Open Procurement Albania

Rikonstruksion rruga(Kukesi+Republika e Re)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Rikonstruksion rruga(Kukesi+Republika e Re)
Reference No. REF-04683-01-22-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 47 151 187,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-01-2019
Last date of Submitted Documents 25-02-2019
Tender Held Date 25-02-2019
No. of Bidders 11
Bidders Ndertimi shpk & BAMI SHPK
B-93 SHPK
CURRI SHPK
BE-IS SHPK
GJEVORI SHPK
INERTI SHPK
Liqeni VII SHPK
Kacdedja shpk & ALTEC SHPK
KTHELLA SHPK
PEPA GROUP shpk & JUNIK SHPK
KTHELLA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • NDERTIMI shpk - Bami SHPK
 • The winning bid ALL without vat 42 871 940,00
  Bidder Announcement date 18-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 51446328
  Contract date 08-04-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 72 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Operatore te s’kualifikuar:
  1. ” B-93”shpk :
  • Per mjetin me targe AA 830LT, autobitumatrice, eshte lidhur kontrate qiraje me date 02.03.2018, Nr.Rep. 1107 me afat te pacaktuar, gje e cila bie ndesh me nenin 801 te Kodit Civil
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion per pasjen e dy minieskavatoreve, por vetem per nje te tille
  • Mjeti me trage AA 795 TC, terheqes, sipas polices se sigurimit, eshte ne emer te ZEON shpk, nderkohe qe me kete subjekt, opoeratori ekonomik ofertues nuk ka kontrate qiraje
  • Nuk jane paraqitur dokumenta qe te vertetojne pasjen e mjeteve te sigurise ne pune, si: kokore, prozhektore ndricimi, komplet te ndihmes se shpejte dhe tabela paralajmeruese.
  • Operatori ekonomik, nuk ploteson numrin e makinerive te kerkuar neDST, “ Kriteret e Vecanta per Kualifikim”, pika 10

  2. “Kacdedja”shpk & “ALTEC”shpk:
  • Anetari i bahskimint te operatoreve“Kacdedja” dhe “Altec” shpk, perkatesisht anetari “Altec” sh.p.k, nuk permbush kriterin e kontrates se ngjashme, pasi te dyja kontratat e paraqitura jane per ndertime civile dhe jo rruge sic eshte edhe objekti i kontrates.

  3.” BE-IS”shpk :
  • Automjeti me targe AA782FA, eshte paraqitur si autobitumatrice, nderkohe qe sipas lejes se qarkullimit dhe fotos se paraqitur eshte autovinc.
  • Nuk ploteson kriterin per pasjen e nje autobitumatricje.
  • Automjeti me targe AA176NH, eshte mjet per transportin e mallrave te rrezikshme dhe jo autobot uji, pra ky mjet nuk ploteson kriteret e nje autoboti uji.
  • Ne piken 10/e te KVK eshte kerkuar te sillet foto per automjetet me qellim qe te shihet qarte targa e mjetit dhe per mjetin COMETTO me targe ACR 743, nuk eshte sjelle nje e tille.

  4. ” GJEVORI”shpk :
  • Nuk ka paraqitur dokumentacion, ska paraqitur oferte ekonomike.

  5. ” INERTI”shpk:
  • Nuk keni paraqitur dokumentacionin e kërkuar në pikën 3, të nenit 45 të ligjit n nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, ku përcaktohet se: “Me qëllim plotësimin e kushteve të parashikuara në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:
  • Vërtetim nga dosja gjyqësore, ose një dokument të njëvlefshëm, të lëshuar nga një autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ që vërteton se nuk ekzistojnë kushtet e parashikuara në pikat 1 dhe 2, shkronja “a”, “b” dhe “c” të nenit 45 të LPP-së.”
  • Nuk ka deklarate vetjake te administratorit dhe shtojca 5 nuk eshte plotesuar sipas ndryshimeve ligjore.
  • Çdo kontrate pune nuk eshte shoqeruar me ID dhe nuk ka te shenuar numrin e identifikimit.
  • Per sa i perket punes se ngjashme, keni paraqitur kontrata te ngjashme vetem per pune civile dhe jo per rikonstruksion apo ndertim infrastrukture rrugore.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.15 - Dt.15-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data