Open Procurement Albania

Rehabilitim i Rrjetit Ujitës të Ujëmbledhësit Kukaj, Dega Luf

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pukë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Pukë
Tender object Rehabilitim i Rrjetit Ujitës të Ujëmbledhësit Kukaj, Dega Luf
Reference No. REF-65800-01-25-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 25 828 429,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 25-01-2017
Last date of Submitted Documents 20-02-2017
Tender Held Date 20-02-2017
No. of Bidders 12
Bidders EGLAND SHPK & SENKA SHPK - DRINI-1 SHPK & AEK MUNELLA SHPK - SHENDELLI SHPK - BOSHNJAKU B SHPK - NIKA SHPK - SIRETA 2F SHPK - NGRACAN 1934 SHPK & GLAVENICA SHPK - B 93 SHPK - JUNIK SHPK - VARAKU E SHPK - DELIA IMPEX SHPK - ÇAUSHI SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUNIK SHPK
 • The winning bid ALL without vat 25 333 350,00
  Bidder Announcement date 13-03-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 30400020
  Contract date 14-04-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa, Pas shpalljes se renditjes perfundimtare prane Bashkise Puke kane ardhur ankesa nga 2 operator ekonomik e konkretisht Operatoret ekonomik “Shendelli” sh.p.k ,” dhe “Sireta 2F”sh.p.k. Me date 16.03.2017 eshte bere pezullimi i procedures se prokurimit dhe ngritja e komisionit te shqyrtimit te ankesave. Menjehere komisioni i shqyrtimit te ankesave mori nga njesia e prokurimit dhe komisioni i vlersimit te ofertave te gjithe dokumentacionin e dosjes se prokurimit me objekt Rehabilitim i Rrjetit Ujites te Ujembledhesit Kukaj, Dega Luf” Puke. Pas shqyrtimit paraprak te ankesave te mbeshtetur ne dokumentacionin e derguar nga operatoret ekonomik ankimues, Bashkia Puke konstatoi se keto operator ekonomik kane interes ne kete procedure prokurimi dhe per kete arsye legjitimohen per te paraqitur ankese ne lidhje me te,bazuar ne piken 1 te nenit 63 te ligjit nr 9643 date 20.11.2006 “ Per Prokurimin Publik “ i ndryshuar .Kane respektuar afatet ligjore te paraqitjes se ankeses prane autoritetit kontraktor .Ne keto kushte Autoriteti Kontraktor mori ne shqyrtim ankesat e operatoreve ekonomik ankimues dhe pergatiti nje raport permbledhes per titullarin e autoriteti kontraktor. Ne perfundim Komisioni i vlersimit te ankesave vendosi : Vendimi i KVO ështe i saktë.Refuzimin e ankimeve te bëra nga Operatoret Ekonomik “Shendelli”sh.p.k dhe “Sireta 2F”sh.p.k , vendimi i mesiperm ju komonikua menjehere subjekteve ne fjale te cilat kane te drejten e tyre te ankohen brenda afateve ligjore ne KPP. Me date 23.03.2017 vendimi i marre ju eshte komunikuar operatoreve ekonomik ankimues ne sistemin elektronik te APP ne menune e mesazheve gjithashtu dhe me ane te postes ne menyre shkresore. Sa me siper pas perfundimit te afatit 10 ditor te ankesave per ne KPP,ankesa ska patur dhe behet heqja e pezullimit dhe shpallja e fituesit.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Operatoret ekonomik 1. “EGLAND”sh.p.k dhe “SENKA”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Asnjeri nga subjektet nuk ka paraqit shtojcen 11 deklaraten me gjendjen gjyqesore. Nuk kan paraqitur grafik punimesh.
  2. “DRINI-1”sh.p.k dhe “AEK MUNELLA”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Listpagesat e punonjesve te subjektit Drini-1 per vitin 2015 jane pa te konfirmuara nga organet perkatese. Punime te ngjashme te paraqitur nga subjekti Drini-1 nuk jane brenda afatit (3 viteve te fundit ).
  3. Operatori ekonomik “SHENDELLI”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Operatori ekonomik ka deklaruar te njejtet drejtues teknik te shoqerise si ne kete objekt ashtu dhe ne nje tjeter prokurim qe po zhvillohet nga Bashkia Puke me objekt Rikonstruksion rruga auto Lumzi,Puke.
  4. Operatoret ekonomik “BOSHNJAKU-B”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Vertetimi i OSHEE nr.524Prot,date 31.01.2017 i paraqitur ne tender permban te dhena kontradiktore pasi ne kete vertetim percaktohet se jane shlyer detyrimet deri ne date 26.07.2017,nderkohe qe procedura e prokurimit eshte zhvilluar me date 20.02.2017 ne kundershtim kjo me DST.
  5.Operatori ekonomik “NIKA”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Listpagesat e punonjesve te subjektit per vitin 2015 dhe 2016 jane te pa konfirmuara nga organet perkatese.
  6.Operatori ekonomik “SIRETA 2F”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim: Operatori ekonomik nuk ploteson numrin e kerkuar te punonjesve 45 pasi sipas lista pagesave dhe vertetime per vitin 2015 ka pasur nje mesatere prej 40.6 puntore qe bie ne kundershtime me kerkesat e DST
  7. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “NGRACAN 1934”sh.p.k dhe “GLAVENICA”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Te gjitha Bilancet e subjektit Glavenica jane te pa shoqeruar me raport eksperti kontabel.
  8 .Operatori ekonomik “B-93”sh.p.k me dokumentat e paraqitura nuk i ploteson kushtet per kualifikim e konkretisht : Ska paraqitur Grafik punimesh qe bie ne kundershtim me kriteret e percaktuara ne DST.
  9 .Operatori ekonomik “VARAKU-E”sh.p.k , Ska paraqit formular oferte.
  10 .Operatori ekonomik “ÇAUSHI”sh.p.k. Ska paraqit oferte dhe asnje dokument,nuk ploteson asnje kriter 11. Operatori ekonomik “DELIA IMPEX”sh.p.k, Ska paraqit oferte dhe asnje dokument,nuk ploteson asnje kriter.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUNIK SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.14 - DT.10-04-2017
  Signing of the Contract NR.16 - DT.24-04-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data