Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.5 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-66894-07-27-2020) - Shërbim projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes së ndërtimit për ndërtesat njësi banimi (pallat) në përputhje me PDYV-në e zonës Bubq. (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.5 - Shërbim projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes së ndërtimit për ndërtesat njësi banimi (pallat) në përputhje me PDYV-në e zonës Bubq.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-07-2020 Titull Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-66894-07-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 23 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 5 kanë sjellë ofertë zyrtare 13 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p. k, & “STUDIO SERVICES " K - SA"” sh.p.k.
- Fondi i Minikonkursit është 1,948,938 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 1,582,472 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 18.8 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-66894-07-27-2020 (Minikonkursi 5).
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-07-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-07-2020
Closing Date for Submission of Bids 07-08-2020
Sector
No. of Bidders 13
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p. k, & “STUDIO SERVICES " K - SA"” sh.p.k.
2. ABKONS” sh.p.k. & “Taulant” sh.p.k.
3. AVE CONSULTING” sh.p.k. & “Sferastudio” sh.p.k. & “Land & CO” sh.p.k
4. HMK - Consulting sh.p.k. , & ARABEL - STUDIO sh.p.k.
5. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” sh.p.k. & “HGH Engineering sh.p.k.
6. UTS 01 sh.p. k, & X-PLAN STUDIO sh.p.k. & SARP & LAB sh.p.k.
7. INSTITUTI DEKLIADA - ALB" sh.p. k, & “STUDIO-REBUS” sh.p.k.
8. Engineering Consulting Group” sh.p.k. & “Geosat Group” sh.p.k. & “Go - Green Studio” sh.p.k,
9. GJEOKONSULT & CO” sh.p.k. & “IRI” sh.p.k.
10. A&E Engineering sh.p.k. , & SON Engineering & Construction sh.p.k.
11. Atelier 4 sh.p.k
12. INFRATECH" sh.p.k, & “AGI KONS” sh.p.k. & “ARKIMADE " sh.p.k.
13. PNl -2001" sh.p. k, & “G&K” sh.p.k. & “D& C PARTNERS” & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • J&F ARCHITECTURAL DESIGNER - STUDIO SERVICES " K - SA" -
 • The winning bid ALL without vat 1,582,472
  Bidder Announcement date
  Contract date 19-10-2020
  Contract Value including VAT 1,582,472 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 30 dite
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.


  1.“INFRATECH" sh.p.k & “AGI KONS” sh.p.k & “ARKIMADE " sh.p.k, oferta është mbi fondin limit.

  2. “PNl -2001" sh.p.k & “G&K” sh.p.k & “D& C PARTNERS” & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000”, përjashtuar nga marrëveshja kuadër bazuar në nenin 47/2 të VKM 914/2014.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 46 datë 28.07.2020
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 90 datë 21 Tetor 2020
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 22 datë 15 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data