Open Procurement Albania

Ndërhyrje në ndërtimin e urave dhe nyjeve lidhëse Faza II

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje në ndërtimin e urave dhe nyjeve lidhëse Faza II
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Reference No. REF-74324-07-05-2023
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 208,333,221
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Announcement Date 06-07-2023
Opening Date for Submission of Bids 24-07-2023
Closing Date for Submission of Bids 24-07-2023
Sector
No. of Bidders 10
Bidders 1. “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k
2. BOE “BE – IS” shpk & “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN”
3. “FUSHA” shpk
4. “GJIKURIA” shpk
5. “G.P.G. COMPANY” shpk,
6. BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” Dege e shoqërisë së huaj & “ABI CONS”
7. BOE “Shendelli” & "METEO" shpk
8. “S I R E T A 2F” shpk
9. “KTHELLA”
10. “ALBAVIA”
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat 159,327,500
Bidder Announcement date 02-10-2023
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
1. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” Dege e shoqerise se huaj dhe ABI CONS, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

2. BOE Shendelli, METEO shpk dhe TOTILA shpk,per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

3. S I R E T A 2F shpk, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

4. KTHELLA, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik

5. ALBAVIA, per arsye:
-Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, per kapacitetin teknik pasi elementet e kerkuar per kete procedure prokurimi si te ngjashem nuk plotesohen si pjese e kontratave te punimeve te paraqitura nga operatori ekonomik
Cancellation reason Anulluar në zbatim të Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 1178/2023 protokolluar nga ana e Fondit Shqiptar të Zhvillimit me nr. 3265/6 Prot, datë 22.11.2023.
Notes Njoftuar anullimi i procedures ne Buletinin Nr. 98 datë 4 Dhjetor 2023

Më datë 06.10.2023, nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike, pranë autoritetit kontraktor dhe njëherazi pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “ALBAVIA” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomike “ALBAVIA” SHPK.

Më datë 17-11-2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
1. Të pranojë ankesën operatorit ekonomik “ALBAVIA” SHPK
2. Autoriteti Kontraktore të anulojë procedurën dhe me rihapjen e procedurës të ketë parasysh konstatimet e Komisionit të Prokurimit Publik
Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2014
Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-74324-07-05-2023
Tender Announcement
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Technical Report
Bill of Quantities
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
Formular Ankimimi "ALBAVIA” SHPK
Formular Vendimi KPP

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data