Open Procurement Albania

Rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët Fabrika e Qelqit, Konferenca e Pezës. Besim Alla dhe Jorgo Panajoti Faza I

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët Fabrika e Qelqit, Konferenca e Pezës. Besim Alla dhe Jorgo Panajoti Faza I .
6. Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.
Reference No. REF-05549-01-29-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 208 333 333,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-01-2019
Last date of Submitted Documents 01-03-2019
Tender Held Date 01-03-2019
No. of Bidders 11
Bidders Eurondërtimi 2000 SHPK
Kthella SHPK
Gjikuria SHPK
Liqeni VII SHA & Al-Asfalt SHPK
Bajrami N SHPK & Meteo SHPK
Agi Kons SHPK & BE-IS SHPK
Everest SHPK & Alko Impex general Construction dshh & RSM Company dshh
Sterkaj SHPK
Lala SHPK & Vllaznia Ndërtimi IS & Shansi Invest SHPK & Eral Construction SHPK
4-AM SHPK
Pepa Group SHPK & Junik SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 169909814.5
  Bidder Announcement date 25-04-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 203891777
  Contract date 15-05-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur një ankesë nga Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Pepa Group” shpk & “Junik” shpk të cilës ju kthye përgjigje nga KSHA nëpërmjet shkresës Nr. 14663/2, datë 10.04.2019, ndërsa gjatë pritjes së afatit për ankesa pra Komisionit të Prokurimit Publik nuk u paraqit asnjë ankesë.

  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. “Eurondërtimi 2000” shpk:
  • Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk ka një punësim mesatar 64 persona për periudhën Janar 2018 - Janar 2019, cka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4, ku përcaktohet se Operatoret Ekonomik duhet të kenë: “Një punësim mesatar i të paktën 100 (njëqind) personave, për periudhën Janar 2018 - Janar 2019”.
  • Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk është i pajisur me liçencën profesionale nga Qendra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B, çka bie në kundërshtim me me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 17.
  • Pas verifikimit të dokumentacionit shoqërues për mjetet të deklaruar në Shtojcën 10, u konstatuas se asnjeri nga Kamionat e deklaruar nuk ka kapacitetin e kërkuar, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 2 (dy) Kamiona vetshkarkues me kapacitet mbajtës (10-15 ton)”.
  • Referuar Shtojcës 10, Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk ka deklaruar se disponon 1 (një) Fadrome nga 2 (dy) të kërkuar, çka bie në kundërshtim me Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 2 (dy) Fadrome me goma”.
  • Referuar Shtojcës 10, Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk ka deklaruar se disponon mjetin “Autopompe Betoni” e si rrjedhojë nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion në sistemin elektronik.
  • Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk ka deklaruar se disponon 1 (një) Grejder, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 1 (një) Grejder”.
  • Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar se disponon 1 (një) Autobitumatriçe, pasi referuar Shtojcës 10, ka deklaruar 1 (një) Bitumatriçe, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të disponojë 1 (një) Autobitumatriçe”.
  • Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  2. “Kthella” shpk :
  • Shoqëria “Kthella” shpk ne vertetimin e paraqitur nga Administrata Tatimore si dhe ne list pagesat e paraqitura per periudhen Janar 2018 – Janar 2019, rezulton te kete nje numer mesatar prej 152 punonjesish.
  • Pas verifikimeve të dokumentacionit të paraqitur për stafin teknik, rezulton se Inxhinieri i Mjedisit i deklaruar nga Operatori ekonomik “Kthella” shpk nuk është i pajisur me Çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 5.
  • Operatori ekonomik “Kthella” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Liqeni VII” sha & “ Al-Asfalt” shpk:
  • Gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit të preventivit të paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Liqeni VII” sha & “A.L-Asfalt” shpk, konstatoi se janë bërë ndryshime të sasive të punëve që do të kryhen të parashikuara nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tiranë, ne Preventivin e paraqitur nga Ofertuesi.
  Duke qënë se vëllimi i punimeve të specifikuara në projekt është i pandryshueshëm, rrjedhimisht ofertuesi është i detyruar të pranojë sasitë e përcaktuara nga Autoriteti Kontraktor dhe mbi to të ofertojë. Në këtë mënyrë Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk e ka marrë në konsideratë ofertën e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Liqeni VII” sha & “A.L-Asfalt” shpk duke e shpallur të pavlefshme.
  • Shoqëria “A.L-Asfalt” shpk nuk plotëson pikën 7 të Dokumentave Standarte të Tenderit, tek Kritereve të Vecanta të Kualifikimit , Kapaciteti Teknik .
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Liqeni VII” sha & “A.L-Asfalt” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  4. Bashkimi i operatorëve ekonomik “Bajrami N” shpk & “ Meteo” shpk:
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 2 (dy) kamiona me kapacitet mbajtës 7-10 Ton përkatësisht me targa EL 3412 C dhe EL 1550 C. Pas verifikimeve të dokumentacionit të paraqitur mbi disponimin e tyre, u konstatua se për mjetin me targa EL 1550 C nuk është paraqitur Akti i Pronësisë, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, germa “a”.
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka deklaruar se disponon 1 (një) Autobitumatriçe. Pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur, u konstatua se mjeti rezulton të jetë bitumatriçe, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, ku ndër të tjera përcaktohet se: “Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të disponojë 1 (një) Autobitumatriçe”.
  • Gjithashtu për mjetin e sipërcituar nuk është paraqitur Çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 18, gërma “b”.
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Bajrami N.” shpk & “Meteo” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Agi Kons” shpk & “ BE-IS” shpk:
  • Bashkimi i Operatorëve ekonomikë nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të DST .
  • Bashkimi i bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agi Kons” shpk & “ BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 18 të kapacitetit teknik të DST.
  • Bashkimi i bashkimi i operatorëve ekonomikë “Agi Kons” shpk & “ BE-IS” shpk nuk plotëson pikën 18 të kapacitetit teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)/ Kamionçina me kapacitet mbajtës 3.5-5 ton” pasinga 3 kamioncina të deklaruara, kamioncina me targë AA108 HK me kapacitet 3,47 ton dhe pa Çertifikate për Transport Mallrash brenda vendit dhe kamioncina me targë AA650TH rezulton me Çertifikatën e Kontrollit teknik të pavlefshme, skaduar datë 02.03.2019 dhe Polica e Sigurimit e skaduar në datë 27.02.2019.

  6. Operatori ekonomik “Sterkaj” shpk :
  • Operatori ekonomik “Sterkaj” shpk nuk ploteson piken 1e Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , DST ku citohet “Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.”.
  Pas shqyrtimit te dokumentacionit rezulton se ky operator nuk ka shlyer detyrimet e energjise elektrike per muajin Janar 2019.
  • Operatori ekonomik “Sterkaj” shpk nuk ploteson piken 4/a, Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit , DST ku citohet: .”Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; per periudhen Janar 2018 - Janar 2019”. Pas shqyrtimit te dokumentacionit rezulton se nuk eshte perfshire muaji Janar 2019 te Vertetimi per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.

  7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Lala” shpk &”Vllaznia Ndërtimi IS” & “Shansi Invest” shpk & “Eral Construction” shpk:
  • Operatori ekonomik “Eral Construction” shpk nuk ploteson piken 1 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar të DST: “Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar” pasi ka paraqitur bilancin për vitin 2017 të pakonfirmuar nga administrata tatimore, i pa firmosur në cdo faqe.
  • Operatori ekonomik “Eral Construction” shpk nuk ploteson piken 7 të Kapacitetit Teknik të DST: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku (i vlefshëm), diplomë, librezë pune dhe të figurojë në listëpagesa, 1 (një) mjek të përgjithshëm…..” pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për mjekun.

  8. Operatori ekonomik “4-AM” shpk :
  • Operatori ekonomik “4 A-M” shpk nuk ploteson piken 18 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)…..” pasi për kamionet me targa AA025 RK dhe TR 3717 P, me kapacitet mbajtes 7ton-10ton nuk është paraqitur Akti i Pronesise .
  • Operatori ekonomik “4 A-M” shpk nuk ploteson piken 18 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)…..” pasi për kamionët me targa TR 3485 T dhe AA 230 NB, me kapacitet mbajtes 10ton-20ton nuk eshte paraqitur Akti i Pronesise

  9. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Pepa Group” shpk & “Junik” shpk
  • Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (2015, 2016, 2017), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar” pasi pasqyrat financiare/bilancet për vitet 2015, 2016, 2017 rezultojnë të pakonfirmuara nga Dega e Tatim Taksave.
  • Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën……… Punë të ngjashme për një objekt të vetëm………” pasi për përmbushjen e kësaj kërkese është paraqitur kontrata me objekt: “Ndërtim dhe Rikonstruksion i Repartit Renea (Loti I-rë Sistemimet e jashtme), pra një objekt jo i ngjashëm me objektin e prokurimit (rikonstruksion i infrastrukturës rrugore).
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Pepa Group” shpk & “Junik” shpk nuk plotëson pikën 18 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)/ Autobot uji/1 copë” pasi mjeti Autobot Uji me targë AA635NE i deklaruar në Shtojcën 10 nga operatori ekonomik “Pepa Group” shpk rezulton mjet i montuar, kamion i certifikuar pë transport mallrash për llogari të vet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.21 - Dt.27-05-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data