Open Procurement Albania

Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 3.

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit rigjenerimi i stokut të banesave në rajonin 3.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:
Për shkak se:
a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për rehabilitimin e fasadave me efiçencë energjie është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
b. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
c. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
d. Për të bërë të mundur rehabilitimin e fasadave me efiçencë energjie në rajonin 3, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj. Bazuar në:
a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
b) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 69,997,109 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 349,985,547 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 419,982,656 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Data e nënshkrimit të modifikimit: 01.2.2023
Reference No. REF-32126-06-07-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 349,985,547
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 08-06-2022
Opening Date for Submission of Bids 23-06-2022
Closing Date for Submission of Bids 23-06-2022
Sector
No. of Bidders 26
Bidders 1. “Dion-Al” sh.p.k
2. “Kevin Construksion” sh.p.k
3. “Ndregjoni” sh.p.k & “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” shpk
4. “Modeste” shpk., & “Arkonstudio” shpk
5. “Curri” shpk
6. “Nova Construction 2012” Shpk
7. “Senka”sh.p.k & “Erzeni/SH”sh.p.k
8. “Ante-Group” sh.p.k
9. “Inerti” sh.p.k
10. “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, & “Xhast” sh.p.k
11. “Ina”shpk & “Xhengo” shpk
12. “Glavenica” shpk & “Alba Konstruksion” sh.p.k
13. “2 T” sh.p.k
14. “Nika” shpk & “NDERTUESI 2014” shpk
15. “Kacdedja” sh.p.k & “Agri Construcsion” shpk
16. “ED Konstruksion” sh.p.k & “Vind” shpk
17. “Leon Konstruksion” shpk
18. “Hastoci” shpk
19. “Gjikuria” sh.p.k
20. “Shansi Invest” shpk
21. “Salillari” Shpk
22. “Eurondertimi 2000” shpk & “Everest” sh.p.k
23. “Vibtis”sh.p.k & “Llazo” sh.p.k
24. “Pevlaku” shpk & “Pelvaku dega Kosove”
25. “Bean” shpk
26. “Bashkimi/L” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Senka”sh.p.k - “Erzeni/SH”sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 287,782,600
  Bidder Announcement date 12-07-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Dion Al” shp.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Ndërhyrje Rigjeneruese Ne Blloqet E Banimit Rigjenerimi I Stokut Të Banesave Në Rajonin 1 Dhe 2" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.
  2. “Kevin Konstruksion” shp.k, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  3. “Ndregjoni” sh.p.k., & “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” , për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  4. “Curri” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  5. “Erokos Holding Dega Shqiperi” sh.p.k., & “Xhast” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  6. “Ina” sh.p.k., & “Xhengo” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1 te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  7. “Ndertuesi 2014” sh.p.k., & “Nika ” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  8. “Leon Konstruksion” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriterin 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar
  9. “Shansi Invest ” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  10. “Bashkimi/L” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur oferte financiare
  11. “Vibtis” sh.p.k., & “Llazo” sh.p.k”, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-32126-06-07-2022
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  ‘’PROCESVERBAL”
  ‘’Njoftimi per modifikimin e Marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit”

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data