Open Procurement Albania

Kontrate me Objekt: “Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 3 kate mbi tokë të shkollës 9-vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha” dhe të shkollës 9-vjeçare dhe kopshtit “Gjon Luka Luz.”(Minikonkursi Nr. 3). (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Kontrate me Objekt: “Mbikëqyrja e punimeve “Rindërtimi i objekteve të reja me 3 kate mbi tokë të shkollës 9-vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha” dhe të shkollës 9-vjeçare dhe kopshtit “Gjon Luka Luz.”(Minikonkursi Nr. 3).
Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull :Loti 2 - "Objekti: “Mbikëqyrja e punimeve për rindërtimin e objekteve arsimore Bashkia Krujë” (Programi i Rindertimit).Fondi limit minikonkursit është 1,912,830 lekë leke pa tvsh
Reference No. REF-54597-03-18-2020 (Minikonkursi Nr. 3)
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 19-03-2020
Opening Date for Submission of Bids 19-03-2020
Closing Date for Submission of Bids 30-03-2020
Sector
No. of Bidders 14
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. “C.E.C Group” sh.p.k,
2. “HE & SK 11” sh.p.k, & MAGNA CHARTA, sh.p.k
3. “ITM” sh.p.k & “Archispace” sh.p.k
4. “Infratech” sh.p.k & “Arkimade” sh.p.k
5. “Instituti Dekliada – Alb” sh.p.k
6. “Erald - G” sh.p.k & “Transport Highway consulting” sh.p.k
7. “A & E Engineering” sh.p.k
8. “Arabel Studio” sh.p.k & “KKG Project” L41915003F & “GR Albania”
9. “Civili Cons” sh.p.k & “Studio Agovi” sh.p.k
10. “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “Studio Private Projektimesh Studimesh Monitorimesh Arbi” sh.p.k , & “ER – NO” sh.p.k
11. “G B Civil Engineering” sh.p.k & S”TUDIO SERVICES " K - SA" sh.p.k
12. “Gjeokonsult & CO” sh.p.k 13. “Tower” sh.p.k & “6D – PLAN”, sh.p.k
14. “Sphaera” sh.p.k & “Klodioda” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Arabel-Studio” - “KKG Project” sh.p.k - GR Albania sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 1,521,458
  Bidder Announcement date
  Contract date 26-06-2020
  Contract Value including VAT 1,521,458 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 5 muaj e 14 ditë.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “Studio Private Projektimesh Studimesh Monitorimesh Arbi” sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k, vlera e ofertës është më e ulët se tarifa minimale e përcaktuar në bazë të VKM nr. 354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data