Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.25 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Krujë, Paketa A, Objektet A+J, B, C, D+G, E, F+H, I, njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë. (Programi i Rindertimit)

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 25 - “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Krujë, Paketa A, Objektet A+J, B, C, D+G, E, F+H, I, njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 04-08-2020 Titull Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-67609-08-03-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 32 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Pjesmarres ne fazen e dyte ishin 18 operatore.
Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar PE - VLA - KU” sh.p.k& PE - VLA – KU degaKosove
- Fondi i Minikonkursit është 731,329,831.01 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 650,000,000 lekë pa tvsh.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 11.12 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-67609-08-03-2020 (Minikonkursi 25)
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 04-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 04-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 14-08-2020
Sector
No. of Bidders 18
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1 .“PE - VLA - KU” sh.p.k& PE - VLA – KU degaKosove
2 .“G.P.G. Company” sh.p.k
3 .“Progeen” shpk& “SINA 98” shpk& “ANION” shpk& “Kurti - 07" shpk
4 .“Ndregjoni” sh.p.k “Kthella” shpk& “Udha” sh.p.k& “Rafin Company” shpk,
5 .“Senka’ sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/Sh”sh.p.k
6 .“Kevin Construction” sh.p.k. & “Arifaj” sh.p.k., & “Alb Shpresa” sh.p.k& “Mela” sh.p.k
7 .“’Shijaku” shpk& “Co 1 RrokuKonstruksionTirane” sh.p.k
8 .“Gjikuria” sh.p.k
9 .“2 T” sh.p.k
10 .“Ante-Group” sh.p.k. & “Ferro Beton& Construction Co” sh.p.k
11 .“Salillari” sh.p.k
12 .“Be-Is” sh.p.k & Ergi” sh.p.k
13 . “Xhengo” Shpk& Bean” shpk& “Konstruksion 93” sh.p.k& “2N”sh.p.k
14 .“Kronos Konstruksion” sh.p.k& “Edicom” sh.p.k& “Everest” sh.p.k
15 .“Fusha” sh.p.k
16 .“Geci” sh.p.k
17 .“Ulza” shpk & ”Vllaznia” shpk & “Flori’shpk
18 .“Aurora Konstruksion” sh.p.k. & “B-93” shpk, & “RAFAELO 2002” sh.p.k.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE - VLA - KU SHPK - PE -VLA-KU SH.P.K. Dega në Kosovë -
 • The winning bid ALL without vat 650,000,000
  Bidder Announcement date
  Contract date 24-02-2021
  Contract Value including VAT 650,000,000.00 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 5 muaj e 3 jave.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “Kevin Construction” sh.p.k. & “Arifaj” sh.p.k., & “Alb Shpresa” sh.p.k, & “Mela” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa A, Objektet 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 7.1, 8.1, 8.2, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Kevin Construction” sh.p.k. & “Arifaj” sh.p.k., & “Alb Shpresa” sh.p.k, & “Mela” sh.p.k skualifikohet.

  2. BOE “Shijaku” shpk & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Thumanë, Paketa B, Objektet 11, 12, 13, 14, njësia administrative Thumanë, Bashkia Krujë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siperoferta e BOE “Shijaku” shpk & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane” sh.p.k, skualifikohet.

  3. OE “Gjikuria” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa B, Objektet 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak” per te cilen eshte kualifikuar ne vend te pare dhe eshte shpallur fitues duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e OE “Gjikuria” sh.p.k skualifikohet.

  4. OE “2 T” sh.p.k., NUIS K01731001M, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Bubq, Objektet A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, njësia administrative Bubq, Bashkia Krujë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e OE “2T” sh.p.k skualifikohet.

  5. BOE “Ante-Group” sh.p.k., NUIS 62904100D & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k NUIS K21505001Q. ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Fushë – Krujë, Paketa B, Objektet 7-12, njësia administrative Fushë – Krujë, Bashkia Krujë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Ante-Group” sh.p.k., NUIS 62904100D & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k NUIS K21505001Q, skualifikohet.

  6. OE “Salillari” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin:“Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa E Objektet BN.6.01, BN.6.02, BN.6.03, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siperoferta e OE “Salillari” sh.p.k, skualifikohet.

  7. BOE “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A & Ergi” sh.p.k., ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Golem, Objekti 1 dhe 2, njësia administrative Golem, Bashkia Kavajë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A & Ergi” sh.p.k., skualifikohet.

  8. BOE “Xhengo” Shpk & Bean” shpk & “Konstruksion 93” sh.p.k & “2N” shpk, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa C, Objektet 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Xhengo” Shpk & Bean” shpk & “Konstruksion 93” sh.p.k skualifikohet.

  9. BOE “Kronos Konstruksion” sh.p.k & “Edicom” sh.p.k & “Everest” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa D, Objektet 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak.” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Kronos Konstruksion” sh.p.k & “Edicom” sh.p.k & “Everest” sh.p.k skualifikohet.

  10. OE “Fusha” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa B Objektet BN.1.04, BN.1.05, BN.1.07, BN.1.08, BN.1.09, BN.1.10, BN.1.11, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e OE “Fusha” sh.p.k skualifikohet”.

  11. OE “Geci” sh.p.k, vlera e ofertës mbi fondin limit.

  12. BOE “Ulza” shpk & “Vllaznia” shpk & “Flori’shpk, nuk ka paraqitur shtojcen e afatit të parashikuar në kreun IV te Fteses per Oferte – oferten kohore. Duke qene se oferta kohore eshte kriter vleresimi shkronja A “Koha ne dispozicion”, kreu IV te “Fteses per ofertë”. BOE “Ulza” shpk & ”Vllaznia” shpk & “Flori’shpk skulaifikohet.

  13. BOE “Aurora Konstruksion” sh.p.k. & “B-93” shpk, & “RAFAELO 2002” sh.p.k. nuk ka paraqitur shtojcen e afatit të parashikuar në kreun IV te Fteses per Oferte – oferten kohore. Duke qene se oferta kohore eshte kriter vleresimi shkronja A “Koha ne dispozicion”, kreu IV te “Fteses per ofertë, BOE “Konstruksion” sh.p.k. & “B-93” shpk, & “RAFAELO 2002” sh.p.k. skulaifikohet.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 31 datë 2 Mars 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 53 datë 9 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data