Open Procurement Albania

Loti 2: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët -materiale elektrike lëndë e parë Faza II

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti 2: “Mbështetje për realizimin e projekteve bashkiake infrastrukturore nëpërmjet formave të kontributit të përbashkët -materiale elektrike lëndë e parë Faza II Burimi i financimit: Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2023-2026. Financuar nga Programi IVR – F.
Reference No. REF-74538-07-07-2023
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 166,666,667
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 10-07-2023
Opening Date for Submission of Bids 10-08-2023
Closing Date for Submission of Bids 10-08-2023
Sector
No. of Bidders 10
Bidders 1. “ITE GROUP” sh.p.k
2. BOE “INPLY” sh.p.k & “LUAR Bros” sh.p.k
3. “VIBTIS” sh.p.k
4. “BAULED” sh.p.k
5. “HTM” sh.p.k
6. “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
7. “LIQENI VII” sh.p.k
8. BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k
9. “Z D R A V A” sh.p.k
10. “CURRI” sh.p.k
11. “ALEN – CO” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “ITE GROUP” sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 82,010,400
  Bidder Announcement date 19-09-2023
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes Kuader.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. ALEN CO sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  2. Z D R A V A shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur deshmi per furnizime te meparshme nuk e arrijne vleren 40 perqind te fondit limit.

  3. NDERTUESI 2014 sh.p.k dhe PREKA shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur deshmi per furnizime te meparshme nuk e arrijne vleren 40 perqind te fondit limit.

  4. LIQENI VII shpk, per arsye:
  -Nuk ploteson kriterin teknik 2.3.1 te DST, pasi ka paraqitur deshmi per furnizime te meparshme nuk e arrijne vleren 40 perqind te fondit limit.
  Cancellation reason
  Notes Operatori ekonomik “ALEN – CO” sh.p.k, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  Më datë 22.09.2023 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “INPLY” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “ITE GROUP” SHPK

  Më datë 23.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim e pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
  1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatorit ekonomik “INPLY” SHPK
  2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshme të procedurës së prokurimit.
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for “ITE GROUP” sh.p.k viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ITE GROUP” sh.p.k viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ITE GROUP” sh.p.k viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ITE GROUP” sh.p.k viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Preventiv per Materiale elektrike
  Preventiv per Materiale Ndertimi
  Preventiv per Materiale Hidraulike
  Specifikime Teknike per Materiale Hidraulike
  Specifikime Teknike per Materiale Elektrike
  Specifikime Teknike per Materiale Ndertimi
  Specifikime Teknike per Mobilim Urban
  Formular Ankimimi “ITE GROUP” SHPK
  Formular Vendimi KPP

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data