Open Procurement Albania

Loti 1 Ngritja e fermës organike 44 ha me bimë medicinale", në Bashkinë Belsh

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti 1 Ngritja e fermës organike 44 ha me bimë medicinale", në Bashkinë Belsh
Reference No. REF-10080-11-01-2021
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 35,259,507
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 02-11-2021
Opening Date for Submission of Bids 19-11-2021
Closing Date for Submission of Bids 19-11-2021
Sector
No. of Bidders 3
Bidders 1. “LLAZO” shpk
2. “DION-AL” shpk
3. “6D-Plan” shpk & “MF INVEST GROUP” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LLAZO  -
 • The winning bid ALL without vat 27,852,342
  Bidder Announcement date 09-12-2021
  Contract date 29-12-2021
  Contract Value including VAT 31,366,610
  Contract Milestones Due Dates
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “6D-Plan” shpk & “MF INVEST GROUP” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for LLAZO  viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LLAZO  viti 2014
  Monitor treasury transaction for LLAZO  viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LLAZO  viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 192 datë 31 Dhjetor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data