Open Procurement Albania

Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga Blv Bajram Curri-Blv Petro N. Luarasi-Rruga Taulantia-Rruga Ali Demi-Faza I

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rikualifikim urban i bllokut qe kufizohet nga Blv Bajram Curri-Blv Petro N. Luarasi-Rruga Taulantia-Rruga Ali Demi-Faza I.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, miratuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.
Reference No. REF-17117-04-08-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 112 518 191,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-04-2019
Last date of Submitted Documents 09-05-2019
Tender Held Date 09-05-2019
No. of Bidders 4
Bidders Curri
Senka
Sireta 2F shpk & EuroAlb
Gjikuria
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 94 900 888,00
  Bidder Announcement date 29-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 113441065.6
  Contract date 11-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skaulifikuar:
  1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Curri” shpk:
  • Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotëson pikën 5 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi inxhinierik si më poshtë/1 (një) inxhinier Ndërtimi (Profili Transport)” pasi Inxhinieri Kol Dedaj i deklaruar si inxhinieri ndërtimi profili transport nga verifikimi i diplomës rezulton inxhinier ndërtimi për rrugë-ura-vepra nëntokësore. gjithashtu Kontrata e punës daton në 10.11.2018 dhe figuron në listapgesa vetëm 5 muajt e fundit dhe jo 6 muajt e fundit të kërkuar.
  • Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si më poshtë/2 (dy) punonjës hidraulik (Kategoria II)” pasi Nga 2 (dy) hidraulikë katëgoria II të kërkuar është paraqitur vetëm 1 punonjës hidraulik me këtë kategori si dhe nuk janë paraqitur diplomat.
  • Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si më poshtë/2 (dy) punonjës elektriçist (Kategoria II)” pasi nga 2(dy) elektricistë kategoria II të këruar është paraqitur vetëm një elektricist me këtë kategori si dhe nuk janë paraqitur diplomat.
  • Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si më poshtë/1 (një) punonjës teknik ndërtimi (Kategoria IV)” pasi Tekniku i Ndërtimi është kategoria III dhe jo kategora IV e kërkuar.

  2. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Senka” shpk :
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson pikën 1 të kritreve të përgjithshme të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8” pasi kjo deklaratë nuk është paraqitur sipas formatit të përcaktuar në DST.
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson pikën 5 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, librezat e punës, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi inxhinierik si më poshtë/1 (një) inxhinier Ndërtimi (Profili Transport)”pasi nuk ka paraqitur Inxhinier Ndërtimi Profili Transport.
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, si më poshtë/1 (një) punonjës teknik ndërtimi (Kategoria IV)” pasi Tekniku i Ndërtimi është kategoria II dhe jo kategora IV e kërkuar.
  • Operatori ekonomik “Senka” shpk nuk plotëson gërmën “f” të pikës 17 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, Bashkia Tirane. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi)” pasi Nuk është paraqitur Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi.

  3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Sireta 2F” shpk &”EuroAlb” shpk:
  • Operatori ekonomik “Sireta 2F” shpk nuk plotëson pikën 2 të kapacitetit e konomik dhe financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (2016, 2017, 2018) lëshuar nga autoriteti përkatës, vlera mesatare e se ciles duhet te jete jo me e vogel se 50% e vlerës së fondit limit perkatesisht: 56,259,096 (pesëdhjetë e gjashtë milion e dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH” pasi nuk ka paraqitur vërtetimin për xhiron vjetore për vitet 2016,2017,2018.
  • Operatori ekonomik “EuroAlb” shpk nuk plotëson pikën 1 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën” pasi kontratat e paraqitura nuk janë punë të ngjashme.
  • Operatori ekonomik “Sireta 2F” shpk nuk plotëson pikën 6 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, librezë pune dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit, 1 (një) mjek të përgjithshëm” për mjeken e deklaruar ka paraqitur diplomë, urdhër mjeku dhe librezë e punës fotokopje e pashoqëruar me Aktin e Noterizimit cka bie në kundërshtim me përcaktimin e DST ku: “Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për ‘skualifikim”.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.38 - Dt.23-09-2019
  Grafik Punimesh


  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data