Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.11 ( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Lezhë 1 dhe Lezhë 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.

District Lezhe
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.11- Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Lezhë 1 dhe Lezhë 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 18-05-2020 Titull Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar. , me referencë REF-58253-05-15-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 13 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 11 kanë sjellë ofertë zyrtare 9 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Ave Consulting” sh.p.k, & “D& C Partners” & Er - no
- Fondi i Minikonkursit është 2,926,414 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 2,608,973 Leke Pa TVSH.
Reference No. REF-58253-05-15-2020(Minikonkursi Nr. 11)
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 18-05-2020
Opening Date for Submission of Bids 18-05-2020
Closing Date for Submission of Bids 28-05-2020
Sector
No. of Bidders 9
Bidders • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1 . "A VE Consulting" & "D&C Partners"shpk & "ER-NO"sh.p.k
2 .“ARABEL-STUDIO” sh.p.k. &“KKG Project” sh.p.k. & “GR Albania” sh.p.k.
3 .“A & E ENGINEERING” sh.p.k
4 .“Derbi-e”Shpk & ZENIT&CO” sh.p.k
5 .“INSTITUTI DEKLIADA-ALB” sh.p.k
6 .“GB Civil Engineering” sh.p.k
7. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k
8. “C.E.C GROUP” sh.p.k & “ELBA” sh.p.k
9. “ERALD – G” sh.p.k & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • D& C PARTNERS -
 • A V E CONSULTING -
 • ER – NO -
 • The winning bid ALL without vat 2,608,973
  Bidder Announcement date
  Contract date 19-11-2020
  Contract Value including VAT 2,608,973 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e kontratës sipas afatit të kontratës së zbatimit të punimeve.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Nuk ka te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for D& C PARTNERS viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for D& C PARTNERS viti 2014
  Monitor treasury transaction for D& C PARTNERS viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for D& C PARTNERS viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2014
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for A V E CONSULTING viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ER – NO viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ER – NO viti 2014
  Monitor treasury transaction for ER – NO viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ER – NO viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 16 Shkurt 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data