoqerite "BOSHNJAKU.B dhe SHENDELLI "shpk K 72627402 H dhe K 07924803 N Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 1.Ne bilancet e paraqitura nga Operatori "BOSHNJAKU.B"shpk per vitet 2013,2014,2015,dokumentohet se Pasqyra e Fluksit te parave eshte e vitit 2010(kjo ne bilancet e tre viteve te kerkuara),ne kundershtim me Kriteret e veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.3 te dokumentave standarte te tenderit. 2.Sipas Deklarates se Bashkepunimit te Operatoreve me nr.2622 rep dhe nr.904 kol,date 19.12.2016,Subjekti "BOSHNJAKU.B"merr persiper te realizoje 52% te punimeve te Kontrates, nderkoh qe nuk provon se ka kapacitetet teknike lidhur me fuqin punetore ne perputhje me perqindjen e volumit te punimeve te marre persiper, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.6 te dokumentave standarte te tenderit. Konkretisht kjo Shoqeri ka te vertetuar me dokument nje numer mesatar punonjesish per vitin 2015 prej rreth 57 punonjesish, ne nje kohe qe ne dokumentat e tenderit kerkohet qe per periudhen Janar 2015 deri Dhjetor 2015 te kete nje numer prej 130 punonjes dhe specialiste,por duke qene ne koperim me Operatorin Ekonomik "SHENDELLIA"shpk,nise nga perqindja e zerave te zbatimit te kontrates sipas Deklarates se bashkepunimit, duhet te kishte te pakten mesatarisht mbi 65 punonjes, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.6 te dokumentave standarte te tenderit. 3.Dokumenti i paraqitur nga Shoqeria "BOSHNJAKU.B"shpk, per punime te ngjashme per objektin:"Ndertim i rrjetit te kanalizimeve,Fshaterat Llakatund dhe Shushice" Vlore,me Kontrate sipermarrje nr.393,date 17.09.2012, me vlere te kontrates per shumen 38.799.788 leke me TVSH dhe afat zbatimi te punimeve per 6 muaj,duke dokumentuar se kjo Kontrate nuk eshte realizuar brenda afatit te tre viteve te fundit te aktivitetit te saj, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. Per kete Kontrate Shoqeria "BOSHNJAKU.B"shpk ka paraqitur dokumentacion kontradiktor, pasi dokumenton nje Amendim me nr.393/1,date 13.03.2013 duke shtyr punimet edhe per nje vit(Kontrata baze ishte per 6 muaj)pa asnje argumentim te shtyrjes, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit.. -Gjithashtu edhe ne Çertifikaten e marrjes ne dorzim te punimeve,e cila i referohet Kontrates Baze, thuhet:"dite vonese pas afatit te percaktuar ne kontrate ska", ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit.. -Faturat Tatimore te shitjes per objektin ne fjale nga gjashte te gjashta jane pa firme dhe vule te blersit dhe kater pa vule te shitesit, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. 4.Dokumenti i paraqitur nga Operatori Ekonomik "BOSHNJAKU.B"shpk per punime te ngjashme per objektin:"Ndertim KUZ,fshati Velmisht",Kontrate bashkepunimi me Operatorin "SHENDELLIA"shpk nuk provon me dokumentacion se sa ka qene perqindja e bashkepunimit ne kete kontrate.Kontrata ne fjale nuk jep asnje te dhene per punime te ngjashme te realizuara nga Shoqeria "BOSHNJAKU.B"shpk, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. 5.Ne dokumentin e paraqitur nga operatori "BOSHNJAKU.B"shpk per punime te ngjashme per objektin:"Ndertim KUZ,fshati Vajkan"Komuna Mbrostar Fier,Kontrate me nr.289,date 24.09.2014,eshte shoqeruar me nje Fatur Tatimore shitje(Situacionit)me nr.Serie 15508691 e dates 31.12.2010 dhe e pa konfirmuar nga autoriteti kontraktor, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. -Gjithashtu edhe tre fatura shitjeje te tjera qe i perkasin ketij objekti jane te pakonfirmuara nga bleresi, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit.. 6.Dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik "BOSHNJAKU.B"shpk per punime te ngjashme per objektin:"Rikonstruksion i shkolles 9-Vjeçare Hiqmet Buzi,fshati Kallm i Madh",megjithese nuk eshte objekt i ngjashem me objektin e kerkuar nga AK,me dokumentacionin e paraqitur nga operatori ka te dhena fiktive dhe konkretisht: -Ne aktin e kolaudimit te objektit te mbajtur me date 15.01.2015 thuhet se punimet e kontrates kane qene per 180 dite duke filluar nga data 18.09.2014 deri me 18.03.2015,nderkohe qe akti i kolaudimit eshte mbajtur me 15.01.2015,rreth tre muaj para perfundimit te punimeve. -Ne Aktin e Marrjes ne dorzim te objektit:" Rikonstruksion i shkolles 9-Vjeçare Hiqmet Buzi,fshati Kallm i Madh" dokumentohet se marrja ne dorzim e realizimit te punimeve eshte bere me date 19.01.2014 me rreth nje vit para nenshkrimit te kontrates, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. 7.Faturat Tatimore te shitjes per punime te ngjashme te paraqitura nga operatori ekonomik per objektin:"Shtese kati dhe rikonstruksion i shkoles 9-vjeçare Riza Ibraliu,fshati Zhame Komuna Dushk",perveçse nuk perputhet shuma e tyre me shumen e Situacionit perfundimtare,por edhe jane te pa nenshkruara nga blersi(te 11 faturat), ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. 8.Ne dokumentacionin e paraqitur nga operatori e konomik "BASHNJAKU B: shpk per punime te ngjashme per objektin "Rikunstruksion Bejan" eshte e pa vlefshme pasi nuk dokumenton se eshte ndertuar brenda tre viteve te fundit te aktivitetit te shoqerise dhe per realizimin e saj konstatohet dokumentecion fiktiv dhe konkretisht : -Ne kontraten e sipermarrjes te dates 06.10.2012 dokumentohet se afati i realizimit te punimeve eshte 45 dite nderkohe qe ne çertifikaten e marrjes ne dorezim te punimeve te dates 5.7.2013 percaktohet se afati i realizimit te kontrates eshte per 290 dite,duke filluar nga data 10.9.2012 ( punimet kane filluar nje muaj para neneshkrimit te kontrates ). Keto pasaktesi evidentohen si ne formularin e vleresimit te objektit ashtu edhe ne aktin e kolaudimit te objektit. -Kater fatura tatimore shitje te ketij objekti jane te pa konfirmuara nga autoriteti kontraktor, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. 9.Dokumentacioni i paraqitur nga operatori "SHENDELLIA "shpk per punime te ngjashme ne objektin "Rikonstruksion i shkolles Andon XOXA" realizuar ne bashkepunim me operatorin "5 VELLEZERIT"shpk dhe "NDERTUESI "shpk eshte e pa vlefshme pasi nuk dokumentohet % e realizimit nga operatori "SHENDELLIA".Gjithashtu dokumentacioni per kete kontrate ka pasakesi si : -Kontrata nenshkruar nga palet ne nenin 2 te saj verteton se eshte nenshkruar me date 9.10.2014 nderkohe ne nenin 5 percaktohet se sot me date 7.10.2014 nenshkruhet kjo kontrate sipermarrje mes kontraktorit dhe autoritetit kontraktor. -Fatura me nr.06 per situacionin nr.4 te objektit :Rikonstruksion te shkolles Andon XOXA" me vlere 1.109.820 leke ,qe mban daten 6.02.2014 (del se eshte leshuar shate muaj para nenshkrimit te kontrates). -Faturat tatimore e shitjes jane te pa konfirmuara nga autoriteti kontraktor, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit. 10.Dokumentacioni i paraqitur nga operatori"SHENDELLIA "shpk per punime te ngjashme per objektin : "Rikonstruksion i rreparteve dhe zyrave ne ofiçinen e portit detar Vlore", kontrate qe mban daten 4.9.2015 eshte i pa vlefshem pasi ka pasaktesi ne dokumentacion si: -Akti i marrjes ne dorezim te objektit: "Rikonstruksion i rreparteve dhe zyrave ne ofiçinen e portit detar Vlore",nuk ka date te saket por dokumentohet qe eshte mbajtur ne Tetor 2015,ndekohe qe akti i kolaudimit eshte mbajtur me date 9.11.2015 ,pra kontatohet qe objekti eshte marre ne dorezim me pare se te koladohet kjo ne kundershtim me lecgjislacionin e ndertimit, ne kundershtim me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.2.1.a te dokumentave standarte te tenderit.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement NR.46 - DT.21-11-2016
  Bidder Announcement NR.2 - DT.16-01-2017
  Signing of the Contract NR.4 - DT.30-01-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data