Open Procurement Albania

Shtesë e Impiantit të Përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë me 1800 l/sek , në fazën e parë të zbatimit për 600 l/sek.

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Shtesë e Impiantit të Përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë me 1800 l/sek , në fazën e parë të zbatimit për 600 l/sek.
Reference No. REF-78102-07-05-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 421 653 703,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 06-07-2018
Last date of Submitted Documents 13-08-2018
Tender Held Date 13-08-2018
No. of Bidders 5
Bidders 2 T SHPK & FUSHA SHPK
ED KONSTRUKSION SHPK
HASTOÇI SHPK
Fat Group SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 T SHPK - FUSHA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 398 785 304,00
  Bidder Announcement date 17-09-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 478542364.8
  Contract date 23-10-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomik për arsyet si më poshtë vijon:

  1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION” SHPK :
  a) nuk ka paraqitur dokumentacionin teknik dhe financiar të kërkuar në dokumentat standarte të tenderit tek kriteret e vecanta të kualifikimit.
  b) Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9; Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10, Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

  2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “HASTOÇI” Sh.p.k
  a) Shoqëria “HASTOÇI” Sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.

  3. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Fat Group” sh.p.k
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.

  4. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “VELLEZERIT HYSA” SHPK
  Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST.<
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Signing of the Contract Nr.44 - Dt.05-11-2018

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data