Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i segmentit rrugor Peshkëpi – Hyrja e Qytetit të Selenicës

District Vlore
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i segmentit rrugor Peshkëpi – Hyrja e Qytetit të Selenicës
Reference No. REF-87554-02-18-2021
CPV Code
45233222-1 - Punime shtrimi dhe asfaltimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 749,685,499
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 19-02-2021
Opening Date for Submission of Bids 19-02-2021
Closing Date for Submission of Bids 23-03-2021
Sector
No. of Bidders 15
Bidders 1.Trema Engineering 2 shpk, & Elmazaj Konzstruksion sh.p.k
2. Besta sh.pk & Shkelqim 07 shpk, & Grand Konstruksion M shpk,
3. Arifaj sh.p.k & Xhast shp.k
4. Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi & Denis- 05 sh.p.k
5. 2T shpk & Be-Is sh.p.k & Egland sh.p.k
6. Alb-Star sh.p.k
7. Alb-Building sh.p.k
8. 4 AM, sh.p.k
9. Sireta – 2F sh.p.k
10. Kthella sh.p.k
11. Gener 2 sh.p.k
12. Alba Konstruksion shpk, & Meteo shpk,
13. PE - VLA – KU sh.p.k
14. Salillari sh.p.k
15. Geci sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TREMA ENGINEERING 2 -
 • Elmazaj Konzstruksion -
 • The winning bid ALL without vat 368,158,269
  Bidder Announcement date 02-04-2021
  Contract date 02-04-2021
  Contract Value including VAT 368,158,269.47 (pa TVSH)
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Besta” sh.p.k., & “Shkelqimi 07” sh.p.k., & “Grand Konstruksion” sh.p.k, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikonstruksioni i segmentit rrugor Peshkëpi – Hyrja e Qytetit të Selenicës ” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  2-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik“ Eurokos Holding“ Dega ne Shqiperi” & “Denis 05 ” shp.k pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Rikonstruksioni i segmentit rrugor Peshkëpi – Hyrja e Qytetit të Selenicës ” per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  Cancellation reason
  Notes - Eficensa Buxhetore në tenderim është 50.89 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 70 datë 10 Maj 2021
  Projekti Teknik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data