Open Procurement Albania

“Loti IV, Ura e Zëmçës – Kryqëzimi Proptisht, Bishnicë”

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Pogradec
Institucioni Prokurues Bashkia Pogradec
Objekti i Tenderit “Loti IV, Ura e Zëmçës – Kryqëzimi Proptisht, Bishnicë”
Nr. Reference REF-46203-10-17-2022
Vlera / Fondi Limit 220 320 000,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 18-10-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-11-2022
Data e mbajtjes se tenderit 02-11-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “2 T” shpk
2. “ALBAVIA” shpk,
3. “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk,
4. “PE – VLA - KU” shpk
5. “SALILLARI” shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBAVIA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 153 876 474,00
  Data e shpalljes se fituesit 13-02-2024
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 184651769
  Data e lidhjes se kontrates 01-03-2024
  Kohezgjatja e kontrates 12 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
  1. 2 T shpk, per arsye:
  -Nuk disponon mjet (Skrep ) te kerkuar ne DST
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.5, pasi dy punonjeset e paraqitur Elvis Hidri dhe Ismet Balla, nuk disponojne nje certefikate si pergjegjes per shendetin dhe sigurine ne pune
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.1, pasi nuk eshte deklaruar asnje e dhene e shoqerise ARIEL dhe nuk specifikuar nese eshte distributor ose prodhues
  -Nuk ploteson kriterin 2.3.11 persa i perket cimentos pasi ne autorizim kontrate, nuk specifikohet nese leshuesi i saj eshte furnizues apo prodhues i saj
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA183FB kamioncine per te cilin polica e sigurimit ka skaduar ne date 08.11.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA706PK per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 15.12.2022 dhe polica e sigurimit ne daten 10.12.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA944RH per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 04.11.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA431SJ per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 09.12.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA709PK per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik dhe polica e sigurimit kane skaduar ne date 09.12.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA455SJ per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 09.12.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA714SS per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 20.12.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA836UZ per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 15.12.2022.
  -Ka paraqitur mjetin me targe AA093XJ per te cilin rezulton se certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 13.12.2022.
  -Ka paraqitur autobitrumatrice me targe AB549CJ per te cilin certifikata e kontrollit teknik ka skaduar ne date 16.12.2022 dhe polica e sigurimit ka skaduar ne 15.12.2022.

  2. ALKO IMPEX CONSTRUCTION shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur listepagesat e kerkuara per periudhen korrik-shtator 2022

  3. PE VLA KU shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson piken 2.3.9, pasi mjetitAUTOBITUMATRICE Certifikata e Kolaudimit te mjetit i ka perfunduar 1 dite perpara zhvillimit te procedures
  -Nuk ploteson piken 2.3.9, pasi mjetit Kamioncine me targe AB036BU, Polica e Sigurimit te mjetit i ka perfunduar ne date 12.12.2022
  -Nuk ploteson piken 2.3.9, pasi mjetit Kamioncine me targe AB036BU, Taksa Vjetore e mjetit i ka perfunduar perpara dorezimit te dokumentacionit
  -Ka paraqitur autorizim prodhuesi per materialin (Hekur-Cimento) nga Rafaelo 2002 sha., i cili mban daten 26.12.2022, date kjo ne te cilen procedura e prokurimit ende nuk eshte zhvilluar
  -Nuk ploteson piken 2.3.7 te dstse

  3. SALILLARI shpk, per arsye:
  -Nuk disponon mjet (Skreper ) te kerkuar ne DST
  -Ka paraqitur dy mjete Grejder me fatura zhdoganimi dhe me foto, por nuk ka paraqitur dokumentacionin tjeter te nevojshem
  Arsyeja e Anulimit Procedura e prokurimit është njoftuar me pare e anulluar në Buletinin Nr. 24 datë 13 Mars 2023

  Me arsyetimin: Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1,b. Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme (Jane skualifikuar te gjithe operatoret ekonomike pjesemarres).
  Shenime Më datë 16.03.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Alko-Impex General Construction” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Alko-Impex General Construction SHPK si dhe lënien të skualifikuar dhe shtimin e arsyeve të skualifikimit për operatorët ekonomikë “Albavia” SHPK, “Pevlaku” SHPK, dhe “2T” SHPK, në procedurën e mësipërme e prokurimit.

  Më datë 15.03.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Albavia” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Albavia” SHPK.

  Më datë 21.03.2023, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi kërkesën e ankimuesit dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të përfundojë procedimin administrativ për proceduren e prokurimit.

  Më datë 05.05.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mbyllë çështjen mbi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Albavia” SHPK
  2. Të mbyllë çështjen për pjesën e pranuar të ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” SHPK,
  3. Autoriteti kontraktor të kryej rivlerësimin e procedurës në zbatim të vendimit të KSHA së Nr. 1144/4 prot, datë 24.03.2023 për operatorin ekonomik “Albavia” SHPK, dhe vendimit të KSHA-së Nr. 1144/6 prot, datë 04.04.2023 për operatorin ekonomik “Alko Impex General Construction” SHPK.
  4. Të pranojë pjesërisht ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” SHPK
  5. Autoriteti kontraktor të rishikojë arsyet e skualifikimit të operatorit ekonomik “Alko Impex General Construction” SHPK dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara.
  6. Autoriteti kontraktor të anulojë procedurën e mësipërme të prokurimit dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e mësipërme të bëra nga Komisioni i Prokurimit Publik. Më datë 10.10.2023, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes, të zhvilluar në seancë gjyqësore.Me Vendimin e Formes se Prere Nr. 79 (86-2023-1022), date 10.10.2023, protokolluar prane Bashkise Pogradec me nr. 707 prot, date 12.02.2024, Gjykata Administrative e Apelit Tirane, ka vendosur “Pranimin e padise se paditesit “ALBAVIA” shpk dhe Shfuqizimin e pikes 6 te Vendimit nr. 337/2023 te Komisionit te Prokurimit Publik
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBAVIA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 15 datë 18 Mars 2024
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Planimetria e Pergjithshme I
  Horografia I
  Horografia II
  Horografia III
  Plani i Piketimit I
  Plani i Piketimit II
  Plani i Piketimit IIII
  Planimetria e rruges III
  Plani Pergjithshem II
  Profilet terthore
  Sinjalistika I
  Sinjalistika II
  Sinjalistika III
  Formular Ankimimi Nr. 570/ 3
  Formular Ankimimi Nr. 561/2
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi KPP
  Formular Vendimi i Gjykates Administrative te Apelit Tirane
  Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
  Formular i Njoftimit te Fituesit Pas Afatit te Ankimimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data