Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.30 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Mirdite, Objektet 1A, 2A, 1B, 1C, si dhe 2 njesi banimi pikesore, njësia administrative Rreshen, Bashkia Mirdite (Programi i Rindertimit)

District Lezhe
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr. 30 - Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Mirdite, Objektet 1A, 2A, 1B, 1C, si dhe 2 njesi banimi pikesore, njësia administrative Rreshen, Bashkia Mirdite
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 04-08-2020 Titull Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-67609-08-03-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 32 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Pjesmarres ne fazen e dyte ishin 16 operatore.
Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar BOE “Ndregjoni” sh.p.k “Kthella” shpk& “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 417,565,095.36 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 395,016,580 lekë pa tvsh.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 5.4 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-67609-08-03-2020 (Minikonkursi 30)
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 04-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 04-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 14-08-2020
Sector
No. of Bidders 16
Bidders • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1 . Ndregjoni sh.p.k Kthella shpk& Udha sh.p.k & Rafin Company sh.p.k
2 . Ante-Group sh.p.k. & Ferro Beton& Construction Co sh.p.k
3 . Progeen shpk & SINA 98 shpk& ANION shpk & Kurti - 07 shpk
4 . Gjikuria sh.p.k
5 . Be-Is sh.p.k & Ergi sh.p.k
6 . Agi Kons sh.p.k
7 . Aurora Konstruksion sh.p.k & B-93 shpk & RAFAELO 2002 sh.p.k.
8 . Xhengo Shpk& Bean shpk& Konstruksion 93 sh.p.k& 2N sh.p.k
9 . Ulza shpk &Vllaznia shpk & Flori’shpk
10 . Kevin Construction sh.p.k. & Arifaj sh.p.k., & Alb Shpresa sh.p.k& Mela sh.p.k
. PE - VLA - KU sh.p.k& PE - VLA – KU dega Kosove
12 . Fusha sh.p.k
13 . Senka’ sh.p.k & Dajti Park 2007 sh.p.k & Erzeni/Sh sh.p.k
14 . ’Shijaku shpk & Co 1 RrokuKonstruksionTirane sh.p.k
15 . Geci sh.p.k
16 . Kronos Konstruksion sh.p.k& Edicom sh.p.k& Everest sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDREGJONI sh.p.k. - KTHELLA sh.p.k. - UDHA sh.p.k. - RAFIN COMPANY sh.p.k. -
 • The winning bid ALL without vat 395,016,580
  Bidder Announcement date
  Contract date 04-03-2021
  Contract Value including VAT 395,016,580.00 lekë pa tvsh
  Contract Milestones Due Dates 5.4 muaj.
  Appeals Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Kevin Construction” sh.p.k. & “Arifaj” sh.p.k., & “Alb Shpresa” sh.p.k, & “Mela” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa A, Objektet 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 7.1, 8.1, 8.2, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Kevin Construction” sh.p.k. & “Arifaj” sh.p.k., & “Alb Shpresa” sh.p.k, & “Mela” sh.p.k skualifikohet.

  2. “PE - VLA - KU” sh.p.k, NUIS K61716013M &“PE - VLA – KU ”Dega Kosove , me Nr. Biznesi 810794463 ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi I njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Krujë, Paketa A, njësia administrative Krujë, Bashkia Krujë” Objektet A+J, B, C, D+G, E, F+H, I, per te cilen eshte shpallur fitues, duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e OE “PE - VLA - KU” sh.p.k, NUIS K61716013M &“PE - VLA – KU ”Dega Kosove , me Nr. Biznesi 810794463 Skualifikohet.

  3. “Fusha” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa B Objektet BN.1.04, BN.1.05, BN.1.07, BN.1.08, BN.1.09, BN.1.10, BN.1.11, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e OE “Fusha” sh.p.k skualifikohet.

  4. “Kronos Konstruksion” sh.p.k & “Edicom” sh.p.k & “Everest” sh.p.k, nuk ka paraqitur shtojcen e afatit të parashikuar në kreun IV te Fteses per Oferte – oferten kohore. Duke qene se oferta kohore eshte kriter vleresimi shkronja A “Koha ne dispozicion”, kreu IV te “Fteses per ofertë”. BOE “Kronos Konstruksion” sh.p.k & “Edicom” sh.p.k & “Everest” sh.p.k, skulaifikohet.

  5. “Xhengo” Shpk & Bean” shpk & “Konstruksion 93” sh.p.k & “2N” shpk, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa C, Objektet 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Xhengo” Shpk & Bean” shpk & “Konstruksion 93” sh.p.k, skualifikohet.

  6. “Geci” sh.p.k, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  7. “Senka’ sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/Sh”sh.p.k, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  8. “Shijaku” shpk & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane” sh.p.k, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  9. “Ulza” shpk & ”Vllaznia” shpk & “Flori’ shpk, përjashtuar nga Marrëveshja Kuadër, bazur në VKM Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për rregullat e Prokurimit Publik”, neni 47/2: “Në rast se një operator ekonomik nuk i përgjigjet dy herë radhazi ftesës së autoritetit kontraktor gjatë rihapjes së konkurrimit, ky operator nuk do të jetë më palë e marrëveshjes kuadër.

  10. “Aurora Konstruksion” sh.p.k & “B-93” shpk & “RAFAELO 2002” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Kavajë, Paketa A, njësia administrative Kavajë, Bashkia Kavajë” per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e BOE “Aurora Konstruksion” sh.p.k & “B-93” shpk & “RAFAELO 2002” sh.p.k. skualifikohet.

  11. “Agi Kons” sh.p.k, ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Fushë – Krujë, Paketa A, Objektet 1-6, njësia administrative Fushë – Krujë, Bashkia Krujë”, per te cilen ka lidhur nje kontrate duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik. Per sa me siper, oferta e OE “Agi Kons” sh.p.k skualifikohet.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 43 datë 24 Mars 2021
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 53 datë 9 Prill 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data