Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 2 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54452-03-16-2020) - “Rindërtimi i objektit të ri me 1-2 kate mbi tokë të shkollës së mesme të bashkuar “Selman Daci” (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 2 - “Rindërtimi i objektit të ri me 1-2 kate mbi tokë të shkollës së mesme të bashkuar “Selman Daci”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 me Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 2: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Krujë” . (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54452-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 20 operatorë.
Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 2 kanë sjellë ofertë zyrtare 15 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alba Konstruksion & Ed Konstruksion sh.p.k
Fondi i Minikonkursit është 134,631,140 Leke Pa TVSH.
Oferta fituese është 122,510,000 Leke Pa TVSH.
Eficensa Buxhetore në tenderim është 9.003 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-54452-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 2)
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 17-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 15
Bidders Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. 4 A-M sh.p.k & Archispace sh.p.k & AGI KONS sh.p.k.,
2. AGI KONS sh.p.k.,
3. Alko Impex General Construction sh.p.k & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k
4. Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k
5. CURRI sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k
6. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k
7. Alba Konstruksion & Ed Konstruksion sh.p.k
8. Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k
9. GENER 2 sh.p.k
10. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k
11. PE-VLA-KU sh.p.k dhe PE-VLA-KU sh.p.k. dega në Kosove & BIBA-X sh.p.k
12. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k
13. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
14. Ulëza – Ndërtim sh.p.k & G.P.G. Company sh.p.k
15. Shijaku sh.p.k & & CO 1 Rroku Konstruksion Tiranë sh.p.k & Infrakonsult sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Alba Konstruksion - Ed Konstruksion -
 • The winning bid ALL without vat 122,510,000
  Bidder Announcement date
  Contract date 09-06-2020
  Contract Value including VAT 122,510,000 lekë pa tvsh.
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “GENER 2” sh.p.k. vlera e ofertës se paraqitur nga ky operator ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  2. “Sireta 2F“ sh.p.k & “IBN” sh.p.k & Alko Impex General Construction sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k dega në Kosove & “BIBA-X” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & “Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 1 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Euro – Alb” sh.p. & “Viante Konstruction” sh.p.k & “Llazo” sh.p.k & “Murati” sh.p.k. Operatori në bashkim Llazo nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. Operatori “Llazo” anëtar i BOE “Leon Konstruksion” shpk & “Llazo” shpk eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës. Kjo bazuar edhe në pikën 2.12 të Njoftimit të Kontratës në Dokumentat Standarte të Tenderit ku përcaktohet se “Operatori/ët ekonomik/ë palë në një ose disa marrëveshje kuadër sipas loteve të cilësuara më sipër, në fazën e parë të hapjes së minikonkursit/seve për çdo lot, nuk mund të jetë fitues në më shumë sesa një lot. Në këtë rast një ofertues nënkupton një operator ekonomik apo bashkim/e operatorësh ekonomikë ku operatori/ët ekonomikë është/janë anëtar/ë i/të bashkimit të operatorëve”


  *Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët /shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.

  1. “Ulëza – Ndërtim” sh.p.k & “G.P.G. Company” sh.p.k. Fitues në Lotin 1.
  2. “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k 5H & “Colombo” sh.p.k& “Zdravo” sh.p.k. Fitues në Lotin 5.
  3. “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” shpk & “Co-Beton” shpk & “Sphaera” shpk. Fitues në Lotin 4.
  4. “AGI KONS” sh.p.k. Fitues në Lotin 6
  5.OE “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k. Fitues në Lotin 3
  6. OE “Boshnjaku. B” sh.p.k. Fitues në Lotin 7
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data