Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.13 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Krujë, Njësia Administrative Krujë, Bashkia Krujë. (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.13- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Krujë, Njësia Administrative Krujë, Bashkia Krujë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 12 kanë sjellë ofertë zyrtare 19 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 259,848,736 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 200,000,000 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 23.03 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 13)
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 19
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. “Bami” sh.p.k., & “Ergi” sh.p.k,
2 .“Alb Tiefbau” sh.p.k, , “B93” sh.p.k, , “B93 II” sh.p.k, “TOTILA”
3 .“Alb-Building” sh.p.k
4 .“Trema Engineering 2.” sh.p.k,
5 .“Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
6 .“Alb - Star” sh.p.k
7 .“Hastoci” sh.p.k, & “Ulza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k,
8 .“Gjikuria” sh.p.k
9 .“Agi Kons” sh.p.k
10 .“Salillari” sh.p.k
11 .“Geci” sh.p.k
12 .“Alba Konstruksion” sh.p.k
13 .“PE - VLA - KU” sh.p.k, & PE - VLA – KU dega Kosove dhe “BIBA-X” sh.p.k,
14 .“Gjoka Konstruksion” sh.p.k
15 .“Fusha” sh.p.k,
16 . "4 A-M”
17 .“EDICOM” sh.p.k,
&“Everest” sh.p.k, & “Kronos Konstruksion” sh.p.k,
18 .“Gener 2” sh.p.k,
19 .“Arifaj”sh.p.k & “Denis05” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BAMI sh.p.k. - ERGI sh.p.k. -
 • The winning bid ALL without vat 200,000,000
  Bidder Announcement date
  Contract date 18-02-2021
  Contract Value including VAT 200 000 000 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 4 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “Arifaj”sh.p.k NUIS J76418907K & “Denis-05” sh.p.k , me vendim nr. 5, datë 15.01.2021, Agjencia e Prokurimit Publik ka vendosur të përjashtojë operatorin ekonomik “DENIS - 05” sh.p.k për 2 vjet, nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik.

  2. “Gener 2” sh.p.k, NUIS K58615301M, nuk ka dorëzuar ofertë.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 25 datë 19 Shkurt 2021
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data