Open Procurement Albania

Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 1 dhe 2.

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 1 dhe 2.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 ka njoftuar modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjatë zbatimit.
Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.

Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:
Për shkak se:
a.Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për rehabilitimin e fasadave me efiçencë energjie është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
b.Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
c.Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
d.Për të bërë të mundur rehabilitimin e fasadave me efiçencë energjie, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e MK.. Bazuar në:
a)Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”. b)Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
c)Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 92,207,982 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 461,039,910 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 553,247,892 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Data e nënshkrimit të modifikimit: 01.2.2023
Reference No. REF-32127-06-07-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 461,039,910
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 08-06-2022
Opening Date for Submission of Bids 23-06-2022
Closing Date for Submission of Bids 23-06-2022
Sector
No. of Bidders 24
Bidders 1. “Dion-Al” sh.p.k
2. “Zdravo” shpk & “Inerti” sh.p.k
3. “Ndregjoni” sh.p.k & “Udha” sh.p.k
4. “Kevin Construksion” sh.p.k
5. “Modeste” shpk
6. “Curri” shpk
7. “Glavenica” shpk “Alba Konstruksion” sh.p.k
8. “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi & “Xhast” sh.p.k
9. “Nova Construction 2012” Shpk
10. “Senka”sh.p.k & “Erzeni/SH”sh.p.k
11. “Ante-Group” sh.p.k
12. “Dajti Park 2007” sh.p.k
13. “ED Konstruksion” sh.p.k & “Vind” shpk
14. “Kacdedja” sh.p.k & “Agri Construcsion” shpk
15. “Eurondertimi 2000” shpk & “Everest” sh.p.k
16. “Nika” shpk & “NDERTUESI 2014” shpk
17. “2 T” sh.p.k & “Be-Is” sh.p.k
18. “Junik” sh.p.k & “Pepa Group” shpk
19. “Hastoci” shpk
20. “Gjikuria” sh.p.k
21. “Shansi Invest” shpk
22. “Pevlaku” shpk & “Pelvaku dega Kosove”
23. “Bean” shpk & “Leon Konstruksion” shpk
24. “Bashkimi/L” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 322,080,000
  Bidder Announcement date 12-07-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Zdravo” sh.p.k., & “Inerti” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesone Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1 per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  2. “Ndregjoni” sh.p.k., & “Udha” sh.p.k., & “Rafin Company”, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  3. “Kevin Konstruksion” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  4. “Modeste” sh.p.k., & “ARKON Studio ” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  5. “Curri” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  6. “Eurokos Holding Dega Shqiperi” sh.p.k., & “Xhast” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  7. “Ed Konstruksion” sh.p.k., & “VIANTE Konstruksion” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  8. “Kacdedja” sh.p.k & “Agri” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  9. “Ndertuesi 2014” sh.p.k., & “Nika ” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  10. “Shansi Invest ” shpk , për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  11. “Bean” sh.p.k & “Leon Konstruksion ” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  12. “Bashkimi/L” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur oferte financiare.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-32127-06-07-2022
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  ‘’PROCESVERBAL”

  ‘’Njoftimi per modifikimin e Marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data