Open Procurement Albania

"Zbatimi Projekt-Preventivit per Efiçencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4-KT. ne Bashkepronesi, Pallati nr. 3 (Fizarmonike), Lagje 1, ne Qender te Qytetit Krume

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Has
Procuring Authority / Buyer Bashkia Has
Tender object "Zbatimi Projekt-Preventivit per Efiçencen e Energjise i Nderteses Ekzistuese 4-KT. ne Bashkepronesi, Pallati nr. 3 (Fizarmonike), Lagje 1, ne Qender te Qytetit Krume.

Burimi i financimit: Vënë Në Dispozicion Nga Buxheti i Bashkisë Has (GrandArdhura), Sipas VKB Nr.78, Datë 26/12/2018, “Për Miratimin e Buxhetit Bashkisë Has për Vitin 2019”, i Ndryshuar me VKB NR.19, Datë 28/03/2019, “Për një Shtesë në Buxhetine Bashkisë Has për Vitin 2019”.
Reference No. REF-20370-05-02-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 25 785 910,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 03-05-2019
Last date of Submitted Documents 03-06-2019
Tender Held Date 03-06-2019
No. of Bidders 3
Bidders PE - VLA - KU
AVDULI
LALA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • PE-VLA-KU SHPK
 • The winning bid ALL without vat 22819966.58
  Bidder Announcement date 17-09-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 27383959.90
  Contract date 27-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Nga operatori “AVDULI” Shpk.
  Kthyer përgjigje: 14/07/2019.
  Me vendim të K.P.P. 600/2019, datë 11.09.2019 (Nr. 1284 Protokolli, Datë 22.07.2019), është vendosur mospranimi i ankimit të operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k., për procedurën e prokurimit me Nr.REF-20370-05-02-2019, me objekt: “Zbatimi Projekt- Preventivit për Efiçencën e Energjisë i Ndërtesës Ekzistuese 4-KT, në Bashkëpronesi, Pallati nr. 3 (Fizarmonike), Lagje 1, ne Qëndër të Qytetit Krumë”.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “AVDULI” Shpk:
  1.Operatori nuk ka paraqitur(bashkëngjitur) Ekstraktin Historik as Ekstraktin e Thjeshtë te saj në SPP, si kërkesë e DST, Kriteret e Përgjitheshme dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, pika 2.1.Per kapacitetin ligjor/ profesional i operatorëve ekonomikë, nga ku kërkohej që të kishte: "Objekti “Ndertim” duhet të jetë i pasqyruar në ekstraktin e gjendjes aktuale të shoqërisë, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, në objektin e veprimtarisë së operatorit ekonomik".
  Operatori Ekonomik “AVDULI” Shpk, nuk plotëson një nga kriteret e DST, pika 2.3 Per kapacitetin teknik, Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion… .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for PE-VLA-KU SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.41 - Dt.14-10-2019
  Appeals and Decisions of the PPA

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data