Open Procurement Albania

Materiale per Lyerjen e Shkollave

Procuring Authority / Buyer Local Unit Devoll
Procuring Authority / Buyer Bashkia Devoll
Tender object Materiale per Lyerjen e Shkollave
Reference No. REF-23653-05-24-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 250 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-05-2019
Last date of Submitted Documents 06-06-2019
Tender Held Date 06-06-2019
No. of Bidders 5
Bidders BOLT
Deutschcolor
ELDA-VL
HROMODHOMIA ALBANIA
GENTIAN HORIETI
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GENTIAN HORIETI
 • The winning bid ALL without vat 1,075,875.00 
  Bidder Announcement date 24-06-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1291050
  Contract date 01-07-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 10 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. BOLT SHPK :
  Nuk ka paraqitur mostrat sipas kerkesave te percaktuara ne DST 2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë prane AK mostrat per mallrat brenda 5 ditesh nga momenti i hapjes se ofertave ( afat sa zgjat vleresimi i ofertave sipas ligjeve mbi prokurimin publik) dhe do të deklarojë, se malli që do të dorëzojë do të jetë i njëjtë me mostrat e paraqitura.

  2. Deutschcolor Sh.A :
  -Per Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit,nuk permbush kushtin,te percaktuar ne DST d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratavetë energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

  3. ELDA-VL SHPK:
  Nuk ka paraqitur asnje document per,Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit,Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar si dhe Kapacitetin Teknik per kualifikim sipas kerkesave percaktuar ne DST.

  4. HROMODHOMIA ALBANIA :
  Nuk ka paraqitur document per, Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit,
  b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1;
  c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
  ç. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
  d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for GENTIAN HORIETI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GENTIAN HORIETI viti 2014
  Monitor treasury transaction for GENTIAN HORIETI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GENTIAN HORIETI viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Nr.26 - Dt.01-07-2019
  Signing of the Contract Nr.27 - Dt.08-07-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data