Open Procurement Albania

SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE” (Programi i Rindertimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Lezhë
Institucioni Prokurues Bashkia Lezhe
Objekti i Tenderit SHERBIMI I MBIKQYRJES SE PUNIMEVE ME OBJEKT: “RINDERTIMI I “URES SE ZEZE” MBI LUMIN “DRIN” DHE REHABILITIMI I RRUGES “INXHINIER GJADRI”, LEZHE” (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MCE” Shpk & “REAN 95” Shpk
2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “PRO GREEN” Shpk & “HE & SK 11” Shpk & STUDIO SERVICES " K - SA" Sh.p.k
Nr. Reference REF-17371-01-18-2022
Vlera / Fondi Limit 3 808 852,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 19-01-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 31-01-2022
Data e mbajtjes se tenderit 31-01-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “AVE CONSULTING” Shpk &“TAULANT” Shpk
2. “GJEOKONSULT & CO” Shpk
3. “MAGNA CHARTA” Shpk
4. “MCE” Shpk & “REAN 95” Shpk
5. “NOVATECH STUDIO” Shpk
6. “PRO GREEN” Shpk & “HE & SK 11” Shpk & “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “MCE” Shpk - “REAN 95” Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3 750 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 3750000
  Data e lidhjes se kontrates 04-03-2022
  Kohezgjatja e kontrates 12 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “AVE CONSULTING” Shpk & “TAULANT” Shpk, për këto arsye:
  - “AVE CONSULTING” Sh.p.k, nuk ka paraqitur licensën profesonale për mbikqyrje te punimeve te zbatimit
  - “AVE CONSULTING” Sh.p.k, nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne lidhje me stafin teknik te shoqerise.
  2. “GJEOKONSULT & CO” Shpk, për këto arsye:
  - nuk plotesonpiken 2.3.4, te kritereve te vecanta te kualifikimit ne lidhje me disponimin e nje drejtuesi teknik “Arkitekt”, pasi per te permbushur kete kriter, ka paraqitur dokumentacion per Zj. Leonora Zaloshnja dhe Zj. Elizabeta Kaja, te diplomuar si Arkitekt, por asnjera nga keto te fundit nuk figuron ne Licensen e shoqerise nr. MK.1735/20 date 27.01.2021, te paraqitur nga OE ne SPE.
  3. “MAGNA CHARTA” Shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe provon disponimin e nje drejtuesi teknik si Inxhinier Gjeolog.
  4. “NOVATECH STUDIO” Shpk, për këto arsye:
  - OE per te provuar disponueshmerine e 1(nje) Inxhinier Mjedisi, ka paraqitur dokumentacion per Zj. Silvana Hila (Nenshati), ku nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se kjo e fundit eshte diplomuar ne degen “Kimi Industriale”, si “Kimist Teknolog” prane Fakultetit te Shkencave te Natyres ne Universitetin e Tiranes.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “MCE” Shpk & “REAN 95” Shpk
  2. BOE “PRO GREEN” Shpk & “HE & SK 11” Shpk & “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “MCE” Shpk & “REAN 95” Shpk, Vlera: 3750000 lekë pa TVSH
  2. “PRO GREEN” Shpk & “HE & SK 11” Shpk & “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk, Vlera: 3800000 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “REAN 95” Shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “REAN 95” Shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “REAN 95” Shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “REAN 95” Shpk viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Lezhë REF-17371-01-18-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 27 datë 1 Mars 2022
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 31 datë 9 Mars 2022
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: “Rindertimi i “Ures se Zeze” mbi lumin “Drin” dhe Rehabilitimi i rruges “Inxhinier Gjadri”, Lezhe”. (Programi i Rindertimit)

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Lezhë
  Institucioni Prokurues Bashkia Lezhe
  Objekti i Tenderit Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: “Rindertimi i “Ures se Zeze” mbi lumin “Drin” dhe Rehabilitimi i rruges “Inxhinier Gjadri”, Lezhe”. (Programi i Rindertimit)
  Nr. Reference REF-16617-12-28-2021
  Vlera / Fondi Limit 3 808 852,00
  Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 29-12-2021
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 10-01-2022
  Data e mbajtjes se tenderit 10-01-2022
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Ne lidhje me proceduren sipercituar “Procedure e Pershpejtuar Rindertimi, E Kufizuar”, Marreveshje Kuader, me disa operatore ekonomik, ku jo te gjitha kushtet jane te percaktuara, ne fazën e parë të shprehjes se interesit, ne listen e shkurter eshte perfshire vetem 1 kandidat i kualifikuar, e cila duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë,
  Sa me siper kjo procedure anullohet ne zbatim te nenit 64, pika 3, te VKM-se Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se: Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Meqenëse këto marrëveshje kuadër vlerësohen si kontrata, nuk lejohet të bëhen ndryshime të kushteve të tyre, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e kontratës. Nëse nevojat e autoritetit kontraktor ndryshojnë, atëherë autoriteti kontraktor duhet të prokurojë një marrëveshje kuadër të re. Në rast të përdorimit të kësaj lloj marrëveshjeje, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë në dokumentet e tenderit kushtet që do të zbatohen për dhënien e kontratave brenda marrëveshjes kuadër. Në çdo rast, dhënia e kontratave do të bëhet pa rihapur konkurrimin, duke u bazuar në kushtet e përcaktuara në marrëveshjen kuadër.
  Kjo lloj marrëveshjeje përdoret në rastin e ndarjes së objektit të prokurimit në lote, ku për çdo lot do të përcaktohet një operator ekonomik fitues. Marrëveshjet kuadër me disa operatorë ekonomikë duhet të lidhen me të paktën tre operatorë ekonomikë. Në rast të kundërt, autoritetet/entet kontraktore mund të lidhin marrëveshje kuadër me ato operatorë ekonomikë që i kanë përmbushur të gjitha kriteret, me kusht që të jenë të paktën dy.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Lezhë REF-16617-12-28-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 4 datë 17 Janar 2022

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data