Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 3 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54442-03-16-2020) - “Shkolla e Mesme e Bashkuar Kajo Karafili”, Shijak (Programi i Rindertimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Tirane-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 3 - “Shkolla e Mesme e Bashkuar Kajo Karafili”, Shijak
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 7: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak". (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54442-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 21 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 3 kanë sjellë ofertë zyrtare 14 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 132,796,304 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 123,500,562 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 7 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-54442-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 3)
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 17-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 14
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. Agri Konstruksion sh.p.k & Curri sh.p.k .
2. Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII sha .
3. Dion-AL sh.p.k & ARKONSTUDIO sh.p.k .
4. OE Boshnjaku. B sh.p.k.
5. Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k
6. Euro – Alb sh.p.k & Viante Konstruction sh.p.k. & Llazo sh.p.k & Murati sh.p.k
7. Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k
8. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
9. Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k
10. R&T sh.p.k & A.E. Distribution sh.p.k & Consulting &Management Albania sh.p.k
11. Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k & Alko Impex General Construction sh.p.k.
12. Salillari sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k
13. Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
14. The Best Construction & Vellezerit Hysa shpk & Co-Beton shpk & Sphaera shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Erzeni/Sh Shpk - Senka Shpk - Dajti Park 2007 Shpk -
 • The winning bid ALL without vat 123,500,562
  Bidder Announcement date
  Contract date 22-06-2020
  Contract Value including VAT 123,500,562 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1 “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 3 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci, Njësia administrative Durrës”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  2. “Alb Building sh.p.k & Liqeni VII sha, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti Kastrioti Derven”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “Kevin Konstruksion” sh.p.k & “Company Riviera 2008” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k & “Mela” sh.p.k & “Alb Shpresa” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues / kontraktor në Lotin 1 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. “Salillari” sh.p.k & “Shkelqimi 07”, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues / kontraktor në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i shkollës Shkolla 9-vjecare + parashkollor Shtodhër dhe “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. “Alko Impex General Construction” sh.p.k. & “Sireta 2F” sh.p.k & IBN” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i një godine të re me 2 kate mbi tokë kryhen në objektin arsimor (kopshti) “Niko Hoxha”, Njësia Administrative Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. OE “Boshnjaku B” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla e Mesme 16 Shtatori Shijak Marikaj, Bashkia Vorë”, Kopshti Nr.1” Shijak, Kopshti Mucaj” Vorë Bashkia Vorë” i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  8. BOE “Euro – Alb” sh.p. & “Viante Konstruction” sh.p.k & “Llazo” sh.p.k & “Murati” sh.p.k. Operatori në bashkim Llazo nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. Operatori “Llazo” anëtar i BOE “Leon Konstruksion” shpk & “Llazo” shpk eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri me 3 kate mbi tokë, të Shkollës 9-vjeçare Gosë”, Njësia Administrative Gosë, Bashkia Rrogozhinë”, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  9. BOE “The Best Construction” Sh.p.k & “Vellezerit Hysa” Sh.p.k & “Co - Beton” Sh.p.k & “SPHAERA” Sh.p.k & “Magic Elektrik” Sh.p.k & “Koshnica A&B” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 4 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Adem Gjeli”, Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Xhelal Shtufi’, Ishëm Bashkia Durrës” i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  *Përsa i përket operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët/shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.

  1. “CURRI” sh.p.k & “Agri Construksion” sh.p.k . Fitues në Lotin 6
  2. “Dion-AL” sh.p.k & “ARKONSTUDIO” sh.p.k . Fitues në Lotin 4
  3. “Fusha” sh.p.k & “Shansi Invest” sh.p.k & “A&E Engineering” sh.p.k. Fitues në Lotin 3
  4. “R&T” sh.p.k & “A.E. Distribution” sh.p.k & “Consulting &Management Albania” sh.p.k . Fitues në Lotin 6
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data