Open Procurement Albania

Riveshje me asfalt e rrugës kryqëzimi Shëngjin - Qyteti Shëngjin - Porti Ushtarak.

District Lezha
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Riveshje me asfalt e rrugës kryqëzimi Shëngjin - Qyteti Shëngjin - Porti Ushtarak.
Fondi i akorduar për vitin 2018 është 14.000.000 (katërmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-67264-05-04-2018
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 58,147,418
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 06-06-2018
Sector
No. of Bidders 7
Bidders Nika SHPK & Vashtemia SHPK & Sterkaj SHPK
Bami SHPK & Be-is SHPK
Company Riviera 2008 SHPK & Agri construksion SHPK & Kacdedja SHPK
Junik SHPK
Gjoka Konstruksion SHA
Arifaj SHPK & Ekskluziv SHPK
Varaku E SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VASHTEMIA -
 • STERKAJ -
 • NIKA -
 • The winning bid ALL without vat 37,169,610
  Bidder Announcement date 21-06-2018
  Contract date 25-06-2018
  Contract Value including VAT 44,603,532
  Contract Milestones Due Dates 1 muaj
  Appeals Nuk janë paraqitur ankesa për ketë procedure.

  Janë skualifikuar:

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Bami SHPK (65%) dhe Be - Is SHPK (35%) pasi:
  Nuk përmbush kriteret e veçanta për kualifikim sipas DST.
  a. Shoqëria Be - Is SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me punonjësit.
  b. Shoqëria Be - Is SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve.

  2. Bashkimi i Operatoreve e Operatoreve Ekonomike Arifaj SHPK (90%) dhe Ekskluziv SHPK (10%) pasi:
  Nuk përmbush kriteret e veçanta për kualifikim sipas DST.
  a. Shoqëria Ekskluziv SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me paraqitjen e vetëdeklarimit për plotësimin e kërkesave te Përgjithshme për Kualifikim, pasi nuk e ka paraqitur ketë deklarate.
  b. Shoqëria Ekskluziv SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim Operatori Ekonomik duhet te vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura te stafit drejtues përkatës për kryerjen e te gjitha punimeve ne ketë objekt. .
  c. Shoqëria Ekskluziv SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te ketë në stafin e tij nga tetori 2017 e në vazhdim mjekun e shoqërisë, ne zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003. .
  3. Operatori Ekonomik Varaku E SHPK pasi:
  Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VASHTEMIA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VASHTEMIA viti 2014
  Monitor treasury transaction for VASHTEMIA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VASHTEMIA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for STERKAJ viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for STERKAJ viti 2014
  Monitor treasury transaction for STERKAJ viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for STERKAJ viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2014
  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NIKA viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.19 - Dt.14-05-2018
  Announcement of Winner Nr.25 - Dt.25-06-2018
  Announcement of Contract Signing Nr.26 - Dt.02-07-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data