Open Procurement Albania

Loti II: Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Riforcim i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në Bashkinë Tiranë (Programi i Rindertimit).
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1) Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
2) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
3) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
4) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
5) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
6) Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
7) Operatori ekonomik “Llazo” shpk
8) Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
Nr. Reference REF-92420-04-07-2021
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 08-04-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 19-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 19-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1.Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
4. Operatori ekonomik “Elda-Vl” shpk
5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
7. Operatori ekonomik “Junik” shpk
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
9. Operatori ekonomik “Llazo” shpk
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Nika” shpk & “Pepa Group” shpk
11. Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
12. Operatori ekonomik “Salillari” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • PE-VLA-KU SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 91 000 500,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 91000500
  Data e lidhjes se kontrates 09-08-2021
  Kohezgjatja e kontrates jo më shumë se 4 (katër) vjet
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Elda-Vl” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë tekniko-ligjor, të kërkuar sipas DST
  2. “Junik” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka deklaruar se disponon 3 (tre) mjete Gazogjen, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të disponojë 3 (tre) copë Gazogjen”
  - nuk është paraqitur Kontrata noteriale e qerasë, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9, gërma ”b”.
  3. “Nika” shpk & “Pepa Group” shpk, për këto arsye:
  - nuk është përcaktuar marrja përsipër e punimeve sipas pikave të licensës rrjedhimisht nuk përcaktohet se cili operator ekonomik pjesë e bashkimit duhet të dorëzojë Çertifikatën ISO 50001-2011.
  - nuk plotëson të gërmën “b” të pikës 9 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti, (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme)” pasi nga 3 mjete autovincë të kërkuar, autovinci me targë SH3984E rezulton pa Çertifikatë për transport mallrash brenda vendit.
  4. “Salillari” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson piken 9 të kapacitetit teknik të Dokumenteva Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës....” pasi per mjetet kamion te kerkuara me kapacitet 5-7 ton, jane deklaruar dhe paraqitur dokumentacion per mjetet me targe AA186PR si dhe AA576RY te cilet rezultojne me kapacitet mbajtes mbi mbi 7 ton perkatesisht 7.7 dhe 7.3 ton.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “Agri Construction” shpk
  2. BOE “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk & “2T” shpk
  3. BOE “Egeu Stone” shpk & “Alb Tiefbau” shpk
  4. BOE “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk
  5. BOE “Igroup” shpk & “Inerti” shpk
  6. BOE “Kacdedja” shpk & “Everest” shpk
  7. Operatori ekonomik “Llazo” shpk
  8. Operatori ekonomik “PE-VLA-KU” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Agri Construction” shpk, Vlera 91763714 lekë pa TVSH
  2. “Euro-Alb” shpk & “Sireta 2F” shpk, Vlera: 91007958 lekë pa TVSH
  3. “PE-VLA-KU” shpk, Vlera: 91,000,500 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Vlera e kontrates eshte pa TVSH
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-92420-04-07-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 06 Gusht 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr.141 datë 22Shtator2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data