Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.12(Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Valias, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz”. (Programi i Rindertimit)

District Tirane
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.12- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Valias, Njësia Administrative Valias, Bashkia Kamëz”.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 12 kanë sjellë ofertë zyrtare 19 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Be-IS” shpk., & “2T” shpk
- Fondi i Minikonkursit është 243,443,710 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 140,642,609.00 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 42.22 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 12)
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 19
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1 . “Be-IS” shpk., & “2T” shpk.,
2 .“Arifaj” shpk., & “Denis-05” shpk.,
3 .“Alko Impex” & ”Vega” shpk.,
4 .“Pevlaku” & “Biba-X” shpk.,
5 .“Agi Kons” shpk.
6 .“ANK” shpk.,
7 .“Fusha” shpk.,
8 .“Alb Building” shpk.
9 .“Gjikuria” shpk.,
10 .“Alb Star” shpk.,
11 .”Geci” shpk.,
12 .“Bami” & “Ergi” shpk.,
13 .“Alba Konstruksion” shpk.,
14 .“Edicom” &”Everest” & “Kronos” shpk.,
15 .“Hastoci” & “Ulza” & “Almo” shpk.,
16 .“Gjoka Konstruksion” sh.p.k
17 .“Alb Tiefbau” sh.p.k “B-93” sh.p.k “B93 II” sh.p.k “TOTILA”
18 .“Trema Engineering 2.” sh.p.k
19 . “Gener 2” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Be-IS” shpk., - “2T” shpk -
 • The winning bid ALL without vat 140,642,609
  Bidder Announcement date
  Contract date 14-12-2020
  Contract Value including VAT 140,642,609 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 116 ditë
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.

  1. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.

  2. “Gener 2” sh.p.k, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 12)
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 16 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data