Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.7( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-73087-09-25-2020) - Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkine e Krujes, përkatësisht: Shkolla 9 – vjeçare dhe Kopshti "Ramazan Jangozi"njësia administrative Thumane: Kopshti "Kastriot" Derven, njesia administrative Thumane: Shkolla e mesme e bashkuar "Selman Daci", njësia administrative Bubq: Shkolla 9 – vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha”, njësia administrative Fushë Krujë: Shkolla 9 – vjeçare dhe kopshti “Gjon Luka Luz”, njësia administrative Fushë Krujë. (Programi i Rindertimit)

District Lezhe
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.7- Kolaudimi i punimeve per rindertimin e objekteve arsimore, në Bashkine e Krujes, përkatësisht: Shkolla 9 – vjeçare dhe Kopshti "Ramazan Jangozi"njësia administrative Thumane: Kopshti "Kastriot" Derven, njesia administrative Thumane: Shkolla e mesme e bashkuar "Selman Daci", njësia administrative Bubq: Shkolla 9 – vjeçare dhe parashkollor “Larushkë Hajdar Hoxha”, njësia administrative Fushë Krujë: Shkolla 9 – vjeçare dhe kopshti “Gjon Luka Luz”, njësia administrative Fushë Krujë. (Programi i Rindertimit)
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-08-2020 Titull Shërbimi i Kolaudimit për objektet e financuara nga Buxheti i Shtetit - Programi i Rindertimit. Loti 1: “Objekti: “Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e objekteve arsimore”. , me referencë REF-73087-09-25-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 9 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 7 kanë sjellë ofertë zyrtare 6 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar ERSI/M
- Fondi i Minikonkursit është 577,834 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 474,478 Leke Pa TVSH.
Reference No. REF-73087-09-25-2020 (Minikonkursi 7).
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-09-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-09-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-10-2020
Sector
No. of Bidders 6
Bidders •Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1 .“ERSI/M” sh.p.k
2 .“Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
3 .“IMES -D” sh.p.k NUIS K82430006C & “D& C PARTNERS” sh.p.k.,
4 . “Novatech Studio” sh.p.k
5 .“HE & SK 11” sh.p.k
6 .“KKG PROJECT” sh.p.k NUIS L41915003F & “Gr Albania” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERSI/M
 • The winning bid ALL without vat 474,478
  Bidder Announcement date
  Contract date 21-12-2020
  Contract Value including VAT 474,478 lekë
  Contract Milestones Due Dates 21 ditë kalendarike.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ERSI/M viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ERSI/M viti 2014
  Monitor treasury transaction for ERSI/M viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ERSI/M viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 61 datë 28 Gusht 2020
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 22 datë 15 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data