Open Procurement Albania

Minikonkurs 3-Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Minikonkurs 3-Ndërhyrje në infrastrukturë rrugore Faza II
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Objekti i minikonkursit: “Rikonstruksion i Rrugës "Celigard" (Hekurudhe-By Pass), Bashkia Fier”
Fondi limit i minikonkursit 151,573,804 lekë pa tvsh.
Operatori ekonomik fitues “G.P.G. COMPANY” shpk, me vlere 119,616,960.6 lekë pa tvsh, totali i pikëve të marra 96.81
Reference No. REF-74269-07-04-2023 (Minikonkurs 3)
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Announcement Date 05-07-2023
Opening Date for Submission of Bids 21-07-2023
Closing Date for Submission of Bids 21-07-2023
Sector
No. of Bidders 24
Bidders 1. “A. N. K.” shpk.
2. “G.P.G. COMPANY” shpk,
3. BOE “ALB TIEFBAU” shpk , & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk,
4. “FUSHA” shpk
5. BOE “2 T” shpk, & “BE – IS” SH.P.K,
6. BOE “ALB SHPRESA” shpk, & “MANE/S” shpk & “MELA.” Shpk & “SARDO” SH.P.K”
7. BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” shpk & “ABI CONS” shpk
8. “COMPANY RIVIERA 2008” shpk
9. “SHKELQIMI 07",shpk
10. “KTHELLA”shpk
11. BOE “T & XH” shpk & “ELMAZAJ KONSTRUKSION” shpk
12. BOE “CURRI” shpk & “S.M.O.UNION” shpk
13. BOE “B93 II” shpk, & “B-93" sh.p.k & “GLAVENICA” sh.p.k
14. “GJIKURIA” shpk
15. “ALB-BUILDING” shpk
16. BOE “ARIFAJ” shpk & “HAZIRI”.shpk
17. BOE “4 A-M” shpk & “BONUS” sh.p.k
18. BOE “ALMO KONSTRUKSION” shpk & “ULZA” shpk,
19. “ALBAVIA”shpk
20. BOE “MF INVEST GROUP” shpk & “S I R E T A 2F “ shpk & “ALKO-IMPEC General Construcion” shpk
21. “GECI” shpk
22. “VELLEZERIT HYSA” shpk
23. “ALBA KONSTRUKSION” shpk
24. “BAMI HOLDING” shpk

Jane kualifikuar si fitues te procedures se prokurimit operatoret ekonomike te meposhtem:
1. “A. N. K.” shpk, vlera 361.176.985 lekë pa tvsh
2. “G.P.G. COMPANY” shpk, vlera 363.268.710 lekë pa tvsh
3. BOE “ALB TIEFBAU” shpk & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk, vlera 367.187.225 lekë pa tvsh
4. “FUSHA” shpk , vlera 375.000.000 lekë pa tvsh
5. BOE “2 T” shpk, & “BE – IS” SH.P.K, vlera 387.277.388,95 lekë pa tvsh
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date 01-09-2023
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
1. BOE ALB SHPRESA shpk, MANE S shpk, MELA Shpk, dhe SARDO SH.P.K, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

2. BOE EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI shpk dhe ABI CONS shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

3. COMPANY RIVIERA 2008 shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

4. SHKELQIMI 07 shpk,per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 lote Rajonet 3 amp;4 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.

5. KTHELLA shpk, per arsye:
–Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

6. BOE T XH shpk dhe ELMAZAJ KONSTRUKSION, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

7. BOE CURRI shpk dhe S.M.O.UNION shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

8. BOE B93 II shpk, B93 sh.p.k dhe GLAVENICA sh.p.k, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

9. GJIKURIA shpk, per arsye:
-Ka paraqitur vleren e HSE 13,268,608.3 e paraqitur ne preventivin e ofertes eshte me e vogel se ajo qe eshte parashikuar ne DST

10. ALB BUILDING shpk, per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e Strukturave mbrojtese, veprave te artit, etj, Rajonin 3 amp; 4 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.

11. BOE ARIFAJ shpk dhe HAZIRI shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

12. BOE 4 A M shpk dhe BONUS sh.p.k per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

13. BOE ALMO KONSTRUKSION shpk dhe ULZA shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

14. ALBAVIA shpk, per arsye:
-Nuk ka paraqitur oferten sipas Dokumentave Standardeve te Tenderit.

15. BOE MF INVEST GROUP shpk, S I R E T A 2F shpk dhe ALKO IMPEC General Construcion shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT njoftimit te kontrates.

16. GECI shpk, per arsye:
-Nuk ka paraqitur vleren e HSE ne preventivin e ofertes,

17. VELLEZERIT HYSA shpk, per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e Strukturave mbrojtese, veprave te artit, etj, Rajonin 1 amp; 2 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.

18. ALBA KONSTRUKSION shpk, per arsye:
-Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT

19. BAMI HOLDING” shpk, per arsye:
-Eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit Nderhyrje per permiresimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 lote Rajonet 1 amp;2 duke mos plotesuar kriterin kumulativ ne staf, makineri dhe licenca.
Cancellation reason
Notes Më datë 06.09.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë ankimues “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK.

Më datë 09.10.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi parashtrimet me shkrimtë ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
1. Të pranojë pjesërisht ankesa e bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK
2. Autoriteti kontraktor të rishikoje arsyet e skualifikimit të bashkimit të operatorëve ekonomikë “Curri” SHPK & “SMO Union” SHPK
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-74269-07-04-2023 (Minikonkurs 3)
Tender Announcement
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data