Open Procurement Albania

Sistemim asfaltim rruga e fshtatit Qinam, Nj.A. Zall Herr”

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Sistemim asfaltim rruga e fshtatit Qinam, Nj.A. Zall Herr”
Nr. Reference REF-08756-10-19-2021
Vlera / Fondi Limit 80 820 393,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 20-10-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 04-11-2021
Data e mbajtjes se tenderit 04-11-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 33
Operatore Konkurues 1. “Shkelqimi 07” shpk
2. “Company Riviera 2008” shpk
3. “Euroteorema Peqin” shpk
4. “K.M.K” shpk
5. “Dajti Park 2007” shpk
6. “Denis-05” shpk
7. “L.T.E Construction” shpk
8. “Nika” shpk
9. “Ardmir” shpk & “ASI-2 co” shpk & “Viscons Group” shpk
10. “Beqiri” shpk
11. “Glavenica” shpk
12. “Almo Konstruksion” shpk
13. “Bami” shpk
14. “BE-IS” shpk
15. “Besta” shpk
16. “Kupa” shpk
17. “Varaku-E” shpk
18. “Ndregjoni” shpk
19. “B-93” shpk & “2Z Konstruksion” shpk
20. “Shpresa-Al” shpk
21. “Liqeni VII” sha
22. “Vëllezërit Hysa” shpk
23. “Pepa Group” shpk
24. “Shendelli” shpk
25. “Inerti” shpk
26. “Senka” shpk
27. “Arb&Trans-2010” shpk & “Klajger Konstruksion” shpk
28. “Eurondërtimi 2000” shpk
29. “Infinit” shpk
30. “Sterkaj” shpk
31. “Biba-X” shpk
32. “Albtiefbau” shpk
33. “Agi Kons” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Bami SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 50 461 743,00
  Data e shpalljes se fituesit 23-11-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Shkelqimi 07” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 11 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht” pasi në seksionin C të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, nuk është deklaruar mjeti i kërkuar Betoniere 500 l.
  2. “Company Riviera 2008” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kerkesat sipas shtojces 8, formularit permbledhes te vetdeklarimit pjesa II, deklarata A. DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT jane te paplotesuara.
  3. “Euroteorema Peqin” shpk, për këto arsye:
  - Referuar Shtojces 1, Formularit te ofertes ekonomike, rezulton se Operatori ekonomik ka ndryshuar volumet e punimeve perkatesisht: Ne kategorine Punime shtresash, zeri: Shtrese stabilizant 10 cm (per bankine), ne Formularin e ofertes ekonomike sasia eshte 2,677 m2, ndersa ne Preventivin e parashikuar nga AK sasia eshte 3,677 m2
  4. “K.M.K” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën” pasi asnjë nga kontratat e paraqitura nuk plotësojnë vlerën e kërkuar sipas gërmës “a’ të kësaj pike
  5. “Dajti Park 2007” shpk, për këto arsye:
  - asnjëra nga objektet e paraqitura nuk ploteson DST, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, gërma “a”
  6. “Denis-05” shpk, për këto arsye:
  - Per mjetin e marrë me qera konkretisht Kasmion me kapacitet mbajtes 10-15 Ton nuk ka deklaruar te dhenat e mjetit si: targa; Nr. e Lejes së qarkullimit; Nr. Shasie.
  7. “L.T.E Construction” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kerkesat referuar Shtojces 8, formulari i vetdeklarimit, Pjesa e II, Deklarata A
  8. “Nika” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 11 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht” pasi referuar Shtojcës 8
  9. “Ardmir” shpk & “ASI-2 co” shpk & “Viscons Group” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kerkesat sipas shtojces 8 “ne formularin e vleresimit pika C: DEKLARATË “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate
  10. “Beqiri” shpk, për këto arsye:
  - asnjëra nga objektet e paraqitura nuk ploteson DST, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1, gërma “a”
  11. “Glavenica” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson DST, Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 1, germa “a”, pasi Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës nuk jane në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  12. “Almo Konstruksion” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka deklaruar per disponimin e punonjesve te nevojshme per realizmin e punimeve objekt kontrate punonjesin manovrator, cka bie ne kundershtim me DST, Kriteret e vecanta te Kulaifikimit, pika 1, germa c.
  13. “BE-IS” shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik “BE-IS” shpk në Formularin e Vetedeklarimit ka deklaruar se do te mbeshtetet në kapacitete e një subjekti tjetër ekonomik, konkretisht Egland shpk, çka bie në kundërshtim me pikën 2.16 të Dokementeve Standartë të Tenderit, ku nuk lejohet mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera.
  14. “Besta” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kerkesat referuar Shtojces 8 formulari i vetdeklarimit, Pjesa e II, Deklarata A, Per permbushjen e kritereve te pergjithshme te kualifikimit paragrafi I 2 dhe 3 ku specifikohet operatori ekonomik nuk eshte denuar per ndonje nga veprat penale …… Personi apo personat nen cilesine e anetarit te organit administrues…… jane plotesuar gabim adresa e Web-it, organi leshues, dhe lloji i dokumentit.
  15. “Varaku-E” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka deklaruar se ka të punësuar 1 (një) Manovrator, çka bien ë kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 1, gërma “c”.
  16. “Shendelli” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 11 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht” pasi në seksionin C të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, mjeti eskavator me goma eshte deklaruar pa targa.
  17. “Senka” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 11 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht” pasi në seksionin C të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, mjeti fadrome me goma eshte deklaruar pa targe.
  18. “Eurondërtimi 2000” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kerkesat referuar Shtojces 8 formulari i vetdeklarimit, Pjesa e II, Deklarata B, Mbi dorezimin e ofertave te pavarura pikat 8,9,10 ploteuar gabim.
  19. “Infinit” shpk, për këto arsye:
  - Deklarata A, Per permbushjen e kritereve te pergjithshme te kualifikimit paragrafi I 2 dhe 3 ,4 dhe 9 jane plotesuar gabim.
  20. “Biba-X” shpk, për këto arsye:
  - Deklarata A, Per permbushjen e kritereve te pergjithshme te kualifikimit paragrafi i 9, plotesuar gabim.
  21. “Albtiefbau” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kerkesat sipas shtojces 8 “ne formularin e vleresimit pika C: DEKLARATË “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve objekt kontrate
  22. “Agi Kons” shpk, për këto arsye:
  - Per mejtin Autobitumatrice, te disponuar nepermjet kontrates se qirase, nuk ka deklaruar targen; Nr. e Lejes se qarkullimit; Nr. shasie.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data