Open Procurement Albania

Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit”
Reference No. REF-82943-08-14-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 38 513 055,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-08-2018
Last date of Submitted Documents 14-09-2018
Tender Held Date 14-09-2018
No. of Bidders 15
Bidders EURONDERTIMI 2000 SHPK
B 93 SHPK & RIVIERA SHPK
BONUS SHPK & Guri Ndertim SHPK
DAJTI PARK 2007 SHPK
SENKA SHPK
NDREGJONI SHPK
ARB & TRANS-2010 SHPK & “KUPA SHPK
Viante Konstruksion SHPK
JUNIK SHPK
RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN SHPK & IGOR ELEKTRIK SHPK & “DELIA IMPEX SHPK
ADRIATIK SHPK & “Varaku E SHPK
BE - IS SHPK
BibaX SHPK
ALEN - CO SHPK
FAT GROUP SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Ndregjoni SHPK
 • The winning bid ALL without vat 33 592 456,00
  Bidder Announcement date 06-12-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 40310947.2
  Contract date 10-01-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur ankesa nga operatori ekonomik “JUNIK” SHPK me Nr.K.- 3926 Prot dt.05.10.2018 dhe nga operatori ekonomik “DAJTI PARK 2007” SHPK me Nr.22974 prot., datë 08.10.2018 me anë të së cilave kundërshtojn vlerësimin e ofertave për këtë objekt prokurimi duke kërkuar rivlerësimin e ofertave.

  Ankesave të mësipërme u është kthyer përgjigje me ane të shkresave me Nr.K.- 3926 /1Prot dt.05.10.2018 dhe Nr.22974/1 prot., datë 10.10.2018. Duke mos pranuar ankesat e paraqitura prej tyre.
  Gjatë afatit kohor për ankesa në KPP është paraqitur ankesë nga O.E “DAJTI PARK 2007” SHP.K me ane të shkreses me Nr.23925 Prot dt.19.10.2018.
  Komisioni i Prokurimit Publik me anë të vendimit Nr. 817 datë 03.12.2018 vendosi: “Të mos pranoj ankesën e paraqitur nga O.E “DAJTI PARK 2007” SHPK .

  Jane skualifikuar:
  1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “EURONDERTIMI 2000” SHPK:
  • Operatori ekonomik ka paraqitur Certifikatën ISO 9001-2008 me nr 15018C e cila si afat të fundit të kalimit në ISO 9001-2015 ka datën 15.09.2018. Vlen të theksohet se oferta ekonomike është dorëzuar në datën 25.09.2018 dhe operatori ekonomik nuk ka rinovuar certifikatën ISO 9001.
  Lidhur me sa më sipër dokumentacioni i paraqitur nga ky operator lidhur me certifikatën ISO është i pavlefshëm.
  • Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST (Shtojca 10) për mjetet e pajisjet teknike.

  2. Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “B-93” SHPK & “Riviera” SHPK :
  • Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST (Shtojca 10) për mjetet e pajisjet teknike.
  Operatori ekonomik B93 shpk ka paraqitur në shtojcën 10 se disponon dhe mjete të siguruara me kontrata qeraje. KVO konstatatoi shtojca nr.10 të e disponimit të mjeteve të operatorit B93 shpk nuk është plotësuar në formatin e duhur pasi nuk ka plotësuar targën e mjetit , nr e lejës së qarkullimit si dhe nr. E shasisë së mjetit. Shtojca 10 e paraqitur nga operatyori ekonomik B 93 lidhur me mjetet e siguruara me qera është e pasaktë për rrjedhojë e pavlefshme.
  • Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur punonjës manovrator automakinist i cili të figurojë në listpagesat e shoqërisë për tre muajt e fundit.
  • Shoqëria “B 93” SHPK dhe shoqëria “Riviera” SHPK nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.

  3. Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “Bonus SHPK”& “Guri Ndërtim” SHPK :
  • Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST (Shtojca 10) për mjetet e pajisjet teknike.
  Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës duke mos përmbushur në këtë mënyrë kriterin e kërkuar nga AK.
  • Shoqëria “ Bonus shpk dhe Guri Ndërtim SHPK” nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.

  4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK:
  • Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST (Shtojca 10) për mjetet e pajisjet teknike.
  Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës duke mos përmbushur në këtë mënyrë kriterin e kërkuar nga AK.
  • Shoqëria “Dajti Park 2007” SHPK nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional .

  5. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “SENKA” SHPK:
  • Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST (Shtojca 10) për mjetet e pajisjet teknike.

  6. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Arb &Trans 2010” SHPK & “KUPA” SHPK :
  • Operatori ekonomik ARB-Trans 2010 nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar se disponon si pjesë të stafit të punësuar mjek të përgjithshëm.

  7. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Viante Konstruksion” SHPK:
  • Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST (Shtojca 10) për mjetet e pajisjet teknike.

  8. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Junik” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë punonjës manovrator të paisur me dëshmitë drejtimit për automakinist.
  • Shoqëria “ Junik” SHPK nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket mjeteve për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional.

  9. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “BIBA X” SHPK:
  • Oferta është paraqitur mbi fondin limit i cili për procedurën e mësipërme ka qënë 38.513.055 (tridhjetë e tetë milion e pesëqind e trembëdhjetë mijë e pesëdhjëtë e pesë) lekë pa TVSH.

  10. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALEN – CO” SHPK :
  • Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.

  11. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Fat Group” SHPK:
  • Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e teknik të kërkuar në Shtojcën 12, të dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Ndregjoni SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.49 - Dt.11-12-2018
  Signing of the Contract Nr.03 - Dt.21-01-2019
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data