Open Procurement Albania

Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit)
“Kolaudimi i punimeve per rindërtimin e njesive te banimit ne ndertesa pallate per zonen e detyruar per zhvillim Vorë, Njesia Administrative Vorë, Bashkia Vorë”

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Kolaudimi i punimeve per rindertimin e njësive të banimit pallat (Programi i Rindertimit).

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit -Programi i Rindertimit, fondi në dizpozicion për vitin 2021 është në vlerën 17,572,719.12 lekë pa tvsh
Reference No. REF-94072-04-27-2021
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-04-2021
Opening Date for Submission of Bids 10-05-2021
Closing Date for Submission of Bids 10-05-2021
Sector
No. of Bidders 13
Bidders • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. Operatorit Ekonomik: “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
2. BOE: “IMES -D” sh.p.k & “D & C PARTNERS” sh.p.k
3. Operatorit Ekonomik: “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k.,
4. Operatorit Ekonomik: “Novatech Studio” sh.p.k
5. BOE “NET-GROUP” sh.p.k., & “DAAM” sh.p.k
6. BOE “Zenit & Co” sh.p.k. & “Zetakonsult sh.p.k.,
7. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k
8. OE “A&E Engineering” sh.p.k.
9. Operatori Ekonomik: “A.SH. Engineering” sh.p.k.
10. Operatori Ekonomik: “ARENA MK” sh.p.k.
11. Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë: “Civil Cons” sh.p.k ë & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
12. Operatorit Ekonomik: “ERSI/M” sh.p.k
13. Operatori Ekonomik: “Geosat Group” sh.p.k

Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër te gjithe operatoret me lart.

Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me pikë.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM -
 • The winning bid ALL without vat 2,012,175
  Bidder Announcement date
  Contract date 22-02-2022
  Contract Value including VAT 2,012,175
  Contract Milestones Due Dates 18 muaj
  Appeals Nuk ka të skualifikuar.
  Cancellation reason
  Notes I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori Ekonomik “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k
  2. BOE “IMES -D” sh.p.k & “D & C PARTNERS” sh.p.k
  3. BOE “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k
  4. Operatori Ekonomik “Novatech Studio” sh.p.k
  5. BOE “NET-GROUP” sh.p.k & “DAAM” sh.p.k
  6. BOE “Zenit & Co” sh.p.k & “Zetakonsult sh.p.k
  7. BOE “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k
  8. Operatori Ekonomik “A&E Engineering” sh.p.k
  9. Operatori Ekonomik “A.SH. Engineering” sh.p.k
  10. Operatori Ekonomik “ARENA MK” sh.p.k
  11. BOE “Civil Cons” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k
  12. Operatori Ekonomik “ERSI/M” sh.p.k
  13. Operatori Ekonomik “Geosat Group” sh.p.k
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Zenit & Co” sh.p.k & “Zetakonsult sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  2. “A&E Engineering” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  3. ARENA MK” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  4. “ERSI/M” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  5. “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  6. “Civil Cons” sh.p.k & “Engineering Consulting Group” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  7. “NET-GROUP” sh.p.k & “DAAM” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  8. ‘’Geosat Group” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  9. “Dea-N Consulting Studio” sh.p.k & “M.A.K Studio” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  10. “IMES -D” sh.p.k & “D& C PARTNERS” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  11. “Novatech Studio” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  12. “KKG PROJECT” sh.p.k & “Gr Albania” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  13. “A.SH. Engineering” sh.p.k, Vlera: 2012175 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM viti 2014
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 27 datë 1 Mars 2022
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 30 datë 7 Mars 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data