Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.7 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Durres, Bashkia Durres (Programi i Rindertimit)

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.7 - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Durres, Bashkia Durres
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 7 kanë sjellë ofertë zyrtare 22 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Operatori Ekonomik Alb - Star sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 253,166,480 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 236,835,807 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 6.45 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 7)
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 22
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. Alb - Star sh.p.k
2. A.N.K. sh.p.k
3. Edicom sh.p.k & Everest sh.p.k & Kronos Konstruksion sh.p.k
4. Alb Tiefbau sh.p.k & B-93 sh.p.k & B93 II sh.p.k & TOTILA sh.p.k.
5. Geci sh.p.k
6. Trema Engineering sh.p.k
7. Bami sh.p.k. & Ergi sh.p.k
8. G.P.G. Company sh.p.k
9. ALKO-IMPEX General Construcion sh.p.k. & Vega sh.p.k
10. Vellezerit Hysa sh.p.k
11. Alba Konstruksion sh.p.k
12. Be-Is sh.p.k. & 2 T sh.p.k.
13. Curri sh.p.k & S.M.O. Union sh.p.k
14. Hastoci sh.p.k & Ulëza-Ndërtim sh.p.k & Almo Konstruksion sh.p.k
15. Gjikuria sh.p.k
16. Alb-Building sh.p.k
17. Arifaj sh.p.k., & Denis-05 sh.p.k
18. Salillari sh.p.k
19. Fusha sh.p.k
20. Gjoka Konstruksion sh.p.k
21. Agi Kons sh.p.k
22. 4 A-M sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB-STAR -
 • The winning bid ALL without vat 236,835,807
  Bidder Announcement date 03-09-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 170 ditë
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. OE “Alb-Building” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Alb-Building” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: 9 - vjeçare dhe Kopsht "Ramazan Jangozi"& Kopshti "Kastriot Derveni", si anetar i BOE “Alb Building” & “Liqeni VII”, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  2. BOE “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se operatorët: “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k, kanë lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci", si anetarë të BOE: “Ergi”sh.p.k & “BE IS” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. OE “AGI KONS” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se “AGI KONS” sh.p.ki ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i një godine të re me 2-4 kate mbi tokë kryhen në objektin shkolla 9-vjecare “Halit Coka” Njësia Administrative Bathore, Bashkia Kamëz” dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. OE “4 AM” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “4 AM” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. BOE “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se BOE “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. OE “Alba Konstruksion” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “OE “Alba Konstruksion” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Mesme e bashkuar "Selman Daci", si anetar i BOE “Alba Konstruksion” & “Ed Konstruksion” sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. BOE “Alko-Impex General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE në bashkim ”Alko-Impex General Construction” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Kopshti "Niko Hoxha", si anëtar i BOE “Alko-Impex General Construction” sh.p.k & “Sireta 2F” sh.p.k & “IBN” sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  8. BOE “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE në bashkim “Curri” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit “ Kopshti “Halit Coka” dhe “Kopshti Lidhja e Prizrenit”, si anëtar i BOE “Curri” sh.p.k & “Agri Construction”sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  9. OE “Gjikuria” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Gjikuria” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i objektit të ri: Shkolla 9-vjeçare "Njazi Mastori” dhe Shkolla fillore dhe Kopshti "Perlat”, dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  10. BOE “Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Dan Bajrami" & Mesme e bashkuar Llesh Nik Daka”, si anëtar i BOE "Ulëza – Ndertim” sh.p.k & “G.P.G. Company” sh.p.k dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  11. OE “Vëllezërit Hysa” sh.p.k., sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Vellezrit Hysa” sh.p.k” ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9 - vjeçare & Kopsht "Adem Gjeli", dhe 9 - vjeçare "Xhelal Shtufi Shkafanaj" si anëtar i BOE “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” & “Co - Beton”& “Sphaera” & “Magic Elektrik” & “Koshnica A&B”, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  12. OE “Gjoka Konstruksion” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Gjoka Konstruksion” ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Kruje.“ dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  13. OE “Saliallari” shpk sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE në bashkim ”Salillari” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i shkollës 9- vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë”, si anëtar i BOE “Saliallari” shpk & “Shkelqimi 07” shpk, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  14. OE “Fusha” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE në bashkim “Fusha” shpk ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i shkollës “9 vjeçare “Neim Babameto”, Njësia administrative Durrës, si anëtar i BOE “Fusha & “Shansi Invest” sh.p.k & “A&E Engineering” sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës .

  15. OE “G.P.G Company” sh.p.k, nuk i është përgjigjigjur dy herë radhazi ftesës së autoritetit kontraktor gjatë rihapjes së konkurrimit, referuar nenit 47/2 të VKM nr. 914/2014, ky operator nuk është më palë e marrëveshjes kuadër

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB-STAR viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 7)
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data