Open Procurement Albania

Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

 • Cancellation of the tender procedure two or more times
 • Cancellation of the tender procedure two or more times

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-59423-05-29-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 669 384 858,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 01-06-2020
Last date of Submitted Documents 02-07-2020
Tender Held Date 02-07-2020
No. of Bidders 6
Bidders 1. Alb Building SHPK & Liqeni VII & AD-Star SHPK
2. Bami SHPK & Geci & ECA Studio&Arben Liçi SHPK
3. 4A-M SHPK
4. SALILLARI SHPK & BESTA SHPK
5. Vellezrit Hysa SHPK & Arifaj SHPK & Denis-05 SHPK
6. K-AAV SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 4 A -M SHPK
 • The winning bid ALL without vat 642 570 763,00
  Bidder Announcement date 28-08-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje me vendim te KPP-se 277/2020 date 30.07.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ Vellezrit Hysa & Arifaj & Denis-05”, skualifikohet, pasi nuk kane paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, (arsyet e skualifikimit si me poshte)
  Bashkimi i Operatoreve nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket kualifikimeve të nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës .
  • Nuk disponon përvojën e duhur, përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.1 të shtojcës 12 të DST-së. Operatori ekonomik "DENIS-05" SHPK nuk plotëson kriterin 2.3.1/a, pasi ai ka ka paraqitur si kontrate te ngjashme kontratën me objekt "Ndërtimi i rrugës BYPASS i Vlorës - Peshkepi-Gjorm, Rajoni i Vlorës" ku rezulton nga formulari i vlerësimit se është nenkontraktor me 20% i shoqërisë "Avtomagistarli-Techerno More JSC" Shumen, Bulgaria, por nga shqyrtimi i dokumentacionit te paraqitur vërehet se janë dorëzuar vetëm faturat tatimore te shitjes. Mungojnë situacionet respektive bashkëlidhur.
  • Nuk disponon Stafin teknik kryesor të inxhiniereve përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.3 të shtojcës 12 të DST-së, pasi nuk është paraqitur dokumentacion për asnjë Inxhinier Ndërtimi/profili Gjeoteknik i cili te rezultojë i siguruar ne listpagesat e shoqërisë për periudhën Dhjetor 2019 – Maj 2020.
  • Nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.13 të shtojcës 12 të DST-së.

  2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ Salillari & Besta”, skualifikohet, pasi nuk kane paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit, (arsyet e skualifikimit si me poshte)

  • Në pikën 2.3.6 të shtojcës 12 të DST-së, konkretisht kërkohet: Ky bashkim operatorësh nuk disponon 1 (nje) ekspert të pajisur me “Licence zbatimi per veprimtari Arkeologjike”.
  • Operatori ekonomik "Besta" shpk nuk ka përmbushur kapacitetet ekonomike e financiare siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.2.3 të shtojcës 12 të DST-së,.
  • Bashkimi i Operatoreve ekonomike nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket makinerive, pajisjet e asete të tjera fizike, për të zbatuar kontratën, pasi ai nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.13 të shtojcës 12 të DST-së .
  BOE “Salillari" shpk dhe "Besta" shpk nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kesaj kontrate pasi disa nga mjetet jane te angazhuara ne kontrata te tjera ne proces ndertimi te lidhura me Autoritetin Rrugor Shqiptar.

  3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ KAAV”, skualifikohet, pasi nuk kane paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, (arsyet e skualifikimit si me poshte)
  - Ky operator ekonomik nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me kualifikimin profesional pasi ai:
  • Nuk disponon licencat profesionale, industriale pasi licenca e paraqitur nuk përmban kategoritë e kërkuara në pikën 2.3.5 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Nuk disponon certifikatat e kërkuara siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.15 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Nuk disponon leje dhe licensa siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.7 të shtojcës 12 të DST-së:
  • Ky Operator nuk disponon përvojën e duhur, përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.1 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Ky Operator nuk disponon një punesim mesatar, me jo më pak se 200 punonjes, për periudhën (Dhjetor 2019 – Maj 2020), përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.2 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Ky Operator nuk disponon Stafin teknik kryesor të inxhiniereve përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.3 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Nuk disponon të ketë të punësuar si pjesë të stafit 1 (nje) ekspert të pajisur me “Licencë zbatimi për veprimtari Arkeologjike” siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.6 të shtojcës 12 të DST-së.
  - Ky operator ekonomik nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me gjendjen ekonomike e financiare, pasi nuk zotëron kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.2 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2017, 2018 dhe 2019 nuk është sikurse është kërkuar
  . • Operatori Ekonomik duhet nuk ka paraqitur deklarate me shkrim nga administratori i subjektit si dhe vertetim te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2019.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA
  Specifikimet Teknike

  Grafiku i Punimeve

  Preventiv

  Specifikime te sinjalistikes.

  Raport teknik.

  Relacion teknik.

  Projekt zbatimi.

  Projekt zbatimi (II).

  Prerje Gjatesore ne Aks te Tombinos.

  Prerje Gjatesore

  Profili Gjatesor

  Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

  Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
  Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Tender object Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
  Reference No. REF-57453-05-06-2020
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 669 384 858,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Re-Proclaimed and Cancelled
  Tender Publication Date 07-05-2020
  Last date of Submitted Documents 10-06-2020
  Tender Held Date 10-06-2020
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Autoriteti kontraktor ka konstatuar mosperputhje te projektit me specifikimet teknike dhe preventivin e punimeve, autoriteti do vijoje me rishikim te projektit.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Nr. 30 datë 26 Maj 2020
  Specifikimet Teknike

  Grafiku i Punimeve

  Preventiv

  Specifikime te sinjalistikes.

  Raport teknik.

  Projekt zbatimi.

  Projekt zbatimi (II).

  Prerje Gjatesore ne Aks te Tombinos .

  Planimetria e Rrethrrotullimit Km 5+040 Sh. 1:500.

  Prerje Gjatesore Sh 1:125 Sipas A-A

  Profili Gjatesor

  “Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3”

  Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
  Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Tender object “Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3”.

  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
  Reference No. REF-56743-04-23-2020
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 669 384 858,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 24-04-2020
  Last date of Submitted Documents 25-05-2020
  Tender Held Date 25-05-2020
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.

  Autoriteti Kontraktor do ndryshoje Kriterin e vleresimit (nga oferta ekonomikisht e favorshme ne oferten me çmimin me te ulet) , si dhe ne zbatim te urdherit nr 59/2 prot, date 04.05.2020 te Titullarit te Autoritetit.
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr. 22 datë 27 Prill 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA
  Preventiv.

  Planimetria.

  Specifikimet Teknike.

  Horografia e Varianteve.

  Specifikime te sinjalistikes

  Nenkalimet Kembesoreve

  Planimetria e Rrethrrotullimit Km 5+040 SH. 1:500

  Planimetria

  Prerje gjatesore ne aksin e tombinos sipas A-A

  Raport teknik

  Profili Gjatesor

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data