Open Procurement Albania

Sherbime projektimi për projekte te financuara nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), Bashkia Shkoder.

District Shkodër
Loan No
Source of Loan/Financed by: Albanian Government
Loan Amount by Currency
Project Title Projects financed by the Albanian Government
Description of the Project Budget: 23.7 billion Lek
Financed by: Albanian Government
Timeline: Starts in 2014 and ends in 2019.
GEOGRAPHIC COVERAGE: In the 12 Regions (Qark) of Albania, 35 municipalities;
Beneficiaries: 2 million inhabitants;
Objective: Improve the living conditions of the inhabitants all over the country, increase access to basic services, promote tourism, and encourage the agricultural sector by financing large projects of regional impact. Investments are in full compliance with the vision of the Albanian Government for the urban transformation of the city centers, road infrastructure, and water supply.
Tender object Shërbime projektimi për projekte të financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR), Bashkia Shkodër.

Oferta e paraqitur nga operatori Sphaera me ulje 12% nga vlera e fondit limit të tenderit dhe e vlerësuar ne total me 91.96 pikë është shpallur fituese.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 20,833,333
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 29-01-2016
Sector
No. of Bidders 10
Bidders TAULANT SHPK
Dea Studio SHPK
F & S SHPK
GJEOKONSULT & CO SHPK
HE & SK 11 11 SHPK
KLODIODA SHPK
METRO_POLIS SHPK
P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa Consortile
SPHAERA SHPK
TEC. CONSULT SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SPHAERA -
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date 28-04-2016
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates Sipas termave te references
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike me kryesuese shoqërinë F&S SHPK pasi:
  a. Shoqëria Invictus SHPK, pjesë e këtij bashkimi, nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me pagesën e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqëri nuk ka likuiduar detyrimet e energjisë elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar ditën e tenderit.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqërinë He&Sk 11 SHPK :
  a. Drejtuesi i propozuar i projektit nuk ka realizuar projekte të ngjashëm (psh sheshe, rrugë urbane, godina, etj) te zbatuar në të paktën një shtet të komunitetit evropian apo në një shtet tjetër të zhvilluar .

  3. Të skualifikojë shoqërinë Klodioda SHPK
  a. Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me pagesën e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqëri nuk ka likuiduar detyrimet e energjisë elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar ditën e tenderit.

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqërinë P.A.N.G.E.A. Societa Cooperativa Consortile
  a. Shoqëria A&I Design SHPK, pjesë e këtij bashkimi, nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me pagesën e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqëri nuk ka likuiduar detyrimet e energjisë elektrike për muajin nëntor dhe dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar ditën e tenderit.

  5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqërinë TEC. Consult SHPK :
  a. Shoqëria ACTI SHPK, pjese e këtij bashkimi, nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me pagesën e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqëri nuk ka likuiduar detyrimet e energjisë elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar ditën e tenderit.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike me kryesuese shoqërinë metropoli :
  a. Kjo shoqëri nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me pagesën e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Kjo shoqëri nuk ka likuiduar detyrimet e energjisë elektrike për muajin dhjetor 2015, detyrim ky i maturuar ditën e tenderit.

  7. Gjeokonsult & Co SHPK pasi drejtuesi i propozuar i projektit :
  a. Nuk ka realizuar projekte te ngjashëm (psh sheshe, rruge urbane, godina, etj) te zbatuar ne te paktën një shtet te komunitetit evropian apo ne një shtet tjetër te zhvilluar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2014
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SPHAERA viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement
  Tender Announcement Nr.02 - Dt.18-01-2016
  Announcement of Winner Nr.18 - Dt.09-05-2016
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data