Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 1 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54444-03-16-2020) - Rindërtimi i një godine të re me 2 kate mbi tokë kryhen në objektin arsimor (kopshti) “Niko Hoxha”, Njësia Administrative Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz. ”. ”. (Programi i Rindertimit)

District Tirane
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 1 - Rindërtimi i një godine të re me 2 kate mbi tokë kryhen në objektin arsimor (kopshti) “Niko Hoxha”, Njësia Administrative Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz. ”. ”.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 6: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kamëz". (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54444-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 19 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 1 kanë sjellë ofertë zyrtare 11 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alko Impex General Construction sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k
Reference No. REF-54444-03-16-2020(Minikonkursi Nr. 1)
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 17-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 11
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. Alko Impex General Construction sh.p.k. & Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k
2. Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
3. OE Agi Kons sh.p.k
4. Alb Building sh.p.k & Liqeni VII
5. Dion-AL shpk & Arkonstudio shpk
6. Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k
7. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k & Tower sh.p.k
8.Salillari sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k
9. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k
10. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
11. GPG Company shpk & Uleza Ndërtim shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Alko Impex General Construction sh.p.k. - Sireta 2F sh.p.k - IBN sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 88,888,888
  Bidder Announcement date
  Contract date 09-06-2020
  Contract Value including VAT 88,888,888 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 5 (pesë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objekteve arsimore.
  Appeals
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data