Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 3 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54452-03-16-2020) - Rindërtimi i objektit Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti Kastrioti Derven (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 3 - Rindërtimi i objektit Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti Kastrioti Derven
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 me Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 2: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” . (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54452-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 20 operatorë.
Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 3 kanë sjellë ofertë zyrtare 14 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII
Fondi limit i minikonkursit: 161,878,465 leke pa tvsh.
Oferta fituese 152,165,757 leke pa tvsh.
Reference No. REF-54452-03-16-2020 (Minikonkursi Nr.3)
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 17-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 14
Bidders Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII
2. Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
3. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k
4. GJIKURIA
5. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k 6. AGI KONS sh.p.k.
7. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk
8. CURRI sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k
9. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
10. Shijaku sh.p.k & & CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë sh.p.k & Infrakonsult sh.p.k
11. Alko Impex General Construction sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k
12. Salillari sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k
13. OE Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k
14. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Alb-Building - Liqeni VII -
 • The winning bid ALL without vat 152,165,757
  Bidder Announcement date
  Contract date 09-06-2020
  Contract Value including VAT 152,165,757 leke pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k . Ofertë anomalisht e ulët në kohë për realizimin e objektit të kontratës (3 muaj nga 6 muaj të përcaktuar nga Autoriteti). Pas shqyrtimit të argumentimit të paraqitur nga ofertuesi BOE, autoritei vlerëson se afati i realizimit të punimeve 3 muaj nuk ëshë i mjaftueshëm për realizimin me cilësinë dhe vlerën e kërkuar nga Autoriteti Përgjegjës dhe si e tillë kjo ofertë skualifikohet.


  **Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët /shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.

  1. “Alko Impex General Construction” sh.p.k. NUIS K91326028I & “Sireta 2F” sh.p.k & “IBN” sh.p.k - Fitues në Lotin 6
  2. “Salillari” sh.p.k NUIS & “Shkelqimi 07” sh.p.k - Fitues në Lotin 7
  3. “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & “Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k - Fitues në Lotin 1.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data