Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme dhe rikualifikimi i hapësirave publike tek zona e plazhit tek Shkëmbi i Kavajës, Bashkia Durrës.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Durrës
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i rrugëve të brendshme dhe rikualifikimi i hapësirave publike tek zona e plazhit tek Shkëmbi i Kavajës, Bashkia Durrës.
Fondi i akorduar për vitin 2018 është 124.294.167 lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-69237-05-16-2018
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 372,584,260
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-05-2018
Opening Date for Submission of Bids 17-05-2018
Closing Date for Submission of Bids 18-06-2018
Sector
No. of Bidders 14
Bidders VARAKU E SHPK & VELLEZERIT HYSA SHPK
BESTA SHPK & FLED SHPK & TOTILA SHPK
BAJRAMI N SHPK & BLERIMI SHPK
B 93 SHPK & BE - IS SHPK
EURONDERTIMI 2000 SHPK & AGRI CONSTRUKSION SHPK & KACDEDJA SHPK
LIQENI VII SHPK & KUPA SHPK & NDERTIMI SHPK
2T SHPK
ALBA KONSTRUKSION SHPK
LALA SHPK & BIBA X SHPK & SHANSI INVEST SHPK & JODI KOMPANY SHPK
G.P.G. COMPANY SHPK
AL ASFALT SHPK & ALB KORCA 2002 SHPK & EURO ALB SHPK & HTM SHPK
HASTOCI & BAMI SHPK
FUSHA SHPK
K.M.K. SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BESTA -
 • TOTILA -
 • FLED -
 • The winning bid ALL without vat 228,121,762
  Bidder Announcement date 16-07-2018
  Contract date 23-07-2018
  Contract Value including VAT 273,746,114
  Contract Milestones Due Dates 10 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Në datën 29.06.2018 paraqiti ankesë shoqëria 2T SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 02.07.2018.

  Në datën 03.07.2018 paraqiti ankesë shoqëria Varaku SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 04.07.2018.

  Në datën 03.06.2018 paraqiti ankesë shoqëria Lala SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 04.07.2018.

  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike Varaku E SHPK (39%) dhe Vellezerit Hysa SHPK (61%) pasi:
  a) Shoqëria Varaku E SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me realizimin e punëve të ngjashme.
  b) Shoqëria Vëllezërit Hysa SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me plotësimin e të gjitha detyrimeve e taksave dhe tarifave vendore.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike Bajrami N SHPK (71%) dhe Blerimi SHPK (29%) pasi:
  a) Shoqëria Blerimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me realizimin e punëve të ngjashme.
  b) Shoqëria Blerimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin.
  c) Shoqëria Blerimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për ketë qellim.
  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Eurondertimi 2000 SHPK (38.96%), Agri Construksion SHPK (53.41%) dhe Kacdedja SHPK (7.63%) pasi:

  a) Shoqëria Eurondërtim 2000 SHPK nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim pasi nuk ka paraqitur deklaratën përkatëse. Gjithashtu kjo Shoqëri nuk ka paraqitur deklaratën mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5, deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7, deklaratën për pagesën e taksave vendore, deklaratën për mosangazhimin e inxhiniereve dhe deklaratën për mosangazhimin e mjeteve.
  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Liqeni VII SHPK (38%), Kupa SHPK (52%) dhe Ndertimi SHPK (10%) pasi:
  b) Shoqëria Kupa SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin, pasi, përveç arkitektit, inxhinieret e tjerë të deklaruar janë të angazhuar në realizimin e kontratës ’’Sistemim asfaltim i rrugës Kastriot – Arras’’, lidhur me FSHZH, kontrate e cila është në proces zbatimi.
  c) Shoqëria Ndërtimi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin.

  5. Operatori Ekonomik 2T SHPK pasi:
  a) Nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin, pasi në stafin e propozuar mungon inxhinieri mekanik.
  b) Stafi i deklaruar është i angazhuar në objektin ‘’Rikonstruksioni rrugës ‘’Ura e Çorumit - Zhabiak - Ura e Çepanit’’, lidhur me FSHZH, kontrate e cila është në proces zbatimi.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Lala SHPK (31%), Biba X SHPK (30%), Jodi Company SHPK (16%), dhe Shansi Invest SHPK (23%) pasi:
  a) Shoqëria Lala SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me realizimin e punëve të ngjashme, pasi puna e deklaruar Ujësjellësi Sarandë nuk mund të konsiderohet si pune e ngjashme.
  b) Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim pasi, referuar vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me nr. 2897 Prot, date 30.05.2018, rezulton se ka detyrime në shumen 9.425.019 leke.
  c) Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.3 për kualifikim lidhur me detyrimet dhe taksat vendore pasi, referuar punëve të ngjashme të deklaruara, ka kryer aktivitet në Shijak në ndërtimin e objektit Rikonstruksion, sistemim dhe asfaltim sheshesh në vitet 2016-2018 dhe nuk ka paraqitur asnjë dokument për likuidimin e detyrimeve vendore në ketë bashki, për ketë periudhe.

  7. Operatori Ekonomik KMK SHPK pasi nuk ka paraqitur ofertë.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for BESTA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2014
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BESTA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2014
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for TOTILA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for FLED viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2014
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FLED viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.20 - Dt.21-05-2018
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.29 - Dt.23-07-2018
  Announcement of Contract Signing Nr.32 - Dt.13-08-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data