Open Procurement Albania

Rehabilitimi I ujësjellësit të fshatit Jube ( zëvendesimi I linjës kryesore 250 PE)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer SHA Ujësjellës Kanalizime Durrës
Tender object Rehabilitimi I ujësjellësit të fshatit Jube ( zëvendesimi I linjës kryesore 250 PE) Njësia administrative Katund I ri , Bashkia Durrës
Reference No. REF-63634-12-16-2016
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 16 186 627,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 19-12-2016
Last date of Submitted Documents 10-01-2017
Tender Held Date 10-01-2017
No. of Bidders 5
Bidders Be-Is Shpk - Boshnjaku Shpk - Egland Shpk - Kronos Konstruksion Shpk - Kupa shpk & ALKO-IMPEX Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KUPA SHPK - ALKO IMPEX General Construksion SHPK
 • The winning bid ALL without vat 15 776 755,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 18932106
  Contract date 27-02-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Janë skualifikuar operatorët ekonomikë si më poshtë vijon: Operatori ekonomik “Egland”sh.p.k, është skualifikuar për arsye se, nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion, përveç Vërtetim nga OSHEE. Operatori ekonomik “Kronos-Konstruksion”sh.p.k, është skualifikuar për arsye se,nuk përmbush: 1. Kriteret e veçanta të kualifikimit:
  Pika b: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike. Pika c: Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit. Pika dh: Deklaratë mbi Disponueshmërinë e mjeteve. Pika e: Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE. 2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Pika 2: Xhiroja vjetore e tre viteve të fundit. Pika 3: Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE. Pika 2: Licenca e Shoqërisë. Leje Mjedisore lëshuar nga QKL. Pika 3: Certifikata ISO 9001-2008 Certifikata ISO 14001-2004 Certifikata ISO 18001-2007 Certifikata PASS 99-2012 Certifikata ISO 27001-2013 Certifikata SA 8000:2014 Listëpagesat e konfirmuara nga administrata tatimore për Nëntor-Dhjetor 2015. Pika 4: Drejtues teknik në stafin e shoqërisë (Ing.ndërtimi,Ing.hidroteknik,Ing.gjeolog, Ing.topograf,Ing.mjedisi). Kontratat e stafit inxhinierik + CV etj. Inxhinierë hidroteknik+ndërtimi jashtë stafit të Licencës. Licencë zbatimi për veprimtari Arkeologjike. Pika 5: Dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion. Deklaratë e mosangazhimit të mjeteve.
  Operatori ekonomik “Boshnjaku”sh.p.k është skualifikuar për arsye se nuk përmbush: 4. Kapaciteti teknik: Pika 2: Leje Mjedisore lëshuar nga QKL. Pika 4: Licencë zbatimi për veprimtari Arkeologjike. Pika 5: Mjetet dhe pajisjet teknike të nevojshme në dispozicion për objektin e kërkuar: (për disa mjete dokumentacioni jo i vlefshëm). Autobotet e ujit pa sgs dhe pa taksa Frezë për skarifikim copë 1 nga 2 të kërkuara. Autovinça nga 3 të kërkuara, 2 copë pa taksa dhe sgs. Makineri për autonivelimin e tubove nuk disponon. Asfaltoshtruese copë 1 nga 2 të kërkuara. Çekiç pneumatik për thyerje betoni nuk disponon. Kostibator Vibrues vetëm copë 2 Gjatë vlerësimit të makineri pajisje pasqyruar me Faturë Tatimore apo Faturë Zhdoganimi KVO, konstatoi faktin e ripërsëritjes së këtyre faturave, gjë që lë vend për çoroditjen e vëmendjes së KVO-së. Pika 7: Kontratë furnizimi me prodhuesin e tubave HDPE(PE) + autorizim dhe certifikate ISO 9001:2008 të prodhuesit + katalog. Operatori ekonomik “Be-Is”sh.p.k është skualifikuar për arsye se nuk përmbush: 3. Kapaciteti teknik: Pika 2: Licencë zbatimi për veprimtari Arkeologjike. Pika 5: Mjetet dhe pajisjet teknike të nevojshme në dispozicion për objektin e kërkuar: (për disa mjete dokumentacioni jo i vlefshëm). Autobot uji nuk disponon. Autovinç copë 2 nga 3 të kërkuara. Makineri për autonivelimin e tubove nuk disponon. Asfaltoshtruese copë 1 nga 2 të kërkuara. Kontenier për zyrë të përkohëshme copë 1 nga 2 të kërkuara.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for KUPA SHPK viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.5 - DT.06-02-2017
  Signing of the Contract NR.9 - DT.6-03-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data