Open Procurement Albania

Ndertim shkolla 9 vjeçare Hamallaj

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Durrës
Institucioni Prokurues Bashkia Durres
Objekti i Tenderit Ndertim shkolla 9 vjeçare Hamallaj
Nr. Reference REF-24343-05-29-2019
Vlera / Fondi Limit 65 885 000,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 30-05-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-07-2019
Data e mbajtjes se tenderit 03-07-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues CARA SHPK & 2T SHPK
M U R A T I” SHPK & EURO-ALB SHPK & AD-STAR SHPK
HTM SHPK & BE-IS SHPK
K.M.K SHPK & Caushi M SHPK & SINDER AB SHPK & SARDO SHPK & ALBKONSTRUKSION SHPK
MODESTE SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK
LIQENI VII SHPK & NDREGJONI SHPK
SHENDELLI SHPK
SHAMO-CONSTRUCTION SHPK
COMPANY RIVIERA 2008 SHPK & KACDEDJA SHPK
EVEREST SHPK
KUPA SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK
S I R E T A 2F SHPK
AURORA KONSTRUKSION SHPK & XHENGO SHPK
NDERTIMI shpk SHPK & COLOMBO SHPK
INERTI SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
ELDA-VL SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • HTM - BE-IS
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 43 950 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 11-11-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 52237800
  Data e lidhjes se kontrates 17-01-2020
  Kohezgjatja e kontrates 180 ditë
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. CARA & 2 T :
  - Operatori në bashkim 2 T nuk i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2019. Referuar Ekstraktit te QKB te operatorit 2 T, leshuar me datë 17/06/2019, rezulton se ky operator ushtron aktivitin e tij Tiranë(seli qendrore) dhe në vende te tjera te ushtrimit te aktivitetit, ne Durrës, Elbasan, Pogradec dhe Korcë. Për bashkine Tiranë dhe bashkine Durrës operatori 2 T i ka plotësuar detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2019, ndersa për bashkitë Elbasan, Pogradec dhe Korcë, mungon dokumenti që vërteton se i ka plotësuar detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2019.
  Operatorët ekonomik në bashkim CARA & 2 T, nëpërmjet operatorit në bashkim CARA, kanë bërë marrëveshje bashkëpunimi me distributor të prodhuesëve të produkteve e sipërcutara, por dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) janë të pa përkthyera dhe të pa noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
  2. “MURATI” &EURO-ALB &AD STAR” :
  - Nuk ploteson kriterin per paraqitjen e puneve te ngjashme.
  Operatorët ekonomik në bashkim “MURATI”& AD STAR& EURO-ALB e kanë plotësuar numrin e punonjësve 69 persona me kohë të plotë pune, por, sa i përket pikës të sipercituar, ku thuhet se në listë pagesa duhet te perfshihet dhe stafi që bën pjesë në “Licencat profesionale të shoqerisë” sipas pikës “g”, rezulton se, operatori në bashkim AD STAR nuk ka të perfshirë në listëpagesa, një punonjës drejtues teknik, i cili është pjesë e stafit në licencën profesionale të shoqerisë AD STAR e konkretisht: Ne Licecën NZ.1107/15 e Shoqerisë “AD - STAR”, Regjistruar në Regjistrin themeltar që nga data: 16.08.2016, drejtuesi teknik: NIKO MISKA, mungon në List pagesat sipas formularëve standart për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit (Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj te vitit 2019). Operatori ekonomik në bashkim AD STAR nuk e permbush kriterin e lartëkerkuar, ashtu sic kërkohet në DST, gjithashtu punëdhënësi AD STAR kishte detyrimin që në bazë të Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise”, detyrohet te derdhë kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore për cdo punëmarres.

  3. SHENDELLI :
  - Referuar listë pagesave, paraqitur nga operatori ekonomik SHENDELLI, për periudhen për gjashtë muajt e fundit (Nentor, Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill te vitit 2019), rezulton se, operatori ekonomik SHENDELLI e plotëson numrin e punonjësve 69 persona dhe e tejkalon këtë numer punonjesish, por nuk ploteson kushtin që 69 personat të jenë me kohë të plotë pune. Gjithashtu po në këtë kriter, punonjësit të cilët janë pjesë e “Stafi teknik i shoqërisë” sipas pikës “h”, jo të gjithë janë me kohë të plotë pune.

  Operatori ekonomik SHENDELLI, ka paraqitur katalogë të ndryshëm, Certifikata ISO të ndryshme, të cilët nuk paraqesin produktet e kërkuara apo specifikime teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit për këto produkte.

  4. Për operatorin ekonomik SHAMO-CONSTRUCTION :
  Operatori ekonomik SHAMO-CONSTRUCTION, për produktet: dritare d/alumini plastike me dopio xham dhe vetrate d/alumini plastike me dopio xham, ka paraqitur certifikatë ISO 9001:2008 të prodhuesit ALUMIL S.A të pa përkthyer, të pa noterizuar dhe të pa vlevshme, vlefshmeria e saj ka mbaruar me datë 01-08-2018, gjithashtu dhe dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) janë të pa përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po në shtojcen 12 të dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
  - SHAMO-CONSTRUCTION, për produktet: Kaldaje çeliku, ka paraqitur certifikatë ISO 9001:2008 të prodhuesit Thermostahl Romania Sisteme Termice S.R.L të pa përkthyer, të pa noterizuar dhe të pa vlevshme, vlefshmëria e saj ka mbaruar me datë 29.012016, gjithashtu dhe dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) janë të pa përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, , kriter i kerkuar po në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”. Ndërsa për produktet: Pompa e kodensës për kaldajen, Pompa e riqarkullim, operatori nuk ka paraqitur dokumentacion, kriter i kerkuar në DST.

  5. Për operatorët ekonomik në bashkim COMPANY RIVIERA 2008 & K A C D E D J A :
  Operatori ekonomik në bashkim COMPANY RIVIERA 2008, për produktet e mësiperme ka paraqitur nje Kontratë Bashkëpunimi, lidhur midis tij dhe Shoqerisë ALBLIGHT, Tiranë, ku ky i fundit deklaron se është distributor për tregëtimin e materialeve elektrike, të cilën e vërteton me një Marrëveshje Eksluzive Shpërndarje, ndërmjet tij dhe ELEKTRO CANALI spa ITALI, të cilit i mungon Çertifikata ISO 9001 e prodhuesit.
  Theksojmë se çertifikata ISO 9001:2015 e Shoqerisë ALBLIGHT, Tiranë, nuk është certifikatë prodhuesi, por certifikatë për: Tregëtim, projektim dhe instalime të materialeve dhë pajisjeve elektrike. KVO vendos që bashkimi i operatorëve ekonomikë COMPANY RIVIERA 2008 & KA C D E D J A të mos kualifikohet.
  6. Për operatorin ekonomik EVEREST :
  Operatori ekonomik EVEREST e ka paraqitur Shtojcën 2/1 “Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar”, por nuk ka klikuar një nga alternativat e pikës 6( germen a ose germen b ), te kësaj shtojce.
  Operatori ekonomik EVEREST e ploteson numrin e punonjesve 69 persona me kohë të plotë pune dhe e tejkalon këtë numër, por, sa i përket pikës së sipercituar, ku thuhet se ne listë pagesa duhet të perfshihet dhe stafi që bën pjesë në “Licencat profesionale të shoqerisë” sipas pikës “g”, rezulton se, operatori ekonomik EVEREST, nuk ka perfshirë në listë pagesa, dy punonjes drejtues teknik, të cilët janë pjesë e stafit në licencën profesionale të shoqerisë EVEREST e konkretisht: Në Licecën NZ.2657/15 e Shoqerisë “EVEREST”, Regjistruar në Regjistrin themeltar që nga data: 18.04.2017, drejtuesit teknik: MANDIOLA KASAJ mungon ne List pagesat sipas formularëve standart për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit (Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj te vitit 2019) dhe ERJON NDOJ mungon ne List pagesat sipas formularëve standart për sigurimet, për tre muajt e fundit (Mars, Prill, Maj te vitit 2019). Operatori ekonomik EVEREST nuk e permbush kriterin e lartë kerkuar, ashtu sic kërkohet në DST, gjithashtu punëdhënësi EVEREST kishte detyrimin që në bazë të Ligjit “Për sigurimet shoqerore në Republiken e Shqiperisë”, detyrohet të derdhë kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore për cdo punëmarrës.
  Operatori ekonomik EVEREST për produktet: Pompa e kodenses per kaldajen, nuk është prodhues dhe nuk ka marrëveshje bashkëpunimi të zyrtarizuar e cila të tregojë lidhjen midis tij dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues.
  Operatori ekonomik EVEREST, për produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projektor me llampe, F.v Ndricues tavanor, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) nuk i ka të përkthyera në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
  7. Për operatorin ekonomik KUPA :
  Operatori ekonomik KUPA per produktet: dritare d/alumini plastike me dopio xham, vetrate d/alumini plastike me dopio xham, ka paraqitur dokumentatat e prodhuesit të këtyre produkteve, por nuk kanë berë marrëveshje midis tyre.
  Operatori ekonomik KUPA për produktet Kaldaje çeliku, Ena e zgjerimit, Pompa e kodenses per kaldajen, Pompa e riqarkullimi, ka paraqitur një Kontratë Furnizimi, lidhur midis tij dhe Ilir Blloshmi, me adrese Kavaje, me Nr. NIPT L13203801D, ku ky i fundit merr persiper të furnizojë opertorin KUPA me keto produkte. Dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.)te kaldajes, nuk jane të përkthyer dhe as te noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”. Ndersa për Pompat, operatori KUPA nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar si: ISO 9001 e prodhuesit dhe dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), kritere keto të kërkuara në DST.

  8. “SHKELQIMI 07” :
  Operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” për produktet: dritare d/alumini plastike me dopio xham, vetrate d/alumini plastike me dopio xham, ka bërë marrëveshje bashkëpunimi me distributorin e prodhuesit të këtyre produkteve, por ISO 9001:2008 e prodhuesit LASTIMMA S.R.L Itali, ka skaduar që me datë 25.06.2015.
  Operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” për produktet: Kaldaje çeliku, Ena e zgjerimit, Pompa e kodenses per kaldajen, Pompa e riqarkullimi, nuk është prodhues i këtyre produkteve dhe nuk ka marrëveshje bashkëpunimi me prodhues apo distributor të këtyre produkteve.
  Një marrëveshje furnizimi e datës 13/10/2016, lidhur midis ofertuesit “SHKELQIMI 07” dhe shoqerisë “SYSTEM GROUP ALBANIA” sh.p.k është bërë për furnizimin nga ky i fundit me produkte: Tuba polietileni për sisteme ujesjelles kanalizime, tuba dhe rekorderi celiku dhe Matesa uji, produkte keto që nuk kanë lidhje me ato cfar jane kërkuar në DST.
  Operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” për produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projektor me llampe, F.v Ndricues tavanor, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) nuk i ka të përkthyera në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
  9. SIRETA 2F :
  Operatori ekonomik SIRETA 2F për produktet: Kaldaje çeliku, Ena e zgjerimit, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) nuk i ka të përkthyera në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kërkuar po në shtojcen 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
  Operatori ekonomik SIRETA 2F për produktet: Pompa e kodenses per kaldajen, Pompa e riqarkullim, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar si: ISO 9001 e prodhuesit dhe dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), kritere keto të kerkuara në DST.

  10. AURORA KONSTRUKSION & XHENGO :
  Operatori në bashkim AURORA KONSTRUKSION, për produktet: Kaldaje çeliku, Ena e zgjerimit, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) nuk i ka të përkthyera në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kërkuar po në shtojcën 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
  Operatori në bashkim AURORA KONSTRUKSION për produktet: Pompa e kodensës për kaldajen, Pompa e riqarkullim, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar si: ISO 9001 e prodhuesit dhe dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), kritere këo të kërkuar në DST.
  Operatori në bashkim AURORA KONSTRUKSION për produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projektor me llampe, F.v Ndricues tavanor, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) nuk i ka të përkthyera në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kërkuar po në shtojcen 12 të dokumentave të tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.

  11. B - 93 :
  - Referuar listë pagesave, paraqitur nga operatori ekonomik B - 93, për periudhën për gjashtë muajt e fundit (Nentor, Dhjetor të vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars, Prill te vitit 2019), rezulton se, operatori ekonomik B - 93 e plotëson numrin mesatar të punonjësve 69 persona, por nuk plotëson kushtin që 69 personat të jenë me kohe të plotë pune.
  Operatori ekonomik B – 93 për produktet e lartëkerkuara nuk është prodhues i tyre, pasi nuk e provon me asnjë dokument, por dhe nuk ka marreveshje me prodhues apo distributorë te ketyrë produkteve. Mungojne certifikatat ISO 9001 teë prodhuesit dhe dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.).

  12. Operatori ELDA-VL
  Nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BE-IS viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.3 - Dt.27-01-2020
  Projekti

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data