Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 4 - (Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me REF-56909-04-27-2020 ): “Rindërtimi i 248 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 63 banesa sipas modelit 1+1, 105 banesa sipas modelit 1+2 dhe 80 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkinë Durrës të shpërndara në njësitë administrative Sukth, Katund i ri, Rrashbull, Rajoni 1, Rajoni 2, Rajoni 3, Rajoni 4, Rajoni 5, Rajoni 6. (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi 4 – Rindërtimin e 248 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 63 banesa sipas modelit 1+1, 105 banesa sipas modelit 1+2 dhe 80 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkinë Durrës të shpërndara në njësitë administrative Sukth, Katund i ri, Rrashbull, Rajoni 1, Rajoni 2, Rajoni 3, Rajoni 4, Rajoni 5, Rajoni 6.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 me Titull Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave (Programi i Rindertimit)” , me referencë REF-56909-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshem që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 14 operatorë.
Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratatat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 4 kanë sjellë ofertë zyrtare 5 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike G.P.G. Company sh.p.k. & Shendelli sh.p.k.
Fondi i Minikonkursit është 654,489,578 Leke Pa TVSH.
Oferta fituese është 624,300,000Leke Pa TVSH.
Eficensa Buxhetore në tenderim është 4,61 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-56909-04-27-2020 (Minikonkursi 4).
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 5
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. The Best Construktion & Vëllezërit Hysa & Arifaj shpk & Denis- 05 shpk
2. Gjikuria shpk
3. G.P.G. Company sh.p.k. & Shendelli sh.p.k.
4. Kevin Construksion shpk & Company Riviera 2008 & Mela shpk & Pepa Group shpk
5. Shijaku shpk & CO1 Rroku Konstruksion Tiranë shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G. Company sh.p.k. - Shendelli sh.p.k. -
 • The winning bid ALL without vat 624,300,000
  Bidder Announcement date
  Contract date 15-10-2020
  Contract Value including VAT 624,300,000 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 153 dite kalendarike
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Shijaku” shpk & “CO1 Rroku Konstruksion Tiranë” shpk, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  2. “The Best Construktion” & “Vëllezërit Hysa” & “Arifaj”shpk & “Denis- 05”shpk”, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  3. “Gjikuria” sh.p.k, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  4. “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk”, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 28 Prill 2020
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 87 datë 15 Tetor 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data