Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 4 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54442-03-16-2020) - “Shkolla 9-vjecare “ Lidhja e Prizrenit & Petrit Llaftiu” Shijak , “Kopshti “Kodër Bërxullë” Vorë. Kopshti Marqinet” Vorë. (Programi i Rindertimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Tirane-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 4 - “Shkolla 9-vjecare “ Lidhja e Prizrenit & Petrit Llaftiu” Shijak , “Kopshti “Kodër Bërxullë” Vorë. Kopshti Marqinet” Vorë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 7: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Vorë e Shijak". (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54442-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 21 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 4 kanë sjellë ofertë zyrtare 10 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Euro – Alb sh.p.k & Viante Konstruction sh.p.k. & Llazo sh.p.k & Murati sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 205,134,739 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 201,000,000 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 2.01 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-54442-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 4)
CPV Code
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 17-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 27-03-2020
Sector
No. of Bidders 10
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. 4 A-M sh.p.k & Archispace sh.p.k & AGI KONS sh.p.k.
2 . Agri Konstruksion sh.p.k & Curri sh.p.k
3 . Alb Building sh.p.k. & Liqeni VII sh.a
4 . Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k
5 . Euro – Alb sh.p.k & Viante Konstruction sh.p.k. & Llazo sh.p.k & Murati sh.p.k
6 . Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k
7 . «Sireta 2F sh.p.k & IBN sh.p.k & Alko Impex General Construction sh.p.k.
8 .Salillari sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k
9 . Senka sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/SH sh.p.k
10 . Ulëza – Ndërtim sh.p.k & G.P.G. Company sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Euro – Alb - VIANTE Konstruksion - LLAZO - Murati -
 • The winning bid ALL without vat 201,000,000
  Bidder Announcement date
  Contract date 29-07-2020
  Contract Value including VAT 201,000,000 lekë pa tvsh.
  Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e kontratës 180 ditë.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci, Njësia administrative Durrës”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  2. “4 AM” & “Archispace”sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “4 AM” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “Alb Building sh.p.k & Liqeni VII sha, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindertimi i Shkolles 9-vjecare dhe Kopshti Kastrioti Derven”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. “Salillari” sh.p.k & “Shkelqimi 07”, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Alko Impex General Construction” sh.p.k. & “Sireta 2F” sh.p.k & IBN” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i një godine të re me 2 kate mbi tokë kryhen në objektin arsimor (kopshti) “Niko Hoxha”, Njësia Administrative Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. “CURRI” sh.p.k & “Agri Construksion” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit “Kopshti “Halit Coka” dhe “Kopshti Lidhja e Prizrenit”, Kamëz.i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. “Fusha” sh.p.k & “Shansi Invest” sh.p.k & “A&E Engineering” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës “9 vjeçare “Neim Babameto”, Njësia administrative Durrës, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  8. “Ulëza - Ndërtim” sh.p.k & “G.P.G. Company” sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare dhe kopshti, Dan Bajrami, rindertimi i shkollës së mesme dhe parashkollor “Llesh Nik Daka”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  9. “Sireta 2F sh.p.k & “IBN” sh.p.k & Alko Impex General Construction sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt Rindërtimi i një godine të re me 2 kate mbi tokë kryhen në objektin arsimor (kopshti) “Niko Hoxha”, Njësia Administrative Valias i Vjetër, Bashkia Kamëz”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data