Open Procurement Albania

Loti 1: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve Zhvillimi 01

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti 1: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve Zhvillimi 01
Reference No. REF-47202-10-24-2022
CPV Code
71248000-8 - Mbikëqyrje e projektit dhe të dokumentacionit
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 8,751,350
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 25-10-2022
Opening Date for Submission of Bids 25-10-2022
Closing Date for Submission of Bids 09-11-2022
Sector
No. of Bidders 13
Bidders 1.“A&E ENGINEERING ” sh.p.k
2.“DERBI-E” shpk
3.“ERALD-G” shpk
4.“ERSI / M” shpk.
5.BOE “GB Civil Engineering” shpk. & “Margarita Kodra” pf
6. “GEOSAT GROUP” sh.p.k
7.BOE: “HE & SK 11” sh.p.k & “ HTS COMPANY “ shpk
8.BOE IMES –D shpk & “TESLA VIZION” shpk.
9. “INFRATECH” sh.p.k
10. “NET-GROUP” shpk.
11. “NOVATECH STUDIO” shpk.
12. “TAULANT” sh.p.k.
13.BOE “ZENIT&CO” sh.p.k., & “ZetaKonsult” shpk.,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GEOSAT GROUP -
 • The winning bid ALL without vat 7,580,250
  Bidder Announcement date 22-11-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 36 muaj marreveshja kuader.
  Kohëzgjatja e kontratës se koludimit 21 dite.
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE “GB Civil Engineering” shpk. & “Margarita Kodra” per arsye:
  -oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr.354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim.

  2.“TAULANT” sh.p.k, per arsye:
  oferta është nën vlerën minimale të parashikuar nga autoriteti bazuar në nenin 7 pika1 të VKM nr.354/2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-47202-10-24-2022
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data