Open Procurement Albania

Rehabilitim i linjës së ujësjellësit pranë depos Shilore, Karpen, Nj.Adm Maminas Bashkia Shijak

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
Tender object Rehabilitim i linjës së ujësjellësit pranë depos Shilore, Karpen, Nj.Adm Maminas Bashkia Shijak
Reference No. REF-05691-01-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 15 678 162,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-01-2019
Last date of Submitted Documents 04-03-2019
Tender Held Date 04-03-2019
No. of Bidders 6
Bidders AL-ASFALT SHPK
V.A.S KONSTRUKSION DHE NDREGJONI SHPK
LIQENI VII SHPK
FLED SHPK
INA SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • V.A.S. Konstruksion - NDREGJONI
 • The winning bid ALL without vat 14938194.6
  Bidder Announcement date 07-05-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 17925833.52
  Contract date 05-06-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati për realizimin e punes është 40 ditë kalendarike nga data e lidhjes së kontratës.
  Afati i lëvrimit te fondeve do te jete 12 muaj nga perfundimi I realizimit me sukses te kontrates.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Gjatë afatit ligjor prej 7-ditë kalendarike të pritjes së ankesave, pati ankesë nga operatori ekonomik pjesmarrës në tender “Leon Konstruksion” me date 5.4.2019 nr.694 Prot. në lidhje me vlerësimin e bërë nga K.V.O.
  Referuar urdherit te brendshem nr.694/1 date 5.4.2019 eshte ngritur grupi I shqyrtimit te ankeses.
  Me shkrese nr.694/3 date 10.4.2019 i kthehet pergjigje operatorit ekonomik “Leon Konstruksion” ku ankesa e bere nuk meret parasysh nga grupi i shqyrtimit.

  Jane skualifikuar Operatoret ekonomik si me poshte:

  1. LEON KONSTRUKSION :
  • Kriteret e vecanta te kualifikimit/ pasi: oferta ekonomike eshtë plotësuar gabim:
  - Vlera e ofruar nga operatori bazuar në preventivin e paraqitur, në zërin shuma 1-4 ka një shtesë vlerë prej 30,217 lekësh.
  • Kapacitetin Teknik pika 2.3/ pasi; punët e ngjashme të paraqitura nga operatori nuk i përmbahen objektit të prokurimit.
  • Kapacitetin Teknik pika 5 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne DST: Ne vend te Eskavatorit me zinxhir eshte paraqitur minieskavator.
  Nuk ka paraqitur autofshese pastruese per asfaltin dhe kamioncin nga 1.5-3.5 ton.

  2. Operatori ekonomik “INA” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
  Kriteret e vecanta te kualifikimit/ pasi: oferta ekonomike eshtë plotësuar gabim:
  • Vlera e ofruar nga operatori bazuar në preventivin e paraqitur, në zërin shuma 1-4 ka një shtesë vlerë prej 805,079 lekësh.
  • Kapacitetin Teknik pika 2.3 (1)/ pasi; punët e ngjashme të paraqitura nga operatori nuk i përmbahen objektit të prokurimit.
  • Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi; nuk ka përmbush kategorinë NS-13 në licencën e paraqitur nga operatori.
  - Kapacitetin Teknik pika 4/ pasi; nuk `perbush kriterin qe per periudhen Janar – Dhjetor 2018 te kete mesatarisht minimumi 30 punojes me kohe te plote.
  - Kapacitetin Teknik pika 6 / pasi: nuk ka paraqitur kontrate paraprake furnizimi.
  - Kapacitetin Teknik pika 7 / pasi: deklaraten e punimeve ne proces nuk e ka paraqitur te plote sipas formatit te kerkuar ne DST.

  3. Operatori ekonomik “FLED ” është skualifikuar për arsye se nuk permbush:
  Kriteret e vecanta te kualifikimit/ pasi: oferta ekonomike eshtë plotësuar gabim:
  • Vlera e ofruar nga operatori bazuar në preventivin e paraqitur, në zërin shuma 1-4 ka një shtesë vlerë prej 698,545 lekësh.
  • Kapacitetin Teknik pika 2/ pasi; nuk ka përmbush kategorinë NS-13 në licencën e paraqitur nga operatori.
  • Kapacitetin Teknik pika 4.4 / pasi; nuk ka paraqitur punonjes me deshmi kualifikimi te grupit IV dhe V.
  - Kapacitetin Teknik pika 5 pasi: nuk ka paraqitur makineritë dhe pajisjet e kerkuara ne DST. Nuk ka paraqitur autofshese pastruese per asfaltin.
  - Kapacitetin Teknik pika 6 / pasi: nuk ka paraqitur kontrate paraprake furnizimi
  - Kapacitetin Teknik pika 7 / pasi: nuk ka paraqitur deklaraten e punimeve ne proces.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for NDREGJONI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI viti 2014
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for NDREGJONI viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.23 - Dt.10-06-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data