Open Procurement Albania

Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

Partner / Concesionary Qeverisja Vendore Tiranë
Contract's Object Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës“Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin ekatër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

Bashkia e Tiranës ne rolin e "Autoriteti Kontraktor", fton Operatorët Ekonomik në një procedurë Koncesioni/ Partneriteti Publik Privat për projektimin e detajuar dhe zbatimin e ndërtimit të 4 (katër) objekteve arsimore në Zonën Tirana 4, mobilimin dhe mirëmbajtjen e tyre të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, mbikqyrjen dhe kolaudimin në përputhje me procedurat dhe kushtet e përcaktuara në këto dokumente tenderi dhe me kushtet e kontratës.
Janë përcaktuar 3 tipe kryesore shkollash vendosur përkatësisht:

- 2 (dy) objekte arsimore janë vendosur në Njësinë Administrative Nr.8,
- 1 (një) objekt arsimor është vendosur në Njësinë Administrative Nr.2
- 1 (një) objekt arsimor në Njësinë Administrative Dajt.

Forma e kontratës: Koncesion/Partneritet Publik Privat (PBOTM).
Burimi i financimit: Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
Kohëzgjatja e kontratës PPP të Koncensionit do të jetë 7 (shtatë) vite e 18 (tetëmbëdhjetë) muaj.
Vendndodhja e objektit te kontratës:
Njësia Administrative Nr.2 , Njësia Administrative Nr.8 dhe Njësia Administrative Dajt.
Ref. nr: 32793-08-06-2019.
Procurement Method Open Procedure
Concession's Status Re-Proclaimed and Signed the Contract
Founding Date of Concessionary Company 07-10-2020
Concessionary Company
 • M02219001K
 • Shoqeria Koncesionare Tirana 4
 • Last date of Submitted Documents 09-09-2019
  Concession's Held Date 09-09-2019
  No. of Bidders 1
  Bidders Alba Konstruksion SHPK & FUSHA SHPK & Ed Konstruksion SHPK & A&E Engineering SHPK & Son Engineering and Construction SHPK & Erzeni SHPK
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • J61812013R-J61922018S-K61625001I-K72113010E-L51424014F-J66902027T
 • Alba Konstruksion SHPK & FUSHA SHPK & Ed Konstruksion SHPK & A&E Engineering SHPK & SON Engineering & Construction & Erzeni SHPK
 • Cost of Concession 1,739,303,677.00
  Concession's Duration 8 (tete) vite e 6 muaj
  Concession's Announcement Date 07-08-2019
  The winning bid ALL without vat 1,738,456,242
  Bidder Announcement date 11-11-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2,086,147,490
  Contract date 08-09-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Appeals
  Cancellation reason
  Public Announcement Bulletin Nr.45 – Dt.11-11-2019
  Concessionaire Agreement/Acts

  DOKUMENTAT STANDARDE TE KONCESIONIT
  Formulari Njoftimit te Kontrates
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP-1-150
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP-151-434
  STUDIMI I FIZIBILITETIT SHQIP-434
  Njoftim Fituesi

  On improvement of Educational Infrastructure of Tirana Municipality“ “On Design, Financing, Construction, Interior Design, Maintenance, Supervision and Technical Control of Four Educational Objects in Tirana 4 Zone

  Partner / Concesionary Qeverisja Vendore Tiranë
  Contract's Object Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4.

  Numri i referencës së procedurës/lotit REF-15354-03-26-2019

  Vendndodhja e objektit te kontratës: Njësia Administrative Nr.2 , Njësia Administrative Nr.8 dhe Njësia Administrative Dajt.
  Procurement Method Open Procedure
  Concession's Status Cancelled Procurement
  Concessionary Company
 • Last date of Submitted Documents 20-05-2019
  Concession's Held Date 20-05-2019
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Cost of Concession 1,739,303,677.00
  Concession's Duration 7 (shtatë) vite e 18 muaj
  Concession's Announcement Date 28-03-2019
  The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Appeals
  Cancellation reason Asnje nga ofertat e paraqitura nuk permbush kerkesat e fteses per procedurë konkurruese.
  Komisioni i Koncesionit konstatoi se proçedura me objekt “Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4” të shpallet e pavlefshme pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit
  Public Announcement Bulletin Nr.30 – Dt.29-07-2019
  Concessionaire Agreement/Acts

  Contract Notification
  Concession Documents
  Fisibility 1-200
  Fisibility
  Njoftim i Anullimit

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data