Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rruges Fushe Kruje - Thumane.

District Durrës
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i rrugës Fushe Krujë - Thumanë.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 208.333.333 leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-66979-02-08-2017
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 741,333,333
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 08-02-2017
Opening Date for Submission of Bids 08-02-2017
Closing Date for Submission of Bids 03-03-2017
Sector
No. of Bidders 13
Bidders ALB-BUILDING
GENER 2
Victoria Invest International
Delta Lavori
GJOKA KONSTRUKSION
VUTHAJ SHPK
ALB – STAR
ALKO-IMPEX General Construcion
ARIFAJ
BAMI
FUSHA
A.N. K.
VARAKU E ALB-BUILDING
GENER 2
Victoria Invest International
Delta Lavori
GJOKA KONSTRUKSION
"VUTHAJ" SHPK
ALB – STAR
ALKO-IMPEX General Construcion
ARIFAJ
BAMI
FUSHA
A.N. K.
VARAKU E
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-BUILDING -
 • The winning bid ALL without vat 538,226,327
  Bidder Announcement date 25-05-2017
  Contract date 26-05-2017
  Contract Value including VAT 645,871,592
  Contract Milestones Due Dates 14 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Në datën 29.03.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria Victoria Invest International SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 04.04.2017.

  Në datën 30.03.2017 paraqiti ankesë për vlerësimin shoqëria Bami SHPK.
  Ankesës ju kthye pergjigje në datën 05.04.2017.

  Në datën 31.03.2017 paraqiti ankesë për vleresimin shoqëria Gener 2 SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 05.04.2017.
  Në datën 14.04.2017 shoqëria Bami SHPK paraqiti ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
  Në datën 25.05.2017 u botua në faqen e Komisionit të Prokurimit Publik vendimi nr.324/2017 i cili lë në fuqi vendimin e autoritetit kontraktor.

  Janë s’kualifikuar:
  1. Gener 2 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme. Shoqëria Gener 2 SHPK duhet të kishte paraqitur dokumentacion për relizimin e një pune të vetme me vlerë jo më pak se 370.666.667 lekë.
  b. Nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut të shoqërisë, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për këtë qëllim.

  2. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Viktoria Invest International SHPK (45.59%), Victoria Invest SHPK (40.2%) dhe Al-Asfalt SHPK (14.21%) për arsye se:
  a. Shoqëria Viktoria Invest International SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Tiranë nga viti 2015 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqëria Viktoria Invest SHPK nuk plotëson pikën 2.2.4 të Kërkesave të Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Librazhd (në objektin Rikualifikim urban, zona në hyrjen perëndimore të qytetit Librazhd dhe mbrojtje lumore , me vlerë 82.200.510 lekë) dhe në Bilisht (në objektin Rikualifikim urban i qendrës së qytetit Bilisht, loti i , me vlerë 102.536.108 leke. për keto dy objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk i ka regjistruar ne QKB.
  c. Shoqëria Viktoria Invest International SHPK nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kërkesave të Vecanta për Kualifikim lidhur me punët e ngjashme.

  3. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Delta Lavori (44.55%), Company Riviera 2008 SHPK (25.05%), Agri Construksion SHPK (21.55%) dhe Ndrekaj SHPK (8.85%) për arsye se:
  a. Referuar deklaratës së punëve në proces rezulton se shoqeria Company Riviera 2008 SHPK ka në proces pune me një vlerë të përgjithshme prej 229.425.750 lekë pa tvsh. Këto punë konsistojnë në rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugësh. Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit shoqërisë Company Riviera 2008 SHPK i takon të kryejë një volum punimesh prej 145.888.882 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet te kryejë shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 375.314.632 lekë, ndërkohë që kjo shoqëri zotëron pikën e licensës NP-4C e cila i lejon të kryejë në të njëjtën kohë punime me vlerë të përgjithshme jo më shumë se 100.000.000 lekë.
  b. Dokumentat e paraqitur nga shoqëria Delta Lavori nuk janë të apostiluara në përputhje me ligjin.
  c. Shoqëria Delta Lavori nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme, pasi nuk ka paraqitur formularin e vlerësimit sipas shtojcës 8.
  d. Shoqëria Delta Lavori nuk plotëson kriterin 2.3.5 për kualifikim pasi nuk ka paraqitur kontratën e punës me mjekun.

  4. Gjoka Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.2.4 të Kërkesave të Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bushat nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  5. 5. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Vuthaj SHPK (37%), 4A-M SHPK (39%) dhe PE VLA KU SHPK (24%) për arsye se:
  a. Shoqëria 4A-M SHPK e cila ka edhe përqindjen më të madhe në bashkimin e shoqerive nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Finiq, Lezhe dhe Roskovec Fier nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqeria 4A-M SHPK e cila ka edhe perqindjen me te madhe ne bashkimin e shoqerive nuk ploteson piken 2.3.1 për kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi për te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion për realizimin e objektit Ndertim rruga unaza e re e Tiranes... . Me kete pune nuk ploteson kriterin për kualifikim pasi 4A-M SHPK, si kompnia e bashkimit me perqindjen me te madhe, duhet te paraqiste dokumentacion për realizimin e nje pune te vetme me vlere jo me pak se 370.666.666 leke nderkohe qe vlera pa tvsh e punes se deklaruar eshte 145.454.281 leke duke mos e plotesuar kushtin.
  c. Shoqeria 4A-M SHPK e cila ka edhe perqindjen me te madhe ne bashkimin e shoqerive nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për ing ndertimi me profil transport dhe ing topograf, te domosdoshem për kryerjen e punimeve te shtresave rrugore qe kjo kompani ka marre persiper, referuar marreveshjes se bashkepunimit.
  d. Shoqeria 4A-M SHPK e cila ka edhe perqindjen me te madhe ne bashkimin e shoqerive nuk ploteson piken 2.3.7 për kualifikim lidhur me mjetet pasi ka paraqitur dokumentacion vetem për kamiona, autobot, kamioncine, kamion me vinc, ekskavator me goma dhe ekskavator me zinxhire nderkohe qe ka marre persipër punime shtresash dhe nuk disponon asnje mjet për shtresat rrugore.

  6. Alb Star SHPK :
  a. Nuk ploteson piken 2.3.1 për kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi për te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion për realizimin e objektit Rikonstruksioni i rruges lidhese midis nje grupi fshatrash... . Me kete pune nuk ploteson kriterin për kualifikim pasi duhet te paraqiste dokumentacion për realizimin e nje pune te vetme me vlere jo me pak se 370.666.666 leke nderkohe qe vlera pa tvsh e punes se deklaruar eshte 347.416.505 leke duke mos e plotesuar kushtin.

  7. Alko Impex General Construcion SHPK për arsye se:
  a. Shoqeria Alko Impex SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Librazhd, Devoll, Koplik dhe Kavaje nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqeria Alko Impex SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier mjedisi, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit.

  8. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Arifaj SHPK (47%), NTP Eurokos SHPK (48%) dhe Denisi 05 SHPK (5%) për arsye se:
  a. Shoqeria NTP Eurokos SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Vlore dhe Elbasan - Librazhd nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqeria NTP Eurokos SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier ndertimi me profil transport, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit, nderkohe qe ka marre persipër te kryeje punime rrugore ne te cilat ky specialitet e shte i domosdoshem.

  9. ANK SHPK për arsye se:
  a. Nuk ploteson piken 2.3.7 për kualifikim lidhur me mjetet pasi nuk ka paraqitur asnje informacion.

  10. Fusha SHPK për arsye se:
  a. Nuk ploteson piken 2.3.1 për kualifikim lidhur me punet e ngjashme.

  11. Varaku E SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr. 06 - Dt.13-02-2017
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Announcement of Winner Nr.21 - Dt.29-05-2017
  Announcement of Contract Signing Nr.22 - Dt.05-06-2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data