Open Procurement Albania

Ndertim i unazës së qytetit bashkia Vau Dejës.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Shkodër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërtim i unazës së qytetit bashkia Vau Dejës.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 100.984.506 leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 200,000,142
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 27-02-2017
Sector
No. of Bidders 14
Bidders CAUSHI
NIKA
COMPANY RIVIERA 2008
CURRI
EUROTEOREMA PEQIN
ALBAVIA
AGRI CONSTRUCTION
BE - IS SH.P.K
S.M.O.UNION
ALBA KONSTRUKSION
B-93
SHPRESA - AL
S i R E T A 2F
VARAKU E
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • CURRI SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 149,133,123
  Bidder Announcement date 05-05-2017
  Contract date 10-05-2017
  Contract Value including VAT 178,959,747
  Contract Milestones Due Dates 10 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Në datën 15.04.2017 paraqiti ankim shoqeria Nika SHPK. Ankeses ju kthye pergjigje në datën 21.04.2017 duke e refuzuar ate.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.
  Jane skualifikuar: 1. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Caushi SHPK (80%), dhe Boshnjaku B SHPK (20%) për arsye se:
  a. Shoqeria Caushi SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Kukes, Memaliaj, Peqin, Berat Gllave, Vrrine dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore. Ne deklarim nuk jepet data e fillimit te punimeve.
  b. Shoqeria Boshnjaku B SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Gjirokaster, Lushnje, Mallakaster dhe Durres dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  c. Shoqeria Boshnjaku B SHPK nuk ploteson piken 2.2.5 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi ne dokumentin perkates, administratori i shoqerise Boshnjaku B SHPK, ka deklaruar se: Shoqeria Caushi SHPK ka paguar taksat... . Nderkohe, nuk eshte paraqitur deklarate për shoqerine Boshnjaku B SHPK.
  d. Shoqeria Boshnjaku B SHPK nuk ploteson piken 2.3.7 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për disponimin e nje impianti automatik betoni. Nderkohe kjo shoqeri ka marre persipër punimet për ndertimin e tombinove, për te cilat ky impiant eshte i domosdoshem.

  2. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Nika SHPK (11,3%), Erniku SHPK (78,6%) dhe Rroku Guest SHPK (10,1%) për arsye se:
  a. Shoqeria Erniku SHPK nuk ploteson piken e Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve për energjine elektrike, pasi ka detyrime ne shumen 45.153,12 leke .
  b. Shoqeria Erniku SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punimet e ngjashme pasi puna e paraqitur Rikonstruksion rruga Aeroport Bicaj Qafa e Kolosjanit Domje eshte realizuar ne vitet 2011 – 2013 dhe eshte jashte afatit tre vjecar te kerkuar.
  c. Shoqeria Erniku SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me mjekun e ndermarrjes pasi nuk ka paraqitur dokumentacion.
  d. Shoqeria Rroku Guest SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punimet e ngjashme pasi për punen e deklaruar Sistemim asfaltim i rrugesQender Grude e re – Qender Golem nuk ka paraqitur faturat tatimore ne perputhje me kerkesen për kualifikim.
  e. Shoqeria Rroku Guest SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me mjekun e ndermarrjes pasi nuk ka paraqitur dokumentacion.

  3. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Company Riviera 2008 SHPK (57,6%), dhe Ndrekaj SHPK (42,4%) për arsye se:
  a. Vlera totale e punimeve qe duhet te kryeje shoqeria Company Riviera 2008 SHPK nese shpallet fituese e kontrates qe shqyrtohet eshte 115.200.081 leke, nderkohe qe kjo shoqeri zoteron piken e licenses NP-4C e cila i lejon te kryeje ne te njejten kohe punime me vlere te pergjithshme jo me shume se 100.000.000 leke.

  4. Euroteorema Peqin SHPK për arsye se:
  a. Nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Milot – Lezhe - Rreshen nga viti 2011 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier ndertimi me profilin transport, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit. Inxhnierja e deklaruar eshte inxhiniere ndertimi.

  5. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Albavia SHPK (74%), dhe Karl Gega Konstruksion SHPK (26%) për arsye se:
  a. Shoqeria Albavia SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier mjedisi, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit. Ka paraqitur dokumentacion për nje specialist qe ka mbaruar studimet për kimi industriale dhe si i tille nuk mund te zoteroje kualifikimet e inxhinierit te mjedisit. Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion se ka kualifikime specifike ne fushen e mjedisit.
  b. Shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier mjedisi, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit. Ka paraqitur dokumentacion për nje specialist qe ka mbaruar studimet për kimi industriale dhe si i tille nuk mund te zoteroje kualifikimet e inxhinierit te mjedisit. Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion se ka kualifikime specifike ne fushen e mjedisit.
  c. Shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 për kualifikim lidhur me punesimin e mjekut, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për kete qellim. Shtojca 9 Deklarate për disponimin e makinerive nuk eshte plotesuar vecmas për secilen shoqeri. Nga dokumentacioni i paraqitur për mjetet rezulton se shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk disponon asnje kamion për kryerjen e puneve qe ka marre persiper.

  6. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Be - Is SHPK (51,5%), dhe 2T SHPK (48,5%) për arsye se: a. Shoqeria Be-Is SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Durres, Librazhd dhe Vlore nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqeria 2T SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne ne Qukes ku qysh prej 07.03.2016 po punon ne objektin Ndertimi i rruges Qukes Qafe Plloce .
  c. Shoqeria 2T SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punesimin e mjekut, pasi kontrata me mjekun eshte lidhur në datën 05.01.2017 dhe jo nga Nentori 2016 e ne vazhdim sic kerkohet ne kerkesen për kualifikim.

  7. Bashkimi i perkohshem i shoqerive SMO Union SHPK (51%), dhe Liqeni VII SHPK (49%) për arsye se:
  a. Shoqeria Liqeni VII SHPK nuk ploteson piken 2.2.3 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me gjendjen ne banke, pasi ka gjithesej 11.654 euro afersisht 1.631.560 leke, nderkohe qe, bazuar ne perqindjen e punes qe ka marre persiper, duhet te kishte 9.800.006 leke.
  b. Shoqeria Liqeni VII SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 për kualifikim lidhur me punet e ngjashme.

  8. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Shpresa Al SHPK (49,08%), dhe Al Asfalt SHPK (50,92%) për arsye se:
  a. Shoqeria Shpresa Al SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 për kualifikim lidhur me punet e ngjashme.

  9. Varaku E SHPK
  Nuk ka paraqitur oferte.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for CURRI SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.05 - Dt.06-02-2017
  Announcement of Winner Nr.19 - Dt.15-05-2017
  Announcement of Contract Signing Nr.19 - Dt.15-05-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data