Open Procurement Albania

Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Milot-Thumanë dhe Lloji i Kontratës “Punë” (Koncesion/PPP).

Autoritet Prokurues Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Objekti i Kontrates Koncesion/PPP : Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim i segmentit rrugor Milot-Thumanë
Vendndodhja e objektit te kontratës: Gjurma e kësaj rruge fillon pranë nyjës së Milotit dhe përfundon pranë rrethrrotullimit të Thumanës. Aksi shtrihet në rrugën kombëtare SH1(A1):

Numri i referencës : REF-37639-08-01-2022

Forma e kontratës: Projektim, ndërtim, operim, mirëmbajtje, rehabilitim dhe transferim (Koncesion/PPP);
Vlera e parashikuar e projektit: 44 620 189 Euro (pa TVSH).
Burimi i financimit: Investim privat


__________________________________________________

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin për dhënien me konçesion/partneritet publik privat per projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe transferimin e segmentit rrugor Milot – Thumanë.
Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese (procedurë e hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument.
Kohëzgjatja e kontratës koncesionare/PPP do të jetë 35 (tridhjetë e pesë) vjet nga hyrja në fuqi e saj.
Kjo Kontrate hyn ne fuqi pas nënshkrimit nga palët dhe pas botimit te Vendimit te Keshillit te Ministrave te miratimit te saj ne Fletoren Zyrtare te Republikes se Shqiperise.

Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i koncesionit Njoftuar Fituesi
Kompania Koncesionare
 • K58615301M-K61814023M-K51408016J
 • “Gener 2” sh.p.k& “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k & “I.D.K - Konstruksion” sh.p.k
 • Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 30-09-2022
  Data e mbajtjes se koncesionit 30-09-2022
  Nr. i Operatoreve Konkurues 4
  Operatore Konkurues 1.Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Gener 2” sh.p.k, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k. dhe “I.D.K- Konstruksion” sh.p.k
  2.“A.N.K” sh.p.k
  3.Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Salillari” sh.p.k., “Zdravo” sh.p.k. dhe “Infrakonsult” sh.p.k
  4.Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “VEGA” sh.p.k “Everest” sh.p.k dhe “UTS 01” sh.p.k.
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Kosto koncesionare 44 620 189 Euro
  Kohezgjatja e koncesionit(vjet) 35 vjet
  Data e shpalljes se koncesionit 02-08-2022
  Oferta fituese Leke pa TVSH 44,620,189 Euro pa TVSH (Vlere Investimi)
  Data e shpalljes se fituesit 13-02-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“A.N.K” sh.p.k, per arsye:
  - Shoqëria “A.N.K” sh.p.k nuk ka realizuar me shoqërinë “A&E Engineering” sh.p.k, e deklaruar si përgjegjëse për realizimin e Projektimit, një marrëveshje për krijimin e këtij bashkimi operatorësh ekonomik sipas kërkesës të pikës 1.3.1 të nënpikës 1.3 “Eksperienca në Projektim” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK; nuk ka plotësuar kriterin kualifikues “Eksperienca në Ndërtim” ku të vërtetoj se ka përvojë minimale ndërtimore në ndërtimin e veprave të mëdha të artit, sipas kërkesës së pikës I) të germës a) të pikës 1.3.2 të nënpikës 1.3 “Kapaciteti teknik” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK, si dhe nuk ka paraqitur deklaratat përkatëse, si përfaqësues ose të secilit prej anëtarëve, sipas përcaktimeve në numrat ix, x, xi të nënpikës 2.1 “Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK.

  2.Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “VEGA” sh.p.k “Everest” sh.p.k dhe “UTS 01” sh.p.k. , per arsye:
  Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “VEGA” sh.p.k, “Everest” sh.p.k dhe “UTS 01” sh.p.k i cili është krijuar nëpërmjet Kontratës së Bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive nr. 3365 Rep. & nr. 1191 Kol. datë 29.09.2022 me përfaqësues “VEGA” sh.p.k., me administrator znj. Yllka Dungu nëpërmjet Prokurës së Posaçme nr. 3366 Rep. & nr. 1192 Kol. datë 29.09.2022, nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar dhe në përputhje me kërkesat e parashtruara në shtojcën nr. 9 të DPK. Sikurse është parashtruar dhe në kërkesën për sqarim drejtuar Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive “VEGA” sh.p.k “Everest” sh.p.k dhe “UTS 01” sh.p.k nëpërmjet shkresës nr. 241/1 prot., datë 10.01.2023, ku ndër të tjera është kërkuar sqarim “Duke qenë se, në ofertën e dorëzuar prej jush në sistem, në file-et e emërtuara “UTS01__Vertetim_debie_Oshee” dhe “385-2022_Vertetim_Debie_-_OSHEE” nuk gjendet vërtetim debie OSHEE i shoqërisë “Everest” sh.p.k anëtare e B.O.E, lutem sqarimin tuaj se në cilin file është përfshirë ky dokument” ndërkohë B.O.E me shkresën nr. 19 prot., datë 12.01.2023 nuk ka dhënë sqarimet e kërkuara nga MIE mbi vërtetimin e OSHEE, por ka përcjellë kopje të vërtetim debie të lëshuar nga FSHU për shoqërinë “Everest” sh.p.k, të noterizuar në datë 12.01.2023, një dokument i ri i cili nuk ka qenë përfshirë në dokumentacionin e ofertës të dorëzuar nga ky Bashkim i Përkohshëm i Shoqërive. Pra, shoqëria “Everest” sh.p.k, anëtare e B.O.E nuk ka paraqitur një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, sipas kërkesës së pikës 6 të nënpikës 2.1. “Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë” të pikës 2 “Kriteret e veçanta të kualifikimit” të shtojcës nr. 9 të DPK.


  Ndërsa, janë kualifikuar:
  - Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Gener 2” sh.p.k., “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k. dhe “I.D.K- Konstruksion” sh.p.k. në vend të parë, me 95.5 pikë nga 100 pikë të mundshme.
  - Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Salillari” sh.p.k., “Zdravo” sh.p.k. dhe “Infrakonsult” sh.p.k në vend të dytë, me 78.333 pikë nga 100 pikë të mundshme.
  Arsyeja e Anulimit
  Buletini i Prokurimeve Publike
  Akte/Marreveshje Koncesionare

  DST
  Njoftimi i kontrates
  Harta
  Shtojcë - Kushtet Teknike të Kontratës (K.T.K.)
  Njoftimi i Fituesit
  Kontrate Koncesioni
  Studim Fizibiliteti 1
  Studim Fizibiliteti 2
  Harta Milot-Thumane

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data