Open Procurement Albania

Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-59423-05-29-2020
Vlera / Fondi Limit 669 384 858,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 01-06-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-07-2020
Data e mbajtjes se tenderit 02-07-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. Alb Building SHPK & Liqeni VII & AD-Star SHPK
2. Bami SHPK & Geci & ECA Studio&Arben Liçi SHPK
3. 4A-M SHPK
4. SALILLARI SHPK & BESTA SHPK
5. Vellezrit Hysa SHPK & Arifaj SHPK & Denis-05 SHPK
6. K-AAV SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • 4 A -M SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 642 570 763,00
  Data e shpalljes se fituesit 28-08-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje me vendim te KPP-se 277/2020 date 30.07.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ Vellezrit Hysa & Arifaj & Denis-05”, skualifikohet, pasi nuk kane paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, (arsyet e skualifikimit si me poshte)
  Bashkimi i Operatoreve nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket kualifikimeve të nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës .
  • Nuk disponon përvojën e duhur, përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.1 të shtojcës 12 të DST-së. Operatori ekonomik "DENIS-05" SHPK nuk plotëson kriterin 2.3.1/a, pasi ai ka ka paraqitur si kontrate te ngjashme kontratën me objekt "Ndërtimi i rrugës BYPASS i Vlorës - Peshkepi-Gjorm, Rajoni i Vlorës" ku rezulton nga formulari i vlerësimit se është nenkontraktor me 20% i shoqërisë "Avtomagistarli-Techerno More JSC" Shumen, Bulgaria, por nga shqyrtimi i dokumentacionit te paraqitur vërehet se janë dorëzuar vetëm faturat tatimore te shitjes. Mungojnë situacionet respektive bashkëlidhur.
  • Nuk disponon Stafin teknik kryesor të inxhiniereve përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.3 të shtojcës 12 të DST-së, pasi nuk është paraqitur dokumentacion për asnjë Inxhinier Ndërtimi/profili Gjeoteknik i cili te rezultojë i siguruar ne listpagesat e shoqërisë për periudhën Dhjetor 2019 – Maj 2020.
  • Nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.13 të shtojcës 12 të DST-së.

  2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ Salillari & Besta”, skualifikohet, pasi nuk kane paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit, (arsyet e skualifikimit si me poshte)

  • Në pikën 2.3.6 të shtojcës 12 të DST-së, konkretisht kërkohet: Ky bashkim operatorësh nuk disponon 1 (nje) ekspert të pajisur me “Licence zbatimi per veprimtari Arkeologjike”.
  • Operatori ekonomik "Besta" shpk nuk ka përmbushur kapacitetet ekonomike e financiare siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.2.3 të shtojcës 12 të DST-së,.
  • Bashkimi i Operatoreve ekonomike nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket makinerive, pajisjet e asete të tjera fizike, për të zbatuar kontratën, pasi ai nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.13 të shtojcës 12 të DST-së .
  BOE “Salillari" shpk dhe "Besta" shpk nuk disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kesaj kontrate pasi disa nga mjetet jane te angazhuara ne kontrata te tjera ne proces ndertimi te lidhura me Autoritetin Rrugor Shqiptar.

  3. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “ KAAV”, skualifikohet, pasi nuk kane paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, (arsyet e skualifikimit si me poshte)
  - Ky operator ekonomik nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me kualifikimin profesional pasi ai:
  • Nuk disponon licencat profesionale, industriale pasi licenca e paraqitur nuk përmban kategoritë e kërkuara në pikën 2.3.5 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Nuk disponon certifikatat e kërkuara siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.15 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Nuk disponon leje dhe licensa siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.7 të shtojcës 12 të DST-së:
  • Ky Operator nuk disponon përvojën e duhur, përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.1 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Ky Operator nuk disponon një punesim mesatar, me jo më pak se 200 punonjes, për periudhën (Dhjetor 2019 – Maj 2020), përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.2 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Ky Operator nuk disponon Stafin teknik kryesor të inxhiniereve përsa dhe siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.3 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Nuk disponon të ketë të punësuar si pjesë të stafit 1 (nje) ekspert të pajisur me “Licencë zbatimi për veprimtari Arkeologjike” siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.3.6 të shtojcës 12 të DST-së.
  - Ky operator ekonomik nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, lidhur me gjendjen ekonomike e financiare, pasi nuk zotëron kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës në pikën 2.2 të shtojcës 12 të DST-së.
  • Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2017, 2018 dhe 2019 nuk është sikurse është kërkuar
  . • Operatori Ekonomik duhet nuk ka paraqitur deklarate me shkrim nga administratori i subjektit si dhe vertetim te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2019.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A -M SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A -M SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A -M SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A -M SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Specifikimet Teknike

  Grafiku i Punimeve

  Preventiv

  Specifikime te sinjalistikes.

  Raport teknik.

  Relacion teknik.

  Projekt zbatimi.

  Projekt zbatimi (II).

  Prerje Gjatesore ne Aks te Tombinos.

  Prerje Gjatesore

  Profili Gjatesor

  Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

  Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Objekti i Tenderit Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3.

  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
  Nr. Reference REF-57453-05-06-2020
  Vlera / Fondi Limit 669 384 858,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
  Data e Njoftimit te Tenderit 07-05-2020
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 10-06-2020
  Data e mbajtjes se tenderit 10-06-2020
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Autoriteti kontraktor ka konstatuar mosperputhje te projektit me specifikimet teknike dhe preventivin e punimeve, autoriteti do vijoje me rishikim te projektit.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Nr. 30 datë 26 Maj 2020
  Specifikimet Teknike

  Grafiku i Punimeve

  Preventiv

  Specifikime te sinjalistikes.

  Raport teknik.

  Projekt zbatimi.

  Projekt zbatimi (II).

  Prerje Gjatesore ne Aks te Tombinos .

  Planimetria e Rrethrrotullimit Km 5+040 Sh. 1:500.

  Prerje Gjatesore Sh 1:125 Sipas A-A

  Profili Gjatesor

  “Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3”

  Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Objekti i Tenderit “Ndertim Rruga Porto Romano Durres,Loti 3”.

  Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
  Nr. Reference REF-56743-04-23-2020
  Vlera / Fondi Limit 669 384 858,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 24-04-2020
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-05-2020
  Data e mbajtjes se tenderit 25-05-2020
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik.

  Autoriteti Kontraktor do ndryshoje Kriterin e vleresimit (nga oferta ekonomikisht e favorshme ne oferten me çmimin me te ulet) , si dhe ne zbatim te urdherit nr 59/2 prot, date 04.05.2020 te Titullarit te Autoritetit.
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr. 22 datë 27 Prill 2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Preventiv.

  Planimetria.

  Specifikimet Teknike.

  Horografia e Varianteve.

  Specifikime te sinjalistikes

  Nenkalimet Kembesoreve

  Planimetria e Rrethrrotullimit Km 5+040 SH. 1:500

  Planimetria

  Prerje gjatesore ne aksin e tombinos sipas A-A

  Raport teknik

  Profili Gjatesor

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data