Open Procurement Albania

Sistemim asfaltim i unazës së qytetit Kukës, karburant i vjetër - stacioni për Morinë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kukës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kukës
Tender object Sistemim asfaltim i unazës së qytetit Kukës, karburant i vjetër - stacioni për Morinë - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No. REF-72314-03-16-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 81 039 832,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 16-03-2017
Last date of Submitted Documents 12-04-2017
Tender Held Date 12-04-2017
No. of Bidders 4
Bidders Alba Konstruksion Shpk & PE VLA KU Shpk - BE IS Shpk & 2T Shpk - G.P.G. COMPANY Shpk - Uleza Ndertimi Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 79 888 695,00
  Bidder Announcement date 02-05-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 95866434
  Contract date 26-06-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Deri me 31-12-2018
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ankesa: Ka patur 1. Me date 05.05.2017, BOE “Alba Konstruksion” shpk dhe “PE-VLA-KU” shpk, paraqitin ankesen e tij prane Autoritetit Kontraktor, duke kundershtuar proceduren e vleresimit. Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave i ngritur nga Kryetari i Bashkise Kukes, pasi mori ne shqyrtim ankesen e paraqitur nga BOE, vendosi rrezimin e saj. Ankesa ka mare pergjigje me date 11.05.2017. 2. Me date 08.05.2017, BOE “BE-IS” shpk dhe “2T” shpk, paraqitin ankesen e tij prane Autoritetit Kontraktor, duke kundershtuar proceduren e vleresimit. Komisioni i Shqyrtimit te Ankesave i ngritur nga Kryetari i Bashkise Kukes, pasi mori ne shqyrtim ankesen e paraqitur nga BOE, vendosi rrezimin e saj. Ankesa ka mare pergjigje me date 12.05.2017. 3. Me shkresen Nr.35 Prot., dt. 16.05.2017, AK Bashkia Kukes u vu ne dijeni per dergimin e formularit te ankeses, nga ana e BOE “Alba Konstruksion” shpk dhe “PE-VLA-KU” shpk, prane Komisionit te Prokurimit Publik. 4. Me vendimin Nr. 958/1 Prot, dt. 19.05.2017, te Komisionit te Prokurimit Publik u vendos pezullimi i procedures se prokurimit deri ne shqyrtimin e ankeses dhe marrjen e nje vendimi perfundimtar nga e ketij autoriteti. 5. Me shkresen Nr. 409/1 Prot., dt. 09.06.2017, te Komisionit te Prokurimit Publik, prane Bashkise Kukes u dergua vendimi Nr.409/2017 i tij, i cili rrezon kerkesen e BOE dhe lejon Autoritetin Kontraktor te ndjeke procedurat e metejshme ligjore.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Alba Konstruksion shpk dhe PE-VLA-KU“ shpk, Subjekti ekonomik “PE-VLA-KU” shpk nuk ka deshmuar marrjen ne dorezim te kryerjes se punimeve te ngjashme. Nuk ploteson kriterin e vendosur ne piken 2.3, Kapaciteti teknik, pika 6/b, paragrafi g. Subjektet ne proçeduren e prokurimit nuk deshmojne per pranine e stafit teknik ne listepagesat sipas periudhes se kerkuar ne DST. Nuk ploteson kriterin e vendosur ne piken 2.3/3 te DST.
  2.BOE “BE-IS“ shpk dhe “2T” shpk, Subjekti “2 T” shpk per vitin 2016 ka dorezuar vetem bilancin financiar te ketij viti. Ndersa nuk ka dorezuar raportin e eksperti kontabel per vitin 2016. Vertetimi i shoqerise “2T” shpk, i leshuar nga DRT- Tirane konfimon periudhen deri me 24.02.2017 dhe nuk verteton plotesimin e detyrimeve fiskale per muajin Mars 2017. BOE nuk disponojne mjetet dhe makineritre e meposhtme: a) Makineri per shtrim bordurash. Operatori ekonomik BE-IS shpk ka paraqitur nje fature tatimore shitje ne te cilen nuk specifikohet mjeti dhe e pashoqeruar me foto. b) Kamionçinat me targat AA108HK dhe TR6892U kane kaluar tonazhin e percaktuar ne kriteret e kualifikimit. c) Nuk disponohet paisja ndriçues me gjenerator.
  3. Uleza Ndertimi shpk, operatori kontraktor nuk permbush kushtin e punimeve te ngjashme. Subjekti nuk verteton pagimin e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2017 ne vendet ku ushtron aktivitet. Mungojne liçensat profesionale per drejtuesit teknik Petrit Deda, Aldor Shpani, Angjelin Gjergji, Etleva Demiri, Ndue Gega.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.24 - DT.19-06-2017
  Signing of the Contract NR.27 - DT.10-07-2017
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data